КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДРАЙВЕР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ

Володимир Захарченко

Анотація


Обґрунтовано необхідність технологічної реструктуризації промисловості України та її регіонів у постіндустріальну епоху. Розкрито значення капітальних інвестицій для випереджуючого розвитку новітніх видів промислової діяльності. Відповідно до методологічних установок щодо структуризації промисловості країни та її регіонів на основі технологічного рівня (за технологічними укладами), представлено авторський методичний підхід, що включає як базові елементи структурного аналізу, так і спеціальні, пов’язані з використанням коефіцієнта Хечмена. Проаналізовано динаміку і структуру капітальних інвестицій та їх вплив на обсяги реалізованої продукції в Україні та її регіонах у розрізі окремих видів промислової діяльності різного технологічного рівня. Визначено стратегічні напрями технологічної реструктуризації промисловості України та її регіонів у постіндустріальну епоху, які передбачають удосконалення соціально-політичних інститутів українського суспільства та проведення виваженої державної промислової політики. З метою формування постіндустріальної технологічної структури промисловості України та її регіонів відмічено доцільність нарощування обсягів капітальних інвестицій, а також їх перерозподілу на користь новітніх видів промислової діяльності.


Ключові слова


постіндустріальна епоха; промисловість (України, регіонів); технологічний уклад; технологічна структура; вид промислової діяльності; капітальні інвестиції; реструктуризація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bell D. The Coming of the Post-Industrial Society. - New York: Basic Books Corp., 1973.

Промислова політика посткризової економіки : кол. моногр. / Л. В. Дейнеко, М. М. Якубовський, Е. І. Шелудько [та ін.]; за ред. Л. В. Дейнеко, М. М. Якубовсь- кого. - К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014. - 316 с.

Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України: аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. В. Шевченко, А. І. Сухоруков, Є. В. Бєлашов. - К.: Нац. ін-т стратег. дослідж., 2014. - 57 с.

Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / под ред. С.Ю. Глазьева, В. В. Харитонова. - М. : Тровант, 2009. - 304 с.

Ільченко В. Вийти зі штопора “зворотньої тяги” технологічних укладів [Електронний ресурс] // Uainfo. - 2016. - 20 липня. - Режим доступу: https:// uainfo.org/blognews/1469017264-viyti-zi-shtopora-zvorotnoyi-tyagi-tehnologichnih- ukladiv.html.

Isic Rev 3 Technology Intensity Definition. Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities [Електронний ресурс]/OECD Directorate for Science, Technology and Industry. Economic Analysis and Statistics Division. - 2011. - 7 July. - 7 p. - Режим доступу: https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf

Пирог О. В. Адаптація структури національної економіки України до вимог пост- індустріального суспільства //Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Проблеми економіки та управління. - 2011. - № 698. - С. 93-103.

Lin J. New structural economics: A Framework for Rethinking Development and Policy. - Washington D.C. : The Word Bank, 2012. - 388p.

Михеева Н. Н. Структурные факторы региональной динамики: измерение и оценка //Пространственная экономика. - 2013. - № 1. - С. 11-32.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України: офіц. сайт. - Режим доступу: http://www. ukrstat.gov. ua/.

Капітальні інвестиції в Україні у 2010-2015 роках: стат. зб. / за ред. І. С. Пет¬ренко. - К.: Держслужба статистики України, 2016. - 115 с.

Промисловість України у 2010-2015 роках: стат. зб. /за ред. І. С. Петренко. - К.: Держслужба статистики України, 2016. - 381 с.

References

Bell D. The Coming of the Post-Industrial Society. New York: Basic Books Corp., 1973, 507 p. [in English].

Deineko L.V., Yakubovskyi M.M., Sheludko E.I. Promyslova polityka postkryzovoi ekonomiky: kol. monohr. [Industrial policy of post-crisis economy: collective mono¬graph]. Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2014, 316 p. [in Ukrainian].

Sobkevych O.V., Shevchenko A.V., A. I. Sukhorukov A.I. et al. Priorytety investytsiinoho zabezpechennia strukturnykh reform u promyslovosti Ukrainy [Priorities of investment support for structural reforms in Ukraine’s production sector: analytical report]. Kyiv: Nats. in-t strateh. doslidzh., 2014, 57 p. [in Ukrainian].

Glazev D.Yu., Kharitonov V.V Nanotekhnologii kak kliuchevoi faktor novogo tekhnologicheskogo uklada v ekonomike [Nanotechnology as a key factor in the new technological mode of economy]. M. : Trovant, 2009, 304 p. [in Russian].

Ilchenko V. Vyity zi shtopora “zvorotnoi tiahy” tekhnolohichnykh ukladiv [How to spin off “the back-draught” of technological modes], from https://uainfo.org/blognews/1469017264- viyti-zi-shtopora-zvorotnoyi-tyagi-tehnologichnih-ukladiv.html [in Ukrainian].

Isic Rev. 3 Technology Intensity Definition. Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities, from https://www.oecd.org/sti/ind/48350231 .pdf [in English].

Pyroh O.V. Adaptatsiia struktury natsionalnoi ekonomiky Ukrainy do vymoh postindustrialnoho suspilstva [Adapting the structure of Ukraine’s national economy to the requirements of post-industrial society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: problemy ekonomiky ta upravlinnia - Bulletin of Lviv Polytechnic Na¬tional University: issues of economy and management, 2011, No. 698, pp. 93-103 [in Ukrainian].

Lin J. New structural economics: A Framework for Rethinking Development and Policy. Washington D.C.: The Word Bank, 2012, 388 p. [in English].

Mykheeva N. N. Strukturnye faktory regionalnoi dinamiki: izmerenie i otsenka // Prostranstvennaia ekonomika - Spatial economics, 2013, No. 1, pp. 11-32 [in Russian].

Statystychna informatsiia, from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kapitalni investytsii v Ukraini u 2010-2015 rokakh: stat. zb. [Capital investments in Ukraine in 2010-2015: statistics digest]. Kyiv: Derzhsluzhba statystyky Ukrainy, 2016, 115 p. [in Ukrainian].

Promyslovist Ukrainy u 2010-2015 rokakh: stat. zb. [Ukraine’s industry in 2010-2015: statistics digest]. Kyiv: Derzhsluzhba statystyky Ukrainy, 2016, 381 p. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.