УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Тетяна Панюк

Анотація


Досліджено роль соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом переробних підприємств. Визначено, що сучасні інноваційні підходи до соціального розвитку підприємства стимулюють і формують принципово нові його стратегічні напрями, спрямовані на пошук нових механізмів управління персоналом. Розглянуто методи, які використовуються в управлінській діяльності та запропоновано нові, орієнтовані на соціальний аспект.

Освіта, кваліфікація та рівень розвитку професійних здібностей працівників виступають сьогодні основними якісними характеристиками та безпосередньо впливають на ефективність діяльності. Зауважено, що ці характеристики не завжди відповідають потребам і вимогам переробних підприємств в контексті соціальної відповідальності бізнесу, тому керівництво має бути зацікавлене у постійному удосконаленні навичок працівників, поліпшенні кадрової політики та створенні сприятливого мікроклімату в колективі й на підприємстві. З метою зміцнення конкурентних переваг як на переробних підприємствах, так і за їх межами запропоновано використовувати матерільні і нематеріальні методи стимулювання, а також створювати різноманітні умови для продуктивної праці. Зазначено, що рівень соціального забезпечення працівників, розробка та реалізація програм підтримки інтернатів, лікарень та шкіл, запровадження на підприємстві механізму контролю якості, впровадження екологічно безпечних та енергозберігаючих технологій забезпечують конкурентоспроможність, сприяють досягненню високого рівня продуктивності праці та прибутку на переробних підприємствах.

Стверджується, що саме “соціальна відповідальність бізнесу” показує цю роль та взаємодію. Акцентується увага на тому, що в умовах динамічних змін постає проблема пошуку нових механізмів управління персоналом, які відповідатимуть новим вимогам. Сучасні інноваційні підходи до соціального розвитку підприємства стимулюють і формують принципово нові його стратегічні напрями. Зроблено висновок, що один із них полягає в ефективному управлінні персоналом, що ґрунтується на системі цінностей, яку формує саме підприємство. Відповідно, в сучасних умовах, розглядаючи механізм управління персоналом в цілому, варто починати із системи цінностей, а далі підбирати форми і методи управління персоналом, які відповідають цій системі, будувати кадрову політику (підбір, навчання, розвиток персоналу), враховуючи вплив зовнішніх і внутрішніх факторів.


Ключові слова


управління персоналом; механізм управління персоналом; стратегічне управління персоналом; соціальна відповідальність бізнесу; соціальний аспект

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гальнак Х. Р Сучасний механізм управління персоналом в умовах соціального розвитку підприємств / X. Р Гальчак // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжн. нау.-пр. конф., Львів, 10-12 листопада

р. /Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. - С. 207-208.

Гоишова І. Ю. Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств [Електронний ресурс]//. Ю. Гришова, Т С. Шабатура//Економіка: реали часу. - 2014. -№3.~ С. 7-Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперераба¬тывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова//Вектор науки ТГУ. - 2014. - № 1 -С. 20-24. (Серия: Экономика и управление).

Діденко Н. Г Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціального партнерства в системі соціально- трудових відносин в Україні/Н. Г Діденко// Менеджер. - 2007. - № 4. - С. 31-35.

Комарницький І. Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством [Електронний ресурс]/1. Ф. Комарницький, 3.1. Галушко. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ znpen/2010_6/7_Social.pdf.

Панюк Т П. Роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємтсв / Т П. Панюк // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - №2 (2). - С. 120-121.

Панюк Т П. Стратегія управління персоналом як напрям развитку підприємств молочної галузі Рівненської області [Електронний ресурс] / Т П. Панюк, Ю. М. Барський // Електронний журнал “Ефективна економіка”. - Дніпропетровськ. - 2014. - № 12. - Режим доступу : http://www.economy. nayka. com. ua/?op=1&z=3610.

Пархоменко H. A. Середовище стратегічного управління персоналом / Н. А. Пархоменко //Науковий вісник ЛНАУ -2010. -№ 17. - С. 172-180.

Петрушенко Ю. М. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності/Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін//Наукові праці Донецького національного технічного університету. - 2009. - Вип. 37-3. - С. 25-31. (Серія: економічна).

РоманюкЛ. М. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом/Л. М. Романюк// Наукові праці КНТУ. - Економічні науки. - 2010. - Вип. 17. - С. 210-218.

