УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОРТФЕЛЕМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Собко

Анотація


Метою дослідження є розвиток теоретичних підходів та технології оцінки ефектів креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємства, а також виявлення резервів їх посилення на основі управління інтелектуальним портфелем.

Акцентування на перевагах управління інтелектуальним портфелем зумовлено посиленням впливу на ефекти креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємств, що логічно вимагає уточнення принципів та методологічних аспектів вимірювання.

Запропонований авторський підхід до побудови технології оцінки ефектів креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємства, здійснено систематизацію показників, а також наведена методика їх розрахунку. В ролі синтетичного індикатора запропоновано показник капіталу організаційних компетенцій у сфері інновацій, розвиток якого забезпечує позитивні зміни величини “лакуни вартості” на підприємстві.

Зроблено висновок, що розширення застосування в господарській практиці сучасних підприємств переваг управління інтелектуальним портфелем, а також оновленої методики оцінки ефектів креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу, дасть змогу підвищити ефективність управління вартістю, виявляти резерви посилення її ефектів. Запропоновані підходи управління інтелектуальним портфелем матимуть позитивний вплив на розвиток інноваційного інтелектуаль­ного капіталу підприємства.

Наукова новизна полягає у представленні власного трактування термінів “інноваційний інтелектуальний капітал підприємства”, “креація вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємства”, “ефект креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємства”, “управління інтелектуальним портфелем підприємства”, “інтелектуальний портфель підприємства”, а також авторського підходу до уточнення методичних основ побудови технології розрахунку величини ефекту креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємства.

Теоретичні положення дослідження доведені до рівня методичних рекомендацій щодо удосконалення оцінки ефектів креації вартості інноваційного інтелектуального капіталу підприємства; виявлення резервів посилення ефектів креації інноваційного інтелектуального капіталу підприємства, які виникають на основі розширення сфер застосування управління інтелектуальним портфелем; визначення можливостей застосування управління інтелектуальним портфелем, які можуть бути використані в практичній діяльності сучасних підприємств різних форм власності, розмірів та особливостей управління.


Ключові слова


інноваційний інтелектуальний капітал підприємства; креація вартості; лакуна вартості; інтелект-потенційна вартість; реальна вартість; інтелектуальний портфель; управління інтелектуальним портфелем; портфель інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Aras G. The interaction between corporate social responsibility and value added intellectual capital: empirical evidence from Turkey / G. Aras, A. Aybars, O. Kutlu // Social Responsibility Journal. - 2011. - Vol. 7(4). - P. 622-637.

Siudak D. Pomiar procesow migracji wartosci przedsiqbiorstw na polskim rynku kapitatowym / Dariusz Siudak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - 344 s. - (Seria Finanse).

Slywotzky A. J. Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Competition / Adrian J. Slywotzky. - Boston : Harvard Business School Press, 1996. - 336 p.

Jaki A. Wycena i ksztaitowanie wartosci przedsiqbiorstwa / Andzrej Jaki. - Wydanie IV poszerone. - Krakow: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 199 s.

Jabionski A. Cykl zycia wartosci przedsiqbiorstw wobec kondycji modelu biznesu / Adam Jabionski, Marek Jabionski//Kwartalnik Nauk o Przedsiqbiorstwie. - 2013. - № 4. - S. 57-63.

Shapiro A. C. Modern Corporate Finance: A Multidisciplinary Approach to Value Creation Models/Alan C. Shapiro, Sheldon D. Balbirer. - Upper Saddle River New Jersey: Prentice Hall, 2000. - 606 p.

Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors / Alfred Rappaport. - New-York: Free Press, 1998. - 224 p. - (2 Edition).

Zarzqdzanie wiedzq w przedsiqbiorstwie [red. nauk. Kazimierz Perechuda]. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 230 s.

Warschat J. Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Sector, Report on Workshop Intellectual Capital / J.Warschat, K. Wagner, I. Hauss // Intangible Investments. - 1999. - November 22th, European Commission.

Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: [монографія]/ Олександр Володимирович Кендюхов. - Донецьк: НАН України; Інститут економіки промисловості; ДонУЕП, 2008. - 363 с.

Dobija D. Fomiar i sprawozdawczosc kapitalu intelektualnego przedsiqbiorstwa / Dorota Dobija - Warszawa : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Frzedsiqbiorczosci i Zarzqdzania im. Leona Kozminskiego, 2004. - 246 [1] s.

Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе: оценка, ориентиры, моделирование, защита прав / Борис Борисович Леонтьев. - М. : Изд. центр “Акционер”, 2002. - 196 с.

