УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНІСТЮ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ: ДИСКУРС В ТЕОРІЮ ТА ПОГЛЯД НА СУЧАСНУ ПРАКТИКУ

Тетяна Письменна

Анотація


Розглянуто різні підходи до визначення страхового портфеля і з’ясовано суть даного поняття. Встановлено, що під страховим портфелем найчастіше розуміють кількість застрахованих об’єктів або діючих страхових договорів. Рідше страховий портфель тлумачать як обсяг прийнятих на страхування ризиків і вартісних зобов’язань страховика.

У складі страхового портфеля виділено страхові ризики як його головний елемент. З’ясовано суть страхових ризиків через конкретні об’єкти, щодо яких здійснюється страхова оцінка та визначається ступінь ймовірності завдання збитку. Також стосовно страхових ризиків приймаються управлінські рішення, призначені подолати невизначеність, у якій перебувають населення і суб’єкти підприємницької діяльності.

Визначено умови забезпечення збалансованості страхового портфеля. Узагальнено, що збалансований страховий портфель має оптимально поєднувати види страхування з різним ступенем ризику і неоднаковими доходами.

Проаналізовано загальний страховий портфель за показниками чистих страхових премій та чистих страхових виплат. Оцінено його як незбалансований через суттєве переважання автострахування над майновим страхуванням та іншими сегментами страхового ринку.

Охарактеризовано основні методи управління ризиком незбалансованості страхового портфеля у складі відбору ризиків на страхування, перестрахування та формування і розміщення страхових резервів. У процесі відбору тих ризиків, у страхуванні яких зацікавлена страхова компанія, встановлюється страховий тариф, визначається величина франшизи, окреслюються умови страхового договору. При застосуванні перестрахування страховик утримує тільки частину застрахованого ризику і передає іншу його частину другому страховику. В ході формування і розміщення страхових резервів здійснюється резервування достатньої суми коштів для своєчасного та повного виконання страхових зобов’язань, а також розміщення страхових резервів з урахуванням структури страхового портфеля.

Зроблено висновок про те, що найбільшого розвитку в теоретичній та практичній площинах потребує питання, пов’язане із застосуванням різних методів управління ризиком незбалансованості страхового портфеля.


Ключові слова


страховий портфель; страхові ризики; збалансованість страхового портфеля; чисті страхові премії; чисті страхові виплати; ризик незбалансованості страхового портфеля; методи управління ризиком незбалансованості страхового портфеля

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Журавка О. С. Теоретичні основи формування страхового портфеля / О. С. Журавка // Бізнес-Інформ. - 2012. -№5.~ С. 201-204.

Ткаченко Н. В. Дискусійні питання теорії страхового портфеля /Н. В. Ткаченко, О. А. Водолазська // Фінансовий простір. -2015. - №3(19). - С. 146-154.

Баранов А. ТІ. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем / А. Л. Баранов // Фінанси України. - 2011. - № 8. - С. 115-124.

Водолазська О. А. До питання збалансованості страхового портфеля /О. А. Водолазська // Науковий вісник Херсонського державного універси¬тету. - 2015. - Вип. 13. - С. 114-118.

Гаманкова О. Фінансова стійкість та платоспроможність страхової організації/ О. Гаманкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2007. - Вип. 94-95. - С. 18-23.

Супрун А. А. Страховий менеджмент: навч. посіб./А. А. Супрун, Н. В. Супрун. - Львів: Магнолія-2006, 2015.-301 с.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer.com/files/file00365.pdf.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nfp.gov. ua/files/OgliadRinkiv/sk_4kv_2011.pdf.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2012 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nfp.gov. ua/files/OgliadRinkiv/SK/SK_IV_kv_%202012.pdf.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2014 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer.com/fiies/fiie00552.pdf.

Самойловський А. Л. Паритетність страхових операцій: страхові резерви як засіб збалансування інтересів страховика і страхувальника / А. Л. Самойловський// Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. -№3 (70). - С. 14-21.

Пікус Р В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р В. Пікус. - К. : Знання, 2010. - 598 с.

Водолазська О. Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні / О. Водолазська // Світ фінансів. - 2015. - № 2. - С. 94-104.

Кнейслер О. В. Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування / О. В. Кнейслер // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. -№3 (118). - С. 109-113.

References

Zhuravka О. S. Theoretical Bases of Formation of the Insurance Portfolio / O.S. Zhuravka // Business-lnform. - 2012. -№ 5. - P. 201-204.

Tkachenko N. V. Discussion Questions of Theory of Insurance Portfolio / N.V. Tkachenko, O.A. Vodolazska // Financial Space. - 2015. - № 3 (19). - P. 146-154.

Baranov A.L. Identification of Insurance Risks and its Importance for the Manage¬ment of Insurance Portfolio/A. L. Baranov // Finance of Ukraine. - 2011. - № 8. - P. 115-124.

Vodolazska O.A. On the Question of Balance of Insurance Portfolio / O.A. Vodolazska // Scientific Bulletin of Kherson State University. - 2015. - Vol.13. -P. 114-118.

Hamankova O. Financial Stability and Solvency of the Insurance Company / O. Hamankova // Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. - 2007. - Vol. 94-95. - P. 18-23.

Suprun A. A. Insurance Management: Textbook/A. A. Suprun, N. V Suprun. - Lviv: Magnolia 2006, 2015. - 301 p.

The results of Activity of Insurance Companies in 2010 [Electronic resource]. - Access from: http://forinsurer.com/fiies/fiie00365.pdf.

The results of Activity of Insurance Companies in 2011 [Electronic resource]. - Access from: http://nfp.gov. ua/files/OgliadRinkiv/sk_4kv_2011.pdf.

The results of Activity of Insurance Companies in 2012 [Electronic resource]. - Access from: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SK_IV_kv_%202012.pdf.

The results of Activity of Insurance Companies in 2013 [Electronic resource]. - Access from: http://nfp.gov. ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf.

The results of Activity of Insurance Companies in 2014 [Electronic resource]. - Access from: http://forinsurer.com/fiies/fiie00552.pdf.

Samoylovskyy A. L. Parity of Insurance Operations: Insurance Reserves as a Mean of Balancing the Interests of the Insurer and the Insured / A. L. Samoylovskyy // Formation of Market Relations in Ukraine. - 2007. - №3 (70). - P 14-21.

Picos R.V. Financial Risk Management: Textbook / R.V. Picos. - K.: Znannya, 2010.-598 p.

Vodolazska O. Systematization of Types of Underwriting in Insurance / O. Vodolazska // World of Finance. - 2015. - № 2. - P. 94-104.

Kneysler О. V. Theoretical and Pragmatic Approaches to Defining the Essence of Reinsurance/О. V. Kneysler//Formation of Market Relations in Ukraine. - 2011. - №3(118).-P. 109-113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.