ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів

Анотація


Проаналізовано динаміку мінімальної і середньої пенсії, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового зовнішнього боргу України. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між мінімальною пенсією та досліджуваними показниками в гривневому та доларовому еквівалентах. Закцентовано увагу на необхідності використання математичного моделювання для дослідження соціально-економічних показників рівня життя населення. Узагальнено основні тенденції впливу мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового зовнішнього боргу на мінімальну пенсію.

Розраховано прогнозні значення мінімальної пенсії в Україні на 2017-2021 рр. та задано їх довірчі інтервали з високою мірою довіри. Розраховано відношення величин мінімальної пенсії до мінімальної заробітної плати в гривневому і доларовому еквівалентах. Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії від мінімальної заробітної плати в гривневому і доларовому еквівалентах. Згідно з економетричними моделями, збільшення мінімальної заробітної плати супроводжується збільшенням мінімальної пенсії. Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії від прожиткового мінімуму в гривневому і доларовому еквівалентах. Згідно з моделями, зростання прожиткового мінімуму супроводжується збільшенням мінімальної пенсії. Побудовано економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії в гривневому і доларовому еквівалентах від індексу споживчих цін. З моделей випливає, що збільшення рівня інфляції супроводжується зростанням рівня мінімальної пенсії. Зростання індексу споживчих цін з 2014 року дотепер супроводжується стрімким спадом мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті. Побудовано економетричну модель залежності індексу споживчих цін від мінімальної пенсії в гривневому і доларовому еквівалентах. З моделі випливає, що зростання мінімальної пенсії призводить до зростання рівня інфляції Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії від валового зовнішнього боргу в гривневому і доларовому еквівалентах. Показано, що до 2014 року зовнішні запозичення в гривневому та доларовому еквівалентах активно залучались до збільшення пенсії, що супроводжувалось її швидким зростанням. Проте в останні роки ріст боргу в гривнях несуттєво позначався на рості мінімальної пенсії в гривнях, а ріст боргу в доларах призводив до значного спаду мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті.


Ключові слова


: мінімальна пенсія; середня пенсія; мінімальна заробітна плата; прожитковий мінімум; індекс споживчих цін; валовий зовнішній борг України; математичне моделювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Савельєв Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада. / Є. Савельєв, В. Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - Вип. 3. - С. 149-165.

Лопаков В. С. Пенсійна проблема в Україні [Електронний ресурс]/В. С. Лопаков. - Режим доступу : www.nbuv.gov. ua.

Стратегія сталого розвитку “Україна - 2020”, схвалена указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov. ua/.

Кириленко О. П. Пенсійна система України: на шляху реформування. - Світ фінансів. - 2016. - Вип. 3. - С. 7-19.

Економіко-математичне моделювання; за ред. О. Т. Іващука. - Тернопіль : ТНЕУ “Економічна думка”, 2008. - 704 с.

Ляшенко О. М. Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід / О. М. Ляшенко, О. Я. Ковальчук // Український журнал прикладної економіки. - 2016. - Том 1. - № 2. - С. 73-85. - ISSN 2415-8453.

Мінімальна пенсія в Україні [Електронний ресурс] /Міністерство фінансів України - Режим доступу index.minfin.com. ua/index/.

Середня пенсія в Україні [Електронний ресурс]/Міністерство фінансів України. - Режим доступу : index.minfin. com. ua/index/.

Мінімальна зарплата в Україні [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. - Режим доступу : index.minfin.com.ua/index/salary.

Національний банк України [Електронний ресурс] / НБУ. - Режим доступу : www. bank. go. ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily.

Державна служба статистики України, 1996-2016 [Електронний ресурс] / Держстат України. - Режим доступу : www. ukrstat.go. ua.

Прожитковий мінімум в Україні [Електронний ресурс]/Міністерство фінансів України. - Режим доступу : index.minfin.com. ua/index/wage.

