РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: НОВІ ПІДХОДИ ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Тетяна Желюк

Анотація


Обґрунтовано сучасний стан регіонального розвитку національної економіки. З використанням інтегральних показників національної Методики моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики проведено рейтингування розвитку регіонів і проаналізовано диференціацію у рівнях їх розвитку. З використанням методики обрахунку депресивності територій Європейського Союзу показано рівень регіональної ерозії. На цій основі обґрунтовано необхідність подолання інституційних асиметрій, які виникають в процесі створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів України.

На основі компаративного аналізу зарубіжного досвіду антикризового управління систематизовано основні підходи до його реалізації Зроблено висновок про те, що антикризове управління - це не процес очікування чи передбачення можливого деструктиву та пошуку адаптивного інструменту, а використання додаткових можливостей для розвитку.

Визначено сутнісні детермінанти антикризового управління регіоном, демарковано короткострокові та довгострокові цілі анктиризового управління. Закцентовано увагу на необхідності модернізації механізмів та інструментів управління регіональним розвитком. Наголошено увагу на тому, що система стратегічного планування розвитку територій повинна враховувати стратегічні антикризові ініціативи всіх секторів економіки та передбачати вбудовані стабілізатори, які забезпечать збалансованість розвитку. Для стимулювання структурних перетворень, що забезпечили б антикризовий розвиток територій, необхідно вдало використовувати внутрішні фінансові можливості та зовнішні ресурси. При цьому особливий акцент зроблено на можливостях грантової підтримки та використанні коштів європейських структурних фондів.

Практична цінність проведеного дослідження полягає у поглибленні інституційних засад та організаційного забезпечення антикризового управління територіями, яке повинно базуватися на стратегічному міжсекторному партнерстві.

Доведено, що антикризове управління територіями має зосереджуватися на створенні сприятливих умов для інклюзивного розвитку шляхом підтримки підприєм­ницьких ініціатив, реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на сталий, інноваційний розвиток територій, створення нових робочих місць, залучення та утримання висококваліфікованих працівників та підтримці креативного потенціалу території.


Ключові слова


регіональний розвиток; диференціація рівнів розвитку регіонів; результативність регіональної політики; антикризове управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики / Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 85б.

Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кормунального господарства [Електронний ресурс]. - Режим доступу : dfrr.minregion.gov. ua/New.

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2015 рік/Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Департамент з питань регіонального розвитку. - 201б. - 90 с.

Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 8.09.2005, № 2850-iV// Відомості Верховної Ради. - 2005. - № 51. - С. 545.

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лютого 2015 року № 156-VIH // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 13. - С. 90.

Василенко А. І. Державне і муніципальне управління : підруч. [Електронний ресурс]/А. І. Василенко. - Режим доступу : http://stud.com.ua/74931/ ekonomika/ derzhavne_i_munitsipaine_upraviinnya.

Глазарян С. Теоретичні основи антикризового управління в регіоні/ С. Глазарян // Публічне управління. - 2013. - Вип. 2. - С.5б-б1.

Аврамченко К., Гороховець Є., Дешко А., Дурнєва Т., Жаліло Я., Ковалівська С., Онуфрик М. Макроекономічний прогноз-2017: економіка та людина /К. Аврамченко, Є. Гороховець , А. Дешко, Т. Дурнєва , Я. Жаліло., С. Ковалівська, М. Онуфрик. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://iser.org.ua/anaiitika/ekonomichnii- anaiiz/makroekonomichnii-prognoz-2017-ekonomika-ta-iiudina.

European Financiai Stabiiity and integration [Eiectronic resource]: Report 2011. - Aprii 2012. - Avaiiabie at: www/URL: http://ec.europa.eu/internai_market/economic_ anaiy- sis/ docs/financiai_integration_reports/2012042б-efsir_en.pdf.

Аніщенко Л. О. Зарубіжний досвід антикризового управління /Л. О. Аніщенко // Економічний простір. -2012. - № б8. - С. 143-15б.

Антикризова політика в світі та Україні : порівняльна оцінка заходів та економічних ефектів [Електронний ресурс] / Аналітична доповідь Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. - К. : 2009, 38 с. - Режим доступу : http://www.ier. com. ua/fiies/Projects/Projects_2009/2009_19_ Anticryzova % 20poiitika /Project%20output/2009_19_ukr.pdf/.

Антикризове регулювання національної економіки: теорія і практика: моногр. /А. А. Олешко; Національний університет ДПС України. - Ірпінь: Видавництво НУДПС України, 2012. - 350 с.

Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика : моногр. / С. В. Бєлай. - Х. : Вид-во НАНГУ, 2015. - 349 с.

Рамазанов С. К. Інноваційні технології антикризового управління економічними системами : моногр. / С. К. Рамазанов, Г. О. Надьон, О. П. Степаненко, Л. А. Ти- машова. - Луганськ - Київ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 480 с.

Храпкіна В. В. Адаптація світового досвіду антикризового управління в Україні/В. В. Храпкіна, О. П. Чучко. Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 1/7(21), 2015. - С. 42-48.

Штангрет A. M. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / A. M. Штангрет, О. І. Копилюк. - К.: Знання, 2007. - 335 с.

Офіційний веб-сайт Державного фонду регіонального розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://iceg.com.ua/derzhavnyj-fond-regionalnogo-rozvytku-

Інформація щодо проектів підтримки Європейським Союзом України у сфері децентралізації та регіональної політики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: khoda. gov. ua/informaciya-shhodo-proektiv-pidtrimki-yevro.

Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад. - К.: Асоціація міст України, 2016. - 65 с.

Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. [для посадових осіб місцевого самоврядування]/Г Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко /Асоціація міст України - К., ТОВ “ПІДПРИЄМСТВО “ВІЕНЕЙ", 2015. - 256 с.

References

Pro zatverdzhennia poriadku ta metodyky provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky [On Approval of the procedure and methods of monitoring and evaluation of the implementation of the state regional policy]. Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.10.2015, №856 - The Cabinet of Ministers of Ukraine of 21.10.2015, No. 856 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo- kormunalnoho hospodarstva [The official website of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine], from dfrr.minregion.gov.ua/New [in Ukrainian].

Monitorynh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy za 2015 rik. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, Departament z pytan rehionalnoho rozvytku [Monitoring of socio-economic development of Ukraine’s regions for 2015. The Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, Department for Regional Development], 2016, 90 p. [in Ukrainian].

Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv : Zakon Ukrainy vid 8.09.2005, №2850-IV [On stimulating regional development: Law of Ukraine dated 8.09.2005, No. 2850-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady - Bulletin of the Verkhovna Rada, 2005, No. 51, p. 545 [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky : Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 2015 roku № 156-VIII [On Principles of Regional Policy: Law of Ukraine dated February 5, 2015 No. 56-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady - Bulletin ofthe Verkhovna Rada, 2015, No. 13, p. 90 [in Ukrainian].

Vasylenko A. I. Derzhavne i munitsypalne upravlinnia: pidruch. [State and municipal government: manual], from http://stud.com.ua/74931/ ekonomika/derzhavne_i_ munitsipalne_upravlinnya [in Ukrainian].

Hlazarian S. Teoretychni osnovy antykryzovoho upravlinnia v rehioni [Theoretical foundations of crisis management in the region]. Pubiichne upraviinnia- Pubiic Administra¬tion, 2013, Issue 2, pp. 56-61 [in Ukrainian].

Avramchenko K., Horokhovets Ye., Deshko A., Durnieva T., Zhalilo Ya., Kovalivska S., Onufryk M. Makroekonomichnyi prohnoz-2017: ekonomika ta liudyna [Macroeconomic forecast: economy and people], from http:IIiser.org.ua/anaIitikaIekonomichnii-anaIizI makroekonomichnii-prognoz-2017-ekonomika-ta-Iiudina [in Ukrainian].

European Financial Stability and Integration, from http:IIec.europa.eu/internaI_marketI economic_anaIysis/docs/financiaI_integration_reports/20120426-efsir_en.pdf [in English].

Anishchenko L. O. Zarubizhnyi dosvid antykryzovoho upravlinnia [Foreign practice of crisis management]. Ekonomichnyi prostir - Economic Scope, 2012, No. 68, pp. 143¬156 [in Ukrainian].

Antykryzova polityka v sviti ta Ukraini : porivnialna otsinka zakhodiv ta ekonomichnykh efektiv [The anticrisis policy in Ukraine and the world: comparative evaluation of taken measures and economic effects], from http:I/www.ier.com.uaIfiIesIProjects/Projects_2009I 2009_19_Anticryzova % 20politika IProject%20outputI2009_19_ukr.pdf/ [in Ukrainian].

Antykryzove rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky: teoriia i praktyka: monohr. [Crisis regulation of national economy: theory and practice: monograph]. National University of State Tax Service of Ukraine. Irpin: Vydavnytstvo NU DPS Ukrainy, 2012, 350 p. [in Ukrainian].

Bielai S. V. Derzhavni mekhanizmy protydii kryzovym yavyshcham sotsialno- ekonomichnoho kharakteru: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohr. [State mechanisms to confront social and economic crises: theory, methodology, practice: monograph]. Kharkiv: Vyd-vo NANHU, 2015, 349 p. [in Ukrainian].

Ramazanov S. K. Innovatsiini tekhnolohii antykryzovoho upravlinnia ekonomichnymy systemamy : monohr. [Innovative techniques for crisis management of economic systems: monograph]. Luhansk-Kyiv: Vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2009, 480 p. [in Ukrainian].

Khrapkina V.V., Chuchko O.P. Adaptatsiia svitovoho dosvidu antykryzovoho upravlinnia v Ukraini [Adaptation of international practice of crisis management in Ukraine]. Tekhnoiogicheskii audit i rezervy proizvodstva - Technoiogy Audit and Production Re¬serves, 2015, No.1I7(21), pp. 42-48 [in Russian].

Shtanhret A. M. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navch. posib. [Crisis management of enterprises: study guide]. Kyiv: Znannia, 2007, 335 p. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku [The official website of the State Fund for Regional Development], from http:IIiceg.com.ua/derzhavnyj-fond- regionaInogo-rozvytku-2016 [in Ukrainian].

Informatsiia shchodo proektiv pidtrymky Yevropeiskym Soiuzom Ukrainy u sferi detsentralizatsii ta rehionalnoi polityky [Information on the EU-funded support projects in Ukraine in the areas of decentralization and regional policy], from khoda.gov.ua/ informaciya-shhodo-proektiv-pidtrimki-yevro [in Ukraine].

Praktychnyi posibnyk z pytan orhanizatsii roboty orhaniv mistsevoho samovriaduvannia obiednanykh terytorialnykh hromad [Practical Guide on the organization of local administration of united territorial communities]. Kyiv: Asotsiatsiia mist Ukrainy, 2016, 65 p. [in Ukrainian].

Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad: navch. posib. dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Planning the development of local communities: manual for local govern-ment officials]. Kyiv: TOV “Pidpryiemstvo “VIENEI”, 2015, 256 p. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.019

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.