РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТУ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Ніна Паляничко

Анотація


Розглянуто існуючий стан вирішення проблеми пошуку інструментів фінансово-економічної підтримки підприємств сільськогосподарського сектору економіки, і, насамперед, суб’єктів підприємницької діяльності підгалузі рослинництва. Рівень агроекологічної безпеки на тлі недосконалості нормативно-законодавчої бази її управління за умов економічної кризи в Україні стимулюють шляхи пошуку додаткових важелів забезпечення збалансованого рівня сільськогосподарського землекористування. Найбільш прийнятним для вирішення окреслених проблем є підхід, який має змогу забезпечити не лише фінансову підтримку виробникам агропродукції, а і зменшити ймовірність настання небажаних подій чи ситуацій екологічного характеру з негативними економічними наслідками. Деградаційні процеси, які прогресують в агросфері, є джерелом екологічних загроз при організації виробництва рослинницької підгалузі, що потребує розробки відповідної стратегії ведення сільськогосподарського виробництва на основі врахування потреб усіх підсистем аграрного сектора. Для успішного узгодження еколого-економічних протиріч, розробка стратегії господарювання потребує запровадження комплексу інструментів, що підвищить ефективність функціонування еколого-економічного механізму забезпечення збалансованого рівня землекористування. Важливим інструментом у цьому контексті виступає страхування ризиків сільськогосподарського землекористування. Його цільовим призначенням, нарівні зі зменшенням економічного навантаження на підприємства, є послаблення рівня загроз та пом’якшення негативних наслідків землекористування.

Юридичним підґрунтям міжнародного рівня для реалізації окреслених завдань на шляху євроінтеграційних прагнень України є Директива Європейського Парламенту та Ради Європи 2004/35/СЕ “Про екологічну відповідальність з метою попередження та ліквідації екологічної шкоди”. Її базовим принципом є спрямування зусиль у напрямі впровадження заходів з упередження з метою недопущення негативних впливів від зниження рівня екологічної безпеки. Проте запровадження у практичне використання інструменту страхування потребує додаткових досліджень теоретико-методологічних аспектів організації процесу такої діяльності. Ключовим вузлом зазначеної діяльності є встановлення систематизованого переліку ризиків, що супроводжують господарську діяльність з використання земель сільськогосподарського призначення.


Ключові слова


страхування ризиків сільськогосподарського землекористування; агроекологічні загрози; землі сільськогосподарського призначення; агроекологічна безпека, ґрунти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сільське господарство України: статистичний збірник. 2015. - Державна служба статистики України. - К., 2016. - 360 с.

Паштецький В. С. Методологічний інструментарій економіки землекористування агросфери / В. С. Паштецький // Вісник Сумського національного університету. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2010. - № 2. - С. 188-193. - (Серія “Фінанси і кредит”).

Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України ; під ред. С. А. Балюк, В. В. Медведєв, О. Г Тараріко, В. О. Гоеков, А. Д. Балаєв. - Мінагрополітики, Центрдержродючість, НААНУ, ННЦІГА імені О. Н. Соколовського, НУБіП, К. : 2010. - 113 с.

Канаш О. П. Стратегія сучасного і подальшого використання земельних ресурсів /О. П. Канаш // Землеустрій і кадастр. - 2012. - № 2. - С. 7-13.

Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва : моногр. /за ред. О. І. Фурдичка. - К.: ДІА, 2012. - Т 1. - 352 с.

Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage II Official Journal of the European Union 30.04.2004.

Chernishova, L. (2013), Problems of Agricultural Insurance Risks in Ukraine, Economics: time realities, 2013, # 3 (8), p. 73-76.

Шкуратов О. І. Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки / О. І. Шкуратов // Економіка АПК. - 2016. - № 5. - С. 74-79.

Чернобай Л. І. Ризики лізингової діяльності: сутність та класифікація [Електронний ресурс]/Л. І. Чернобай, І. Я. Кулиняк//Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2011. - № 698. - Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua: 8080/handle/ntb/11092.

Даньків В. Й. Теоретичні основи управління операційними ризиками [Електронний ресурс]/В. Й. Даньків. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/ Nvuu/Ekon/2009_27/statti/ 3_6. htm.

Лук’янова В. В. Економічний ризик / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. - К. : Академвидав, 2007. - 464 с.

Горбулін В. П. Засади національної безпеки України /В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. - К. : Інтертехнологія, 2009. - 272 с.

