ПАРАДИГМА ПОНЯТТЯ “ГУДВІЛ”: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ЮРИДИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Юлія Судин

Анотація


З’ясовано економічну сутність гудвілу як нематеріального активу. Визначено юридичні засади його ідентифікації в обліку та фінансовій звітності підприємства. Розглянуто концептуальні основи гудвілу у економічній та бухгалтерській інтерпретації. Здійснено порівняльний аналіз наявних підходів до трактування гудвілу як економічної категорії. Представлено інтегрований понятійно- категорійний апарат гудвілу. Запропоновано зближення економічного та бухгалтерського підходу до розуміння досліджуваної категорії. Обґрунтовано необхідність обліку внутрішнього гудвілу як стратегічного активу підприємства.


Ключові слова


гудвіл; нематеріальні активи; ділова репутація; інтелектуаль¬ний капітал; внутрішній гудвіл

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондар М. І. Визнання гудвілу при придбанні підприємства з метою його відображення в обліку / М. І. Бондар // Формування ринкової економіки : наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”; відп. ред. О. О. Бєляєв. - 2010. - Вип. 24. - С. 513-522.

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / С. Ф. Легенчук ; Нац. аграр. ун-т. - К., 2006. - 21 с.

Просвирина И. И. Категория гудвила в практике учета и оценки /И. И. Просвирина // Финансовый менеджмент. - 2006. - № 1. - С. 60-73.

Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку /Г Уманців //Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 9. - С. 20-23.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/ laws/show/z0499-99

Інформаційний лист Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію” від 28 березня 2007 року за № 01-8/184 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/v-770600-14

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій” N 202/95-ВР від 02.06.95 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon4. rada. gov ua/laws/show/250_414

Наказ Фонду Державного майна України “Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об’єктів приватизації” N 2257 від 20.12.2002

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/ date_ 77/pg_iyccsh. htm

Вакун О. В. Гудвіл як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність, класифікація, шляхи розвитку/ О. В. Вакун //Інноваційна економіка. - 2011. - № 5. - С. 135¬141.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon 1.rada. gov. ua/

Міжнародні стандарти фінансової звітності (версія перекладу українською мовою - на 01. 01. 2015 рік) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.minfin.gov. ua

General Accepted Accounting Principles, GAAP [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. gaap. in. ua/archives/3447

Положення бухгалтерського обліку 14/2000 “Учет нематериальных активов" [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.auditfin.com/fin/2008/4/ Ustinova/Ustinova%20.pdf

Соколов Я. В. Гудвилл - “новая" категория бухгалтерского учета /Я. В. Соколов, М. Л. Пятов //Бухгалтерский учет. - 1997. -№ 2. - С. 46-50.

Бомжо В. П. Кількісна оцінка ділової репутації підприємства / В. П. Бомжо, Г С. Сінько // Економіка, фінанси, право. - 2009. - № 5. - С. 15-17.

Рейли Р Ф. Оценка стоимости и бухгалтерский учет приобретенного гудвилла [Електронний ресурс]/Р. Ф. Рейли, Р. П. Швайс //Корпоративный менеджмент. - 2007. - № 1. - Режим доступу: http://www.cfin.ru/appraisal/ intel/purchased_goodwill. shtml

Reference

Bondar M. I. (2010). Vyznannia hudwilu pry prydbanni pidpryiemstva z metoiu yoho vidobrazhennia v obliku [Recognition of goodwill on acquisition of companies with a view to recording]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky - Formation of market economy. (Issue 24), (pp. 513-522). Bieliaiev O. O. (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Lehenchuk S. F. (2006). Bukhhalterske vidobrazhennia intelektualnoho kapitalu [Ac¬counting display of intellectual capital]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Prosvirina I. I. (2006). Katehoriia hudvida v praktike ucheta i otsenki [The category of goodwill in practice of account and essessment]. Finansovyi menedzhment- Fi¬nancial management, 1, 60-73 [in Ukrainian].