Edvinsson L. Kapital intelektualny. Foznaj prawdziwq wartosc swego przedsiqbiorstwa odnajdujqc jego ukryte korzenie / Leif Edvinsson, Michael Malone; [Frzeklad Monika Marcinkowska] - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe FWN, - 2001. - 1Б0 s. - (Seria Frzedsiqbiorczosc ).

McElroy M. W. Sоcial innоvation œpital [Електронний ресурс]/Mark W. McEl¬roy // Journal of Intellectual Capital. - 2002.- Vol. 30. - № 1. - F 30-39. - Режим доступу: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm/journals.htm?issn=1469- 1930&volume=3&issue=1&articleid=883948&show=pdf (1Б.07.201З)

Б. Copeland T. Wycena: mierzenie i ksztaltowanie wartosci firm / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin; przel., z ang. Alek Kalinauskas, Tomas Wiazowski. - Warszawa : WIG-Fress, 1997. - Б16 s. - (XVI).

Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors / Alfred Rappaport. - New-York : Free Press, 1998. - 224 p. - (2 Edition).

Hillman A. Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: What’sthe Bottom Line?/Ami J. Hillman, Gerald Keim. // Strategic Management Journal, 2001. - Vol. 22(2). - P. 12Б-1З9.

FrzedsiqbiorczoSC i kapital intelektualny / [Praca zbiorowa pod red. Mariusza Bratnickiego, Janusza Stryzyny; wspôl. aut. Kamily Butrym, et. al.]. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001. - 20Б s. - (Seria: Prace Naukowe akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach).

Urbanek G. Kompetencje a wartosc przedsiqbiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce / Grzegorz Urnabek. Warszawa : Ofocyna a walters Kluwer busi¬ness, 2011. - 196 s.

Wspôlczesne zrôdla wartosci przedsiqbiorstwa/ [A. Herman, W. Szymanski, G.Wôjtowicz oraz inni] ; red. Barbary Dobiegaly-Korony i Andrzeja Hermana. - Warszawa : Difin, 2006. - 499 [6] s.

Dudycz T. Finansowe narzqdzia zarzqdzanie wartosciqprzedsiqbiorstwaZTadeusz Dudycz; [monografie]. - Wydanie 2. - Wroclaw : Wydawnictwo AE, 2002. - 317 s. - (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu).

Wycena przedsiqbiorstwa. Od teorii do praktyki [red. naukowa M. Panfin, A. Szablewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2011. - 686 [1] s.

Bielg A. Rola wlasnosci intelektualnej w gospodarce: teoria i praktyka /Andreas Bielg ; [tlumazcenie z niem. Anna Pobratyn-Slominska, Kszysztof Szymanski]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkola Glôwna Handlowa w Warszawie, 2014. - 364 [1] s. - (Wydanie 1).

Hilco Streambank wystawia na sprzedaz portfel wlasnosci intellektualnej i uslugi techniczne dla kabrioletôw ze sztywnym dachem firmy Heuliez [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.businesswire.com/news/home/ 20120214005793/plZ ( 15.08.2015)

Промислова власність у цифрах [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2013.pdf

Промислова власність у цифрах [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2014.pdf

Maly Rocznik statystyczny Polski - Warszawa: Zaklad Wydawnictw statystycznych Polskich, 2015. - 5З9 s. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly- rocznik-statystyczny-polski-2015,1,16.html

Reference

Aras G. The interaction between corporate social responsibility and value added intellectual capital: empirical evidence from Turkey / G. Aras, A. Aybars, O. Kutlu // Social Responsibility Journal. - 2011. - Vol. 7(4). - P.622-637.

Siudak D. Pomiar procesôw migracji wartosci przedsiqbiorstw na polskim rynku kapitalowym / Dariusz Siudak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - 344 s. - (Seria Finanse).

Slywotzky A. J. Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Compe¬tition / Adrian J. Slywotzky. - Boston: Harvard Business School Press, 1996. - 336 р.

Jaki A. Wycena i ksztatowanie wartosci przedsiqbiorstwa / Andzrej Jaki. - Wydanie IV poszerone. - Krakôw : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 199 s.

Jablonski A. Cykl zycia wartosci przedsiqbiorstw wobec kondycji modelu biznesu / Adam Jablonski, Marek Jablonski//Kwartalnik Nauk o Przedsiqbiorstwie. - 2013. - № 4. - S. 57-6З.

Shapiro A. C. Modern Corporate Finance: A Multidisciplinary Approach to Value Creation Models/Alan C. Shapiro, Sheldon D. Balbirer. - Upper Saddle River New Jersey: Prentice Hall, 2000. - 606 p.

Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors / Alfred Rappaport. - New-York: Free Press, 1998. - 224 p. - (2 Edition).

