АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ЯК ПЕРЕДУМОВА БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анна Марчук

Анотація


Здійснено дослідження сучасного стану та проблемних аспектів реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні як організаційної передумови для ефективного управління розвитком територіальних громад у контексті децентралізації. У процесі наукового пошуку розкрито зміст категорії “бюджетна децентралізація”, визначено її основну мету та функціональне призначення. Висвітлено взаємозв’язок просторової, організаційно-функціональної, фінансово- економічної та управлінської складових реформування бюджетної системи України. На основі опрацювання підходів, запропонованих практиками із реалізації відповідної реформи, виділено основні етапи децентралізації, обґрунтовано роль кожної складової. Підкреслено важливість просторової організації влади у процесі бюджетної децентралізації. Обґрунтовано необхідність укрупнення територіальних громад з метою формування спроможних адміністративно-територіальних одиниць із достатньою фінансовою базою. Здійснено аналіз організаційно-правових умов бюджетної децентралізації на основі опрацювання вітчизняних нормативно-правових актів у сфері адміністративно-територіальної реформи. Визначено причинно- наслідковий зв’язок між передачею територіальним громадам повноважень, підкріплених адекватним фінансовим ресурсом, та сталим соціально-економічним розвитком відповідних територій. Проведено моніторинг інституційного забезпе­чення процесу бюджетної децентралізації в Україні. Поглиблено теоретичні засади та здійснено оцінку діючої практики формування об’єднаних територіальних громад на предмет її відповідності діючому законодавству та міжнародним стандартам. Розглянуто особливості реформування адміністративно-територіального устрою за кордоном та виділено принципи об’єднання територіальних громад на сучасному етапі бюджетної децентралізації в Україні. На основі дослідження зарубіжного досвіду децентралізації влади та бюджетної системи обґрунтовано, що підвищення прозорості реформи, залучення громадськості до управління фінансами територій, проведення просвітницьких та консультативних заходів спільно із органами влади, працівниками бюджетної сфери, засобами масової інформації та населенням сприяє зростанню довіри суспільства до змін та формуванню позитивного сприйняття та підтримки реалізації реформи. Обґрунтовано, що ефективний перебіг адміністративно-територіальної реформи як перший етап бюджетної децентралізації сприятиме подальшому розвитку системи місцевого само­врядування на базовому рівні та зростанню якості життя й добробуту населення.


Ключові слова


децентралізація; адміністративно-територіальна реформа; територіальна громада; органи місцевого самоврядування; місцеві бюджети; фінансова спроможність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ганущак Ю. Політики думають, що децентралізація - проклата реформа / Ю. Ганущак // аналітичне Інтернет-видання “platfor.ma”. - 2015. - 07 квітня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reforms.platfor. ma/yurii-ganushchak/

Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” № 157- VIII від 05 лютого 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon4. rada. gov. ua/laws/show/157-19

Пальчук В. Перший етап адміністративно-територіальної реформи - ухвалення перспективних планів формування спроможних територіальних громад [Електронний ресурс]/ В. Пальчук //Резонанс. - 2015. - № 53. - С. 2¬18. - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2015/rez53.pdf

Офіційний сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.auc. org. ua/

Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 01.09.2015 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon4.rada. gov ua/laws/show/2456-17

Березіцький Р. Громади, об’єднуйтесь, враховуючи ризики /Р. Березіцький // аналітичне Інтернет-видання “zaxid.net”. - 2015. - 06 травня [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zaxid.net/news/showNews.do7gromadi_ obyednuytes_vrahovuyuchi_ riziki&objectId=1350343

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 “Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 214-2015

Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад / “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні” (проект ДІАЛОГ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://auc. org. ua/sites/default/files/posibnik_gromadi_0.pdf

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” № 676-VIII від 04 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/676-viii

Лукеря І. 1500-2000 - це оптимальна кількість сільських рад [Електронний ресурс]/1. Лукеря //Гоомадське радіо. - 2015. - 11 березня. - Режим доступу: http://hromadskeradio.org/terytoriya/ivan-lukerya-1500-2000-ce-optymalna-kilkist- silskyh-rad

Ткачук А. Мільярди, витрачені на АТР, підуть на розвиток всієї України [Електронний ресурс] / А. Ткачук // Інформаційно-аналітичний ресурс “Диалог.иА”. - Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page22-573.html

References

Hanushchak Y. “Politicians think that decentralization is cursed reform / Yu.Hanuschak // analytical Internet publication “platfor.ma”. - 2015. - April 7 [WWW resource]. - Available at: http://reforms.platfor.ma/yurii-ganushchak/

Ukrainian Law “On voluntary association of communities” № 157-VIII of 5 February 2015 [WWW resource]. - Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19

Palchuk V. “The first stage of the administrative-territorial reform - the adoption of long-term plans capable of forming local communities”/ V. Palchuk // Resonance. - 2015. - № 53. - P 2-18. [WWW resource]. - Available at: http://nbuviap.gov.ua/ images/rezonans/2015/rez53. pdf

The official site of the Association of Cities of Ukraine [WWW resource]. - Avail¬able at: http://www. auc. org. ua/

Budget Code of Ukraine: the current legislation on 01.09.2015 [WWWresource]. - Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Berezitskyy R. “Communities Unite, given the risk” / R Berezitskyy // analytical Internet publication “zaxid.net”. - 2015. - 06 May [WWW resource]. - Available at: http://zaxid. net/news/howNews. do 7gromadi_obyednuytes_vrahovuyuchi_ riziki&objectId= 1350343

The Cabinet of Ministers of Ukraine of April 8, 2015 r. № 214 “On approval of the method of forming capable of communities” [WWW resource]. - Available at: http://zakon4. rada. gov ua/laws/show/214-2015

Practical Guide on formation capable of communities / initiative rights protection and advocacy of local government in Ukraine (DIALOGUE) [WWW resource]. - Available at: http://auc.org. ua/sites/default/files/posibnik_gromadi_0.pdf

Ukrainian Law “On amendments to some legislative acts on the organization of the first elections of local councils and village, town and city mayors” № 676-VIII on September 4, 2015 [WWWresource]. - Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/676-viii

Lukerya I. “1500-2000 is the optimal number of village councils” /1. Lukerya // Public Radio. - 2015. - March 11 [WWWresource]. - Available at: http://hromadske- radio.org/terytoriya/ivan-lukerya-1500-2000-ce-optymalna-kilkist-silskyh-rad

A. Tkachuk “Billions spent on ATR will go to development of the whole Ukraine”/ A. Tkachuk // Information-analytical resource “Dyaloh.UA” [WWW resource]. - Available at: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page22-573.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.