ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ірина Карзун

Анотація


Проаналізовано стан фінансування вищої освіти в Україні та за кордоном в умовах формування єдиного європейського освітнього простору. Зважаючи на гострий дефіцит бюджетних коштів, запропоновано розвивати фінансовий механізм в освітній сфері у поєднанні державного регулювання та ринкового саморегулювання. Основний акцент зроблено на розробці нового підходу до визначення обсягів фінансування з урахуванням мінімальних соціальних стандартів, які дають змогу встановити нижню межу фінансового забезпечення розвитку вищої освіти. Визначено причини нерозвиненості освітнього кредитування в Україні, яке в зарубіжних країнах сприяє підтримці платоспроможного попиту на освітні послуги та забезпеченню доступності вищої освіти.


Ключові слова


вища освіта; вищі навчальні заклади (ВНЗ); фінансування; бюджетні видатки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пасінович І. І. Державне регулювання вищої школи в умовах активізації ринкових процесів / І. І. Пасінович // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. - 2006. - Вип. 4. - С. 513-521.

Зінченко В. О. Джерела фінансового забезпечення вищих навчальних закладів / В. О. Зінченко // Економіка і регіон. - 2009. - № 1. - С. 39-42.

Іванов Ю. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти споживчої коопе¬рації на ринку освітніх послуг України [Електронний ресурс] / Ю. Іванов //

Українська кооперація. - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://www.ukrcoop- journal. com. ua/num/ivanov. htm.

Лошенюк І. Інструменти формування конкурентоспроможності ВНЗ [Електронний ресурс] /1. Лошенюк, А. Іванченко // Матеріали наук. конф. - Режим доступу : http://intkonf.org/ktn-loshenyuk-ir-ivanchenko-a-instrumenti- formuvannya-konkurentospromozhnosti-vnz/.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/12 навчального року: стат. бюлет. [Електронний ресурс]. - К. : Державний комітет статистики України. - 219 с. - Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov. ua.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року: стат. бюлет. [Електронний ресурс]. - К. : Державний комітет статистики України. - 188 с. - Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov ua.

Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. mon. gov ua.

Рейтингова система вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

References

Pasinovych I.I. (2006). Derzhavne rehuliuvannia vyshchoi shkoly v umovakh aktyvizatsii rynkovykh protsesiv [State regulation of higher education in terms of market pro¬cesses activation]. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia vpeerkhidnyiperiod - So¬cial and Economic Researches in Transition, 4, 513-521 [in Ukrainian].

Zinchenko V.O. (2009). Dzherela finansovoho zabezpechennia vyshchykh navchalnykh zakladiv [Sources of Financial Provision of Universities]. Ekonomika i rehion - Economy and Region, 1, 39-42 [in Ukrainian].

Ivanov Yu. (2014). Konkurentnospromozhnist zakladiv vyshchoi osvity spozhyvchoi kooperatsii na rynku osvitnikh posluh Ukrainy [The competitiveness of higher edu¬cation institutions of consumer cooperatives in the educational market Ukraine]. Ukrainska kooperatsiia - Ukrainian Coperation, 4. Retrieved from http:// www.ukrcoop-journal.com.ua/num/ivanov.htm [in Ukrainian].

Losheniuk I., Ivanchenko A. Instrumenty formuvannia konkurentnospromozhnosti VNZ [Instruments of competitiveness formation of universities]. (n.d.). Retrieved from http://intkonf.org/ktn-loshenyuk-ir-ivanchenko-a-instrumenti-formuvannya- konkurentospromozhnosti-vnz/ [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2011/12 roku: stat. biuleten [Basic indicators of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of the 2011/12 academic year: statistical bulletin]. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2012/13 roku: stat. biuleten [Basic indicators of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of the 2011/12 academic year: statistical bulletin]. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On Higher Education”]. (n.d.). mon.gov.ua. Retrieved from http://www.mon.gov.ua [in Ukrainian].

Reitynhova systema vyshchykh navchalnykh zakladiv [The Rating System of Uni¬versities]. (n.d.). Retrieved from http://www.mon.gov.ua [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.