Zarzqdzanie wiedzq w przedsiqbiorstwie [red. nauk. Kazimierz Perechuda]. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 230 s.

Warschat J. Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Sector, Report on Workshop Intellectual Capital / J.Warschat, K. Wagner, I. Hauss //Intangible Investments. - 1999. - November 22th, European Commission.

Kendyuchov O. V. Efektyvne upravlinnya intelektualnym kapitalom: [monohrafiya] / Oleksandr Volodymyrovych Kendyuchov - Donetsk: NAN Ukrayiny; Instytut ekonomiky promyslovosti; DonUEP, 2008. - 363 s.

Dobija D. Pomiar i sprawozdawczosc kapitalu intelektualnego przedsiqbiorstwa / Dorota Dobija - Warszawa : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly FrzedsiqbiorczoSci i Zarzqdzania im. Leona Kozminskiego, 2004. - 246 [1] s.

Leontyev B. B. Cena intelyekta. Intelektualnyi kapital v rossiyskom biznesie: ocenka, oriyentyry, modelirovaniye, zashchita prav/Borys Borysovych Leontyev - M.: Izdatjelskiy centr “Akcioner”, 2002. - 196 s.

Edvinsson L. Kapital intelektualny. Poznaj prawdziwq wartosc swego przedsiqbiorstwa odnajdujqc jego ukryte korzenie / Leif Edvinsson, Michael Malone; [Przeklad Monika Marcinkowska] - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, - 2001. - 150 s. - (Seria FrzedsiqbiorczoSC ).

McElroy M. W. Sоcial innоvation œpital / Mark W. McElroy // Journal of Intellec¬tual Capital. - 2002.- Vol. 30. - № 1. - P. 30-39 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm/journals.htm?issn=1469- 1930&volume=3&issue=1&articleid=883948&show=pdf (1Б.07.201З)

Copeland T. Wycena: mierzenie i ksztaltowanie wartosci firm / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin; przel., z ang. Alek Kalinauskas, Tomas Wiazowski. - Warszawa : WIG-Press, 1997. - 516 s. - (XVI).

Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors / Alfred Rappaport. - New-York: Free Press, 1998. - 224 p. - (2 Edition).

Hillman A. Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: What’sthe Bottom Line?/Ami J. Hillman, Gerald Keim. // Strategic Management Journal, 2001. - Vol. 22(2). - P. 125-1З9.

Przedsiqbiorczosc i kapital intelektualny / [Praca zbiorowa pod red. Mariusza Bratnickiego, Janusza Stryzyny; wspôl. aut. Kamily Butrym, et. al.]. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001. - 205 s. - (Seria: Prace Naukowe akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach).

Urbanek G. Kompetencje a wartosc przedsiqbiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce / Grzegorz Urnabek. Warszawa : Ofocyna a walters Kluwer busi¬ness, 2011. - 196 s.

Wspôlczesne zrôdla wartosci przedsiqbiorstwa/ [A. Herman, W. Szymanski, G.Wôjtowicz oraz inni] ; red. Barbary Dobiegaly-Korony i Andrzeja Hermana. - Warszawa : Difin, 2006. - 499 [6] s.

Dudycz T. Finansowe narzqdzia zarzqdzanie wartosciqprzedsiqbiorstwaZTadeusz Dudycz; [monografie]. - Wydanie 2. - Wroclaw : Wydawnictwo AE, 2002. - 317 s. - (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu).

Wycena przedsiqbiorstwa. Od teorii do praktyki [red. naukowa M. Panfin, A. Szablewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2011. - 686 [1] s.

Bielg A. Rola wlasnosci intelektualnej w gospodarce: teoria i praktyka /Andreas Bielg ; [tlumazcenie z niem. Anna Pobratyn-Slominska, Kszysztof Szymanski]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkola Glôwna Handlowa w Warszawie, 2014. - 364 [1] s. - (Wydanie 1).

Hilco Streambank wystawia na sprzedaz portfel wlasnosci intellektualnej i uslugi techniczne dla kabrioletôw ze sztywnym dachem firmy Heuliez [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.businesswire.com/news/home/ 20120214005793/plZ ( 15.08.2015)

Promyslova vlasnist u cyfrach [Electronic resource]. - Access mode: http:// www. uipv. org/i_upload/file/promvlasnist-2013.pdf

Promyslova vlasnist u cyfrach [Electronic resource]. - Access mode: http:// www. uipv. org/i_upload/file/promvlasnist-2014.pdf

Maly Rocznik statystyczny Polski - Warszawa: Zaklad Wydawnictw statystycznych Polskich, 2015. - 5З9 s. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly- rocznik-statystyczny-polski-2015,1,16.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.