Umantsiv H. (2006). Vnutrishnii hudvil pidpryiemstva: ekonomichna pryroda, prob¬lem otsinky ta obliku [Internal goodwill of the company: economic nature, the prob¬lem of valuation and accounting]. Bukhhalterskyi oblik i audit - Accounting and Auditing, 9, 20-23 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI, zi zminamy i dopovnenniamy [Tax Code of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-VI with amendments]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from http://www.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 [in Ukrainian].

Informatsiinyi lyst Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy “Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia hospodarskymy sudamy zakonodavstva pro informatsiiu” vid 28 bereznia 2007 roku za № 01-8 / 184 [Newsletter Supreme Economic Court of Ukraine “On some questions of the practice of commercial courts of law information” on March 28, 2007 under № 01-8 / 184]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v-770600-14 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Frantsuzkoi Respubliky pro vzaiemne spryiania ta vzaiemnyi zakhyst investytsii” N 202/95-VR vid 02.06.95 r. [Law of Ukraine “On Ratification of the Agreement between the Gov¬ernment of Ukraine and the Government of the French Republic on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments” N 202/95-BP of 02.06.95]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250_414 [in Ukrainian].

Nakaz Fondu Derzhavnoho mayna Ukrainy “Pro zatverdzhennia Instruktsii rozrakhunku prohnoznoi vartosti obiektiv pryvatyzatsii” N 2257 vid 20.12.2002 [Or¬der of the State Property Fund of Ukraine “On Approval of Regulations calculating the predictive value of privatization” N 2257 of 20.12.2002]. (n.d.). uazakon.com. Retrieved from http://www.uazakon.com/documents/date_77/pg_iyccsh.htm [in Ukrai¬nian].

Vakun O. V. (2011). Hudvil yak obiekt bukhhalterskoho obliku: sutnist, klasyfikatsiia, shliakhy rozvytku [Goodwill as an object of accounting: nature, classification, ways of development]. Innovatsiina ekonomika - Innovative Economy, 5, 135-141 [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 19 “Obiednannia pidpryiemstv”, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 7 lypnia 1999 roku № 163, zi zminamy i dopovnenniamy [Regulation (Standard) of Accounting 19 “Business Combinations”, approved by the Ministry of Finance of Ukraine on July 7, 1999 № 163, with amendments]. (n.d.). zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http:// zakon1 .rada.gov.ua/ [in Ukrainian].

Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti (versiia perekladu ukrainskou movoiu - na 01.01.2015 rik) [International Financial Reporting Standards (Version translation in Ukrainian - on 01. 01. 2015)]. (n.d.). minfin.gov.ua. Retrieved from http:// www.minfin.gov.ua [in Ukrainian].

General Accepted Accounting Principles, GAAP (n.d.). gaap.in.ua. Retrieved from http://www.gaap.in.ua/archives/3447.

Polozhennia bukhhalterskoho obliku 14/2000 “Uchet nematerialnykh aktivov” [The provisions of Accounting 14/2000 “Accounting of nonmaterial assets”]. (n.d.). auditfin.com. Retrieved from http //www.auditfin.com/fin/2008/4/Ustinova/ Ustinova%20.pdf [in Ukrainian].

Sokolov Y. V., Piatov M. L. (1997). Hudvil - “novaia” katehoriia bukhhalterskoho ucheta [Goowill - “new” category of accounting]. Bukhhalterskii uchet - Account¬ing, 2, 46-50 [in Russian].

Bomzho V. P, Sinko H. S. (2009). Kilkisna otsinka dilovoi reputatsii pidpryiemstva [Quantifying the business reputation of the enterprise]. Ekonomika, finansy pravo - Business, Finance, Law, 5, 15-17 [in Ukrainian].

Reili R. F., Shvais R. P. (2007). Otsenki stoimosti i bukhhalterskii uchet priobretennoho hudvilla [Estimation of cost and accounting for goodwill acquired]. Korporatyvnyi menedzhment - Corporate management, 1. Retrieved from http:// www.cfin.ru/ appraisal / intel / purchased_goodwill.shtml [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.