ГУДВІЛ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КОМПОНЕНТИ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Юлія Судин

Анотація


Розглянуто гудвіл як специфічний нематеріальний актив підприємства. Обґрун­товано необхідність відображення гудвілу у системі бухгалтерського обліку Пока­зано важливу роль окремих елементів гудвілу у структурі активу Узагальнено думки науковців щодо структурних компонентів гудвілу та їхньої ролі у бухгалтерському обліку Досліджено структуру гудвілу і визначено конкурентні переваги, що існують протягом безперервної діяльності підприємства. На основі узагальнення елементів гудвілу створено передумови для обліку досліджуваного активу під час всієї діяльності підприємства. Запропоновано основні елементи гудвілу: інтелектуальний капітал, ділові зв’язки та торгова марка. Аргументовано практичну значимість виявлення структурних елементів гудвілу, що, з одного боку, дає змогу розкрити методичні аспекти відображення його у системі бухгалтерського обліку, а з іншого - розробити механізми управління стратегічним видом нематеріального активу.

Визначено необхідність систематизації видів гудвілу з метою формування аналітичної інформації для потреб користувачів. Здійснено порівняльний аналіз відображення негативного гудвілу у міжнародній практиці обліку. На основі аналізу нормативно-правової бази обліку визначено види гудвілу відповідно до джерела виникнення. Обґрунтовано авторську точку зору, за якою сучасний стан відображення нематеріальних активів у бухгалтерському обліку характеризується розвитком економічних відносин, які безпосередньо впливають на стан і перспективи розвитку вітчизняного обліку. Запропоновано класифікацію гудвілу відповідно до облікових потреб, яка дає змогу наповнити облікове забезпечення новим змістом. Визначено пріоритетні класифікаційні ознаки: за джерелом виникнення, за походженням, за якісною оцінкою, за суб’єктом, за міждисциплінарною ознакою. Доведено, що відображення в обліку нематеріальних елементів гудвілу є необхідною організаційною й економічною передумовою для формування конкурентних переваг компанії, підвищення її прибутковості та інвестиційної привабливості.


Ключові слова


гудвіл; класифікація гудвілу; компоненти гудвілу; інтелектуальний капітал; внутрішній гудвіл

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Швець Л. В. Інтелектуальний капітал підприємства: економічний зміст і оцінка [Електронний ресурс] / Л. В. Швець. - Режим доступу : http:// www.nbuv.gov. uа.

Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит - 2010. -№3.~ С. 30-34.

Городянська Л. Гудвіл та відтворювані інтелектуальні ресурси / Л. Городянська //Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 5. - С. 42-49.

Щербакова О. А. Гудвилл: важнейшая составляющая нематериальных активов в учете коммерческих предприятий / О. А. Щербакова // Аудит и финансовый анализ. - 2008. -№5.~ С. 29-36.

Подольна В. В. Формування позитивного гудвілу на малих підприємствах : автореф. дuc. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук/В. В. Подольна. - К, 2009. - 17 с.

Рейли Р Ф. Оценка стоимости и бухгалтерский учет приобретенного гудвилла [Електронний ресурс] / РФ. Рейли, Р. П. Швайс // Корпоративный менеджмент. - 2007. - № 1. - Режим доступу : http://www.cfin.ru/appraisal/ intel/purchased_goodwill. shtml.

BVS (Business Valuation Standards) - Стандарти з оцінки бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.business-vaiuation.biz/sbacoa6.asp.

RaciuR. V. The Theoretical Foundation of Goodwill - A Chronological Overview / R. V. Raciu, A. T Tudor//Procedia - Social and Behavioral Sciences. - 2013. - 92. - P. 784-788.

Бомжо В. П. Кількісна оцінка ділової репутації підприємства / В. П. Бомжо, Г. С. Сінько // Економіка, фінанси, право. - 2009. -№ 5. - С. 15-17.

Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку/Г. Уманців //Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 9. - С. 20-23.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: зате. Мінфіном України від ЗО. 11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. - Режим досту¬пу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z0893-99.

Корчемлюк А. І. Гудвіл корпоративних підприємств: моногр. /А. І. Корчемлюк, І. ТІ. Литвинчук, Г. В. Циганенко; наук. ред. Є. І. Ходаківський. - Житомир, 2013.-160 с.