Індекс споживчих цін [Електронний ресурс] /Міністерство фінансів України. - Режим доступу : index.minfin. com. ua/index/.

Державний та гарантований державою борг України по 2016 рік [Електронний ресурс]/Міністерство фінансів України. - Режим доступу : index.minfin.com.ua/ index/debtgov/.

Самые высокие пенсии - только десять стран [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ubiznes.ru/skolko-zarabatyvaet/samye-vysokie-pensii-v-evrope-top- desyat-stran. html.

References

Saveliev Ye, Kuryliak V. Sotsialno-ekonomichna oriientatsiia valiutno-kursovoi polityky Ukrainy: plavaiuchyi valiutnyi kurs, ofitsiina dolaryzatsiia chy valiutna rada [Socio-economic orientation of exchange rate policy in Ukraine: a floating exchange rate, official dollarization or currency board]. Svit finansiv - The World of Finance, 2016, Issue 3, pp. 149-165 [in Ukrainian].

Lopakov V.S. Pensiina problema v Ukraini [The pension problem in Ukraine], from www.nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina - 2020”, skhvalena ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015 [Strategy for Sustainable Development “Ukraine - 2020” approved by the decree of the President of Ukraine on January 12, 2015 № 5/ 2015], from http:// zakon.rada.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kyrylenko O.P. Pensiina systema Ukrainy: na shliakhu reformuvannia [Ukraine’s pen¬sion system: way to reform]. Svit finansiv - The World of Finance, 2016, Issue 3, pp. 7-19 [in Ukrainian].

Ekonomiko-matematychne modeliuvannia: za red. O.T. Ivashchuka [Economic and mathematical modeling: ed. O.T. Ivashuk]. Ternopil: TNEU “Ekonomichna dumka”, 2008, 704 p. [in Ukrainian].

Liashenko O.M., Kovalchuk O. Ya. Prohnozna model svitovoho liudskoho rozvytku: ekonometrychnyi pidkhid [Predictive model of global human development: an econometric approach]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky - Ukrainian Journal of Applied Economics, 2016, Vol. 1, No. 2, pp. 73-85 [in Ukrainian].

Minimalna pensiia v Ukraini [The minimum pension in Ukraine]. Ministerstvo finansiv Ukrainy - The Ministry of Finance of Ukraine, from index.minfin.com.ua/ index/ [in Ukrainian].

Serednia pensiia v Ukraini [The average pension in Ukraine]. Ministerstvo finansiv Ukrainy - The Ministry of Finance of Ukraine, from index.minfin.com.ua/ index/ [in Ukrainian].

Minimalna zarplata v Ukraini [The minimum wage in Ukraine]. A living wage in Ukraine, from index.minfin.com.ua/ index/salary [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy [The National Bank of Ukraine], from www.bank.go.ua/ control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 1996-2016 [The State Statistics Service of Ukraine, 1996-2016], from www.ukrstat.go.ua [in Ukrainian].

Prozhytkovyi minimum v Ukraini [The living wage in Ukraine]. Ministerstvo finansiv Ukrainy - The Ministry of Finance of Ukraine, from index.minfin.com.ua/ index/wage [in Ukrainian].

Indeks spozhyvchykh tsin [Consumer price index]. Ministerstvo finansiv Ukrainy - The Ministry of Finance of Ukraine, from index.minfin.com.ua/ index/ [in Ukrainian].

Derzhavnyi ta harantovanyi derzhavoiu borh Ukrainy po 2016 rik [The public and publicly guaranteed debt of Ukraine up to 2016]. Ministerstvo finansiv Ukrainy - The Ministry of Finance of Ukraine, from index.minfin.com.ua/index/debtgov/ [in Ukrainian].

Samye vysokie pensii - tolko desiat stran [The highest pensions - Only ten countries], from http: // ubiznes.ru/skolko-zarabatyvaet/samye-vysokie-pensii-v-evrope-top- desyat-stran.html [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.048

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.