Кошель А. О. Поняття ризику та його види при використанні земельних ресурсів у ринкових умовах [Електронний ресурс] / А. О. Кошель. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2010_1/files/10kalimc.pdf

Галушкіна Т П. Екологічний менеджмент та аудит / Т П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р А. Кисельова. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 456 с.

Проект Закону про екологічне страхування. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1. cl.rada. gov. ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516= 1046&skl=5.

Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні: аналіт. доп. /В. М. Русан, О. В. Собкевич, А. Д. Юрченко. - К.: НІСД, 2012. - 88 с.

References

Silske hospodarstvo Ukrainy: Statystychnyi zbirnyk. 2015 [Agriculture of Ukraine: sta¬tistical yearbook, 2015]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy - State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2016, 360 p. [in Ukrainian].

Pashtetskyi V. S. Metodolohichnyi instrumentarii ekonomiky zemlekorystuvannia ahrosfery [Methodology of economics of land use in agricultural sector]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Sumy National University (Series “Finance and Credit”), 2010, No. 2, pp. 188-193 [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy [National report on soil fertility in Ukraine]. Minahropolityky, Tsentrderzhrodiuchist, NAANU, NNTs IHA imeni O.N. Sokolovskoho, NUBiP, Kyiv, 2010, 113 p. [in Ukrainian].

Kanash O. P. Stratehiia suchasnoho i podalshoho vykorystannia zemelnykh resursiv [Strategy of current and further use of land resources]. Zemleustrii i kadastr - Land management and cadastre, 2012, No. 2, pp. 7-13 [in Ukrainian].

Furdychko O. I. (ed.) Naukovi osnovy staloho rozvytku ahroekosystem Ukrainy. Ekolohichna bezpeka ahropromyslovoho vyrobnytstva: monohrafia, tom 1 [Scientific foundation for developing sustainable agri-ecosystems in Ukraine: monograph, Vol. 1]. Kyiv: DIA, 2012, 352 p. [in Ukrainian].

Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage. II Official Journal of the European Union 30.04.2004 [in English].

Chernishova L. Problems of Agricultural Insurance Risks in Ukraine, Economics: time realities, 2013, No. 3 (8), p. 73-76 [in English].

Shkuratov O. I. Strakhuvannia ekolohichnykh ryzykiv silskohospodarskoi diialnosti v systemi zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky [Insurance of environmental risks of agricultural activities in the system of environmental safety]. Ekonomika APK- Economics of AIC, 2016, No. 5, pp. 74-79 [in Ukrainian].

Chernobai L. I., Kalyniak I. Ya. Ryzyky lizynhovoi diialnosti: sutnist ta klasyfikatsiia [Risks of leasing: essence and classification]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” - Bulletin of Lviv National Polytechnic University, 2011, No. 698, pp. 322-328, from http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11092 [in Ukrainian].

Dankiv V. Y. Teoretychni osnovy upravlinnia operatsiinymy ryzykamy [Theoretical foundation of operational risk management], from http://wwwnbuv.gov.ua/portal/natural/ Nvuu/ Ekon/2009_27/statti/ 3_6.htm [in Ukrainian].

Lukianova V. V., Holovach T. V. Ekonomichnyi ryzyk [Economic risks]. Kyiv: Akademvydav, 2007, 464 p. [in Ukrainian].

Horbulin V. P., Kachynskyi A. B. Zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy [On the fundamentals of national security of Ukraine]. Kyiv: Intertekhnolohiia, 2009, 272 p. [in Ukrainian].

Koshel A. O. Poniattia ryzyku ta yoho vydy pry vykorystanni zemelnykh resursiv u rynkovykh umovakh [The concept of risk and its types in land use under free market conditions], from http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Chem_Biol/Vldau/APK/2010_1/files/ 10kalimc.pdf [in Ukrainian].

Halushkina T. P., Hranovska L. M., Kyselova R. A. Ekolohichnyi menedzhment ta audyt [Environmental management and audit]. Kherson: OLDI-PLIuS, 2013, 456 p. [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro ekolohichne strakhuvannia [Law of Environmental Insurance (draft)], from http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1046&skl=5 [in Ukrai¬nian].

Rusan V. M., Sobkevych O. V., Yurchenko A. D. Orhanizatsiino-ekonomichni instrumenty derzhavnoi ahrarnoi polityky v Ukraini: analit. dop. [Organizational and economic instruments of state agrarian policy in Ukraine: analytical report]. Kyiv: NISD, 2012, 88 p. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.037

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.