Судин Ю. А. Парадигма поняття “гудвіл”: бухгалтерський, юридичний та економічний аспект / Ю. А. Судин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2015. - Вип. 1 -С. 98-106.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon l.rada. gov. uа/

General Accepted Accounting Principles, GAAP [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. gaap. in. ua/archives/3447.

Statements of Standard Accounting Practice 22 “Accounting for Goodwill” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ ibf/rbfstu/rbfs-v4n1-2013/RBFS-V.4N1-2013-6.pdf.

Положення бухгалтерського обліку 14/2000 “Учет нематериальных активов” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.auditfin.eom/fin/2008/4/ Ustinova/Ustinova%20.pdf.

Вакун О. В. Гудвіл як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність, класифікація, шляхи розвитку/О. В. Вакун//Інноваційна економіка. - 2011. -№5.~ С. 135-141.

Reference

Shvets L. V. The intellectual capital of the company: economic content and assess¬ment [WWW resource]. -Available at:http://www.nbuv.gov.ua

Dyba V. Concept of goodwill and intellectual capital / V. Dyba//Accounting and Auditing. - 2010. -№3.-P. 30-34.

Horodyanska L. Goodwill and reproducible intellectual resources /L. Horodyanska// Accounting and Auditing. - 2009. -№ 5,- P 42-49.

Shcherbakova O. A. Goodwill: the most important component of intangible assets in the registered businesses /O. A. Shcherbakova//Audit and Financial analysis. - 2008. - № 5. - P 29-36.

PodolnaV. V. Creation of positive goodwill for small businesses: dissertation for the degree of candidate of economic sciences. - К.: KNUTD, 2009. -17 p.

Ralei R. F. Estimation of cost and accounting for goodwill acquired / R. F. Reilly, R. P. Shvays. //Corporate management. - 2007. - № 1. [WWWresource], - Available at: http://www.cfin.ru/ appraisal/intel/purchased_goodwill.shtml

BVS (Business Valuation Standards) - Standards of business valuation. [WWW resource], -Available at: http://www.business-valuation.biz/sbacoa6.asp.

RaciuR. V. The Theoretical Foundation of Goodwill - A Chronological Overview / R. V. Raciu, A. T Tudor//Procedia - Social and Behavioral Sciences. - 2013. - 92. - P 784-788.

Bomzo V. P. Quantifying the business reputation of the enterprise /V. P. Bomzo, G. S Sinko // Business, Finance, Law. - 2009. - № 5. - P 15-17.

Umantsiv G. Internal goodwill the company: economic nature, the problem of valu¬ation and accounting/G. Umantsiv// Accounting and Auditing. - 2006. - № 9. - P 20-23.

Instructions on the application of the Plan of Accounts for assets, capital, liabili¬ties and business operations of enterprises and organizations, approved by the Ministry of Finance of Ukraine of November 30, 1999 number 291, as amended] (1999 November 30) [WWWresource], - Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ Iaws/show/z0456-12/

Korchemlyuk A. I. Goodwill of corporate enterprises: monograph / A. I. Korchem- lyuk, I. L. Lytvynchuk, H. V. Tsyhanenko; Science. El Editor Khodakivskiy. - Ex¬actly, 2013. - 160 p.

Sudyn Y. A. The paradigm of the concept of “goodwill”: accounting, legal and eco¬nomic aspect /Y. A. Sudyn // Bulletin of Ternopil National Economic University. - 2015. - Vol. 1 - P. 98-106.

Regulation (Standard) 19 “Business Combinations”, approved by the Ministry of Finance of Ukraine on July 7, 1999 № 163, with amendments [WWWresource]. - Available at: http.V/zakonl.rada.gov.ua/

General Accepted Accounting Principles, GAAP [WWWresource]. - Available at: http://www.gaap.in. ua/archives/3447

Statements of Standard Accounting Practice 22 “Accounting for Goodwill”[WWW resource]. - Available at: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/rbfstu/rbfs-v4n1- 2013/RBFS-V4N1-2013-6.pdf

The provisions of Accounting 14/2000 “Accounting nemateryalnbih assets” [WWW resource]. - Available at: http: //www.auditfin.eom/fin/2008/4/Ustinova/ Ustinova%20.pdf

Vacuna О. V. Goodwill as an object of accounting: the nature, classification, ways of development/О. V. Vacuna//Innovative Economy. - 2011. -№5.-P. 135-141.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.