Товма Л. Ф. Еколого-економічна складова в концепції сталого розвитку України [Електронний ресурс]/Л. Ф. Товма. - Режим доступу : http://busi- ness inform.net/pdf/2012/2_0/141_ 144.pdf.].

Banerjee Subhabrata Bobby. Corporate social responsibility: the good, the bad and the ugly / Subhabrata Bobby Banerjee, Edward Elgar Cheltenham. - UK, Northampton, MA, USA, 2007. - 153 p.

References

HalchakKh. R. Modern personnel management mechanism in terms of social de¬velopment of enterprises [Suchasnyi mekhanizm upravlinnia personalom v umovakh sotsialnoho rozvytku pidpryiemstv]/Kh. R. Halchak //Suchasni problemy ekonomiky іmenedzhmentu. : tezy dopovideimizhn. nau.-pr. konf., Lviv, 10-12 lystopada 2011 roku /Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. - Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2011. - pp. 207-208.

Hryshoval. Yu. The implementation of the principles of socially-oriented businesses into the economic development potential of the food business [Implementatsiia pryntsypiv sotsialno - oriientovanoho biznesu v ploshchynu ekonomichnoho rozvytku potentsialu kharchovykh pidpryiemstv] /1. Yu. Hryshova, T S. Shabatura // Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal. - 2014. - № 3. - P. 7. - [WWW re¬source] Available at : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Hryshova Y Yu. An innovative model of development of the enterprises of dairy industry [Ynnovatsyonnaia model razvytyia predpryiatyi molokopererabatyvaiushchei otrasly]/Y Yu. Hryshova, Y A. Kriukova // Vektor nauky THU. Seryia: Ekonomyka y upravlenye. - Toliatty. Rossyia. - 2014. - № 1 - pp. 20-24.

Didenko N.H. Corporate Social Responsibility as part of social partnership in sys¬tem of social and labor relations in Ukraine [Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak skladova sotsialnoho partnerstva vsystemi sotsialno- trudovykh vidnosyn v Ukraim]/ N.H. Didenko//Menedzher. - 2007. - №4. - pp. 31 - 35.

Komarnytskyi I. F. Corporate Social Responsibility as a tool of modern enterprise management [Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak instrument upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom] [WWWresource] /1. F. Komarnytskyi, Z. I. Halushko. - Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/7_Social.pdf.

PaniukT P. The role corporate social responsibility activities in milk business [Rol cotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v diialnosti molokopererobnykh pidpryiemtsv], / T P. Paniuk //Problemy іperspektyvy ekonomiky ta upravlinnia : naukovyi zhurnal/ Chernih. nats. tekhnol. un-t. - Chernihiv : Chernih. nats. tekhnol. un-t, 2015. - №2 (2). -pp. 120-121.

Paniuk T P. HR strategy as the direction of development of the dairy industry in Rivne region [Stratehiia upravlinnia personalom yak napriam razvytku pidpryiemstv molochnoi haluzi Rivnenskoi oblasti] /Т P. Paniuk, Yu. M. Barskyi // Elektronnyi zhurnal “Efektyvna ekonomika”. - Dnipropetrovsk. - 2014. - №12 [WWW re¬source] -Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3610.

Parkhomenko N. A. Personnel strategic management environment [Seredovyshche stratehichnoho upravlinnia personalom] / N. A. Parkhomenko // Naukovyi visnyk LNAU. - 2010. - №17. -pp. 172-180.

Petrushenko Yu. M. Formation of the institute of positive social responsibility [Formuvannia іnstytutu pozytyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti]/Yu. M. Petrushenko, О. V Dudkin //Naukovipratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: ekonomichna. Vypusk 37-3. - Donetsk, DonNTU, 2009. - pp. 25-31.

Romaniuk L. M. Theoretical aspects of enterprise strategic management and its staff management [Teoretychni aspekty stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom ta yoho personalom] / L. M. Romaniuk // Naukovi pratsi KNTU. - Ekonomichni nauky. - 2010. - Vyp. 17.- pp. 210-218.

TovmaL. F. Ecological and economic component of sustainable development in Ukraine [Ekoloho-ekonomichna skladova v kontseptsii staloho rozvytku Ukrainy] [WWW resource ] / L. F. Tovma. - Available at : http.V/business inform.net/pdf/ 2012/2_0/141_ 144.pdf. ].

Banerjee, Subhabrata Bobby. Corporate social responsibility: the good, the bad and the ugly / Subhabrata Bobby Banerjee. Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA - 2


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.