УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ В РАМКАХ МОДЕЛІ QUADRUPLE HELIX ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Артем Артюхов, Віталій Омельяненко

Анотація


Розглянуто особливості сучасної моделі інноваційного процесу Quintuple Неlіх. У контексті еволюції інноваційних технологій відбувається і зміна моделей інноваційного розвитку та взаємодії - Single Helix ® Double Helix ® Triple Helix ® Quadruple Helix ® Quintuple Helix конкурентоздатність і перевага систем розробки знань визначена адаптивною можливістю учасників інноваційного процесу поєднувати різні знання та інноваційні способи через співрозвиток, співспеціалізацію. У такому разі остання модель Quintuple HeUx передбачає наявність платформ з відкритою архітектурою, де можуть комбінуватися різні типи знань. Сьогодні серед інструментів, які можуть забезпечити реалізацію положень моделі Quintuple HeUx, варто відзначити інноваційні мережі, що є оптимальною гібридною формою, яка займає проміжне положення між ринком та ієрархією. Крім того, мережі найбільш ефективно можуть набувати міжнародного характеру, а також впроваджуватись у національну інфраструктуру, що забезпечує модернізацію вітчизняної економіки.

Розвиток відповідної інфраструктури трансферу технологій має ґрунтуватися на розширеному розумінні сутності процесів трансферу, згідно з яким він включає не тільки послуги, безпосередньо пов’язані з трансфером і комерціалізацією технологій у вузькому розумінні, а й супутні послуги (навчання, захист інтелектуальної власності, маркетингові дослідження та ін.).

Відповідно до практичної реалізації моделі Quintuple Helix в умовах України пропонуємо розглянути проект створення регіональної мережі трансферу технологій.

У рамках проекту пропонується створити мережу трансферу технологій на базі методології інноваційного “хаба”, що має забезпечити зв’язок та координацію підсистем економіки регіону та зовнішнього середовища з метою досягнення стратегічних цілей. Діяльність мережі буде носити широку технологічну тематику, що буде формуватися відповідно до пріоритетів регіонального розвитку та за участю цільових аудиторій. Проаналізовано передумови та особливості формування інноваційної мережі на прикладі грануляторів для виробництва добрив.


Ключові слова


трансфер технологій; мережа; Quintuple HeUx; проект; центр трансферу технологій

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Місцевий економічний розвиток: моделі для успіху /під кер. М. Дацишина. - К.: Інститут реформ, 2003. - 41 с.

Промышленные, национальные и региональные инновационные системы [Електроннийресурс]. - Режим доступу: http://www.innosys.spb.ru/?id=515

Krapyvny I. V. International innovative networks as new stage of innovative develop¬ment [Internet source]/1. V. Krapyvny, V. A. Omelyanenko, N. O. Vernydub //Eco¬nomic Processes Management: International Scientific E-Journal. - 2015. - № 1. - Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_17.pdf

Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology 2003, and also Center for Open Innovation, Berkeley University

Тихомирова О. Г. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур на основе организации открытых инновационных сетей/ О. Г. Ти¬хомирова //Креативная экономика. - 2012. - № 2 (62). - С. 43-48.

Трусов А. Региональная система коммерциализации и трансфера техноло¬гий / А. Трусов //Информационные ресурсы России. - 2005. - № 4. - С. 23-28.

Гудкова Е. В. Стратегические ориентиры инновационного развития Дальнего Востока [Електронний ресурс] / Е. В. Гудкова. - Режим доступу : http:// www.econorus.org/cprogram.phtml?vid=tconf&sid=9&ssid=261&rid= 305&PHP SESSID=1qmir00ic764u6hmq8rcj126b0

Методическая поддержка центров коммерциализации технологий. Практическое руководство. Ч. 1. - М.: ЦИПРАН РАН, 2006. - 392 с.

Кочергин С. А. Повышение эффективности производства сложных минеральных удобрений путем оптимизации процессов гранулирования и сушки: дис...канд. техн. наук: 05.17.08- Процессы и аппаратыхимимеских технологий / С. А. Кочергин. - Иваново, 2008.

Омельяненко В. А. Управління галузевим високотехнологічним пакетом в аерокосмічній галузі/В. А. Омельяненко //Молодіжний економічний дайджест. - 2014. - № 2. - С. 102-106.

References

Local economic development: models for success / Ed. M. Datsishin. - K.: Insti¬tute of reforms - 2003. - 41 p.

Industrial, national and regional innovation systems [Online]. - Access mode: http:// www.innosys.spb.ru/?id=515

Krapyvny I. V. International innovative networks as new stage of innovative develop¬ment [Internet source] / I. V. Krapyvny, V. A. Omelyanenko, N. O. Vernydub // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. - 2015. - № 1. - Access mode: http://epm.fem. sumdu. edu. ua/download/2015_1/2015_1_ 17.pdf

Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, 2003, and also Center for Open Innovation, Berkeley University

Tihomirova O. G. Ssustainable development of entrepreneurial structures based on the organization of open innovation networks / O. G. Tihomirova // Journal of Cre¬ative Economy. - 2012. - № 2 (62). - P. 43-48.

Trusov A. Regional system of transfer and commercialization of technology / A. Trusov // Information Resources of Russia. - 2005. - No. 4. - P. 23-28.

Gudkova E. V. Strategic reference points of innovative development of the Far East [Online] / E. V. Gudkova. - Access mode : http://www.econorus.org/cprogram. phtml?vid=tconf&sid=9&ssid=261&rid=305&PHPSESSID=1qmir00ic764u6hmq8rcj126b0

Methodological support centers of technology

commercialization.Practical guide. Part 1. - M.: Russian Academy of Sciences, 2006. - 392 p.

Kochergin S. A. improving the efficiency of production of complex mineral fertilizers by optimization of processes of granulation and drying processes: diss...candidate. tech. Sciences: 05.17.08 - Processes and apparatus of chemical technologies / S. A. Kochergin. - Ivanovo, 2008.

Omelyanenko V. A. Management of high-tech service industry in the aerospace sector/ V. A. Omelyanenko //Youth economic digest. - 2014. - № 2. - P. 102-106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.