ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Руслана Скалюк

Анотація


Досліджено сучасний стан та обґрунтовано необхідність автоматизації системи бухгалтерського обліку бюджетних установ для забезпечення їх ефективної діяльності. Розглянуто основні характеристики програмних продуктів автоматизації обліку в бюджетних організаціях, а також визначено основні переваги використання даних програм для оптимізації та адаптації облікової системи вітчизняних установ до сучасник викликів інформаційного суспільства і міжнародної практики бюджетного обліку. Проаналізовано особливості використання найбільш популярних продуктів “Парус-Бюджет” та “1С: Підприємство 8 Бухгалтерія для бюджетних установ України”, обґрунтовано ключові вимоги до компаній-виробників програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України.


Ключові слова


автоматизація бухгалтерського обліку; облікова система; облікові операції; програмне забезпечення; програмний продукт; бюджетні установи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: [навч. посіб.] / С. В. Івахненков. - К.: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

Шара О. І. Забезпечення якості обліку бюджетних установ в умовах використання інформаційних технологій / О. І. Шара // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 5. - Т 3. - С. 267-269.

Желєзняк А. М. Проблеми та перспективи комп’ютеризації бухгалтерського обліку бюджетних установ /А. М. Желєзняк//Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.7. - С. 350-354.

Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. - К.: Вид-во КНЕУ, 2004. - 187 с.

Масюк О. С. Проблемні аспекти автоматизації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс] / О. С. Масюк, В. В. Пікінер. - Режим доступу: http:// nauka.kushnir.mk. ua/?p=64387

Тимейчук Т. Б. Аналіз можливостей програмного забезпечення автоматизації обліку в бюджетних установах / Т. Б. Тимейчук // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. - 2010. - Вип. 1 (49). - С. 228-234.

Шабельник Т. В. Переваги і можливості програмного продукту Парус-Бюджет [Електронний ресурс] / Т. В. Шабельник, Т. В. Крива. - Режим доступу: http:// www.rusnauka. com/7_NMIW_2009/Matemathics/42132. doc. htm

Бухгалтерія для бюджетних установ України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. 1c.ru/ukraina/prod-ua.jsp

Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації: моногр. /за наук. ред. М. П. Войнаренка іЛ. В. Скоробогатої. - Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. - 605 с.

Хорунжак Н. М. Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах / Н. М. Хорунжак, С. В. Сисюк // Економіка і регіон. - 2009. - № 1 (20). - С. 142-146.

Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіка праці / Т. А. Писаревська. - К. : КНЕУ, 2010. - 284 с.

References

Ivakhnenkov S. V. (2003). Informatsiinitekhnolohii vorhanizatsiibukhhalterskoho obliku ta audytu [Information technology in accounting and auditing]. Kyiv: Znannia- Pres [in Ukrainian].

Shara O. I. (2010). Zabezpechennia yakosti obliku biudzhetnykh ustanov v umovakh vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii [Quality assurance of budgetary institu¬tions accounting in conditions of information technologies]. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytu - Bulletin of Khmelnytskyi National University, 5 (3), 267¬269 [in Ukrainian].

Zheliezniak A. M. (2012). Problemy ta perspektyvy kompiuteryzatsii bukhhalterskoho obliku biudzhetnykh ustanov [Problems and prospects of computerization of bud¬getary institutions accounting]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy- Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, (Issue 22.7.), (pp. 350-354) [in Ukrainian].

Tereshchenko L. O., Matiienko-Zubenko I.I. (2004). Informatsiinisystemyitekhnolohii v obliku [Information Systems and Technologies in Accounting]. Kyiv: Vydavnytstvo KNEU [in Ukrainian].

Masiuk O. S., Pikiner V. V. Problemni aspekty avtomatyzatsii obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Problematic aspects of accounting automation in the budget institu¬tions]. (n.d.). nauka.kushnir.mk.ua. Retrieved from http://nauka.kushnir.mk.ua/ ?p=64387 [in Ukrainian].

Tymeichuk T. B. (2010). Analiz mozhlyvostey prohramnoho zabezpechennia avtomatyzatsii obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Analysis of the software capabili¬ties of accounting automation in budgetary institutions]. Visnyk natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia - Bulletin of National University of Water and Environment, 1 (49), 228-234 [in Ukrainian].

Shabelnik T. V., Kryva T. V. Perevahy i mozhlyvosti prohramnoho produktu Parus- Biudzhet [Advantages and possibilities of the software Sail-Budget]. (n.d.). rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/ Matemathics/42132.doc.htm [in Ukrainian].

Bukhhalteriia dlia biudzhetnykh ustanov Ukrainy [Accounting for budgetary instituions of Ukraine]. (n.d.). 1c.ru. Retrieved from http://www.1c.ru/ukraina/prod-ua.jsp [in Ukrainian].

Voinarenko M. P., Skorobohata L. V. (Eds.). (2014). Oblikovo-analitychniaspekty upravlinskykh kontseptsii: protsesy formuvannia ta realizatsii [Accounting and analytical aspects of management concepts: formation and implementation]. Khmelnytskyi: KHNU [in Ukrainian].

Khorunzhak N. M., Sysiuk S. V. (2009). Problemy ta perspektyvy kompiuteryzatsii obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Problems and prospects of accounting comput¬erization in bugetary institutions]. Ekonomika i rehion - Economics and region, 1 (20), 142-146 [in Ukrainian].

Pysarevska T. A. Infromatsiini systemy v upravlinni personalom ta ekonomika pratsi [Information systems in personnel management and labour economics]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.