АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ БАЗИ ДАНИХ КОНТРАГЕНТІВ

Людмила Кручак, Влодимир Муравський

Анотація


Теоретично обґрунтовано та практично втілено можливості формування єдиної бази даних про контрагенти підприємства; досліджено комунікаційні та організаційні аспекти автоматизації обліку дебіторської заборгованості в умовах запровадження сучасних інформаційних технологій. Об’єктом дослідження є організація автоматизо­ваного обліку дебіторської заборгованості на підприємстві. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і практичних аспектів автоматизованого обліку дебіторської заборгованості на основі впровадження єдиної інтегрованої бази даних контрагентів. Для структурування предметної сфери дослідження на основі ідентифікації та формалізації процесів автоматизації обліку дебіторської заборгованості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій використані методи аналізу і синтезу.

Доведено, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій привів до актуалізації впровадження електронних комунікаційних каналів в облікові процеси. Зазначено, що електронні комунікації забезпечують інформаційну взаємодію усіх дебіторів та кредиторів підприємства, у процесі якої відбувається збір, обробка та накопичення облікової інформації про розрахунки з контрагентами в єдиній базі даних. Обґрунтовано теоретичні та практичні питання автоматизації обліку дебіторської заборгованості.

Розглянуто питання щодо автоматизації обліку дебіторської заборгованості, подано рекомендації з впровадження автоматизованої системи обліку розрахунків з дебіторами на підприємстві. Розроблено інформаційну модель інтегрованої бази даних, в якій міститься інформація про контрагенти, наявність договірних відносин, стан дебіторської заборгованості та порядок її погашення. Стверджується, що єдина база даних виступає в ролі інформаційного простору електронної взаємодії усіх учасників ринку фінансових операцій. Відбувається інформаційний обмін між постачальниками, покупцями, банківськими установами, юридичними та факторинговими організаціями, державними органами фіскальної служби та статистики. Проте публічний доступ до єдиної бази даних може призвести до втрати конфіденційної інформації, що потребує розробки дієвих методів інформаційного захисту системи обліку на підприємстві.


Ключові слова


дебіторська заборгованість; контрагенти; автоматизація обліку дебіторської заборгованості; база даних про контрагенти; автоматизована система обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Терещенко М. К. Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості підприємства / М. К. Терещенко. - Економічний вісник. - 2014. - № 1. - C. 107-113.

Чорнак Т В. Удосконалення оцінки дебіторської заборгованості та її відображення у звітності / Т. В. Чорнак. - Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2010. - № 29. - С. 56-59.

Москалюк Г О. Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]/Г О. Москалюк. - Режим доступу: http://dspace. oneu. edu. ua/jspui/bitstream/ 123456789/1754/1.pdf.

Коблянська О. І. Методологічні аспекти обліку та аудиту дебіторської заборгованості / О. І. Коблянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2009. - № 77-78. - С. 28.

Шипунова О. В. Проблеми обліку фінансових активів у середовищі інформаційної системи / О. В. Шипунова. - Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. 2 (112). - C.91-95.

Волинець О. О. Характеристика системи аналітичного обліку зобов’язань та методика її удосконалення в умовах електронної обробки економічної інформації / О. О. Волинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2009. - Т 2. - № 5. - С. 151-153.

Житна І. П. Сучасні технології удосконалення системи автоматизації обліку та управління виробництвом /1. П. Житна, О. А. Садовніков // Управління розвитком. - 2010. - № 3. - С. 126-128.

Щодо забезпечення функціонування суб’єктів господарювання без застосування печаток [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articies/1091.

Несходовський I. Електронні гроші /1. Несходовський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 4. - С. 49-54.

Смачило В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні / В. В. Смачило, Є. В. Дубровська // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 35-45.

References

Tereshchenko M. K. Deiaki aspekty udoskonalennia obliku, analizu ta audytu debitorskoi zaborhovanosti pidpryiemstva [Some aspects of improvement of accounting, analysis and auditing of an enterprise’s receivables]. Ekonomichnyi visnyk- Economic Bulletin, 2014, No. 1, pp. 107-113 [in Ukrainian].

Chornak T. V. Udoskonalennia otsinky debitorskoi zaborhovanosti ta yii vidobrazhennia u zvitnosti [Improving the assessment of receivables and its reflection in reporting]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of UzhhorodNational University, 2010, No. 29, pp. 56-59 [in Ukrainian].

Moskaliuk H. O. Oblik ta kontrol debitorskoi zaborhovanosti: isnuiuchi problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Accounting and control over receivables: current problems and ways to overcome them], from http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/1754/1 .pdf [in Ukrainian].

Koblianska O. I. Metodolohichni aspekty obliku ta audytu debitorskoi zaborhovanosti [Methodological aspects of accounting and auditing receivables]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka -Bulleting of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2009, No. 77-78, p. 28 [in Ukrainian].

Shypunova O. V. Problemy obliku finansovykh aktyviv u seredovyshchi informatsiinoi systemy [Issues of accounting of financial assets in the information system environ¬ment]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho period Ukrainy - Social and economic issues of Ukraine’s current state, 2015, Issue 2 (112), pp. 91-95 [in Ukrainian].

Volynets O. O. Kharakterystyka systemy analitychnoho obliku zoboviazan ta metodyka yii udoskonalennia v umovakh elektronnoi obrobky ekonomichnoi informatsii [Descrip¬tion of the analytical accounting system of obligations and methods of its improvement in terms of electronic processing of economic information]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu (Ekonomichni nauky) - Bulleting of Khmelnytskyi National University (Economic studies), 2009, Vol. 2, No. 5, pp. 151-153 [in Ukrainian].

Zhytna I. P., Sadovnikov O. A. Suchasni tekhnolohii udoskonalennia systemy avtomatyzatsii obliku ta upravlinnia vyrobnytstvom [Modern technology used for improv¬ing automation systems for accounting and manufacturing management]. Upravlinnia rozvytkom - Development management, 2010, No. 3, pp. 126-128 [in Ukrainian].

Shchodo zabezpechennia funktsionuvannia subiektiv hospodariuvannia bez zastosuvannia pechatok [On the functioning of entities without the use of seals]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen - National Institute of Strategic Studies, from http://www.niss.gov.ua/articles/1091 [in Ukrainian].

Neskhodovskyi I. Elektronni hroshi [Electronic money]. Bukhhalterskyi oblik i audit - Accounting and Audit, 2009, No. 4, pp. 49-54 [in Ukrainian].

Smachylo V. V., Dubrovska Ye.V. Sutnist faktorynhu ta yoho vykorystannia pry upravlinni debitorskoiu zaborhovanistiu v Ukraini [The essence of factoring and its use in the management of receivables in Ukraine]. Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine, 2007, No. 7, pp. 35-45 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.01.109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.