МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ У РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Едуард Карапетян

Анотація


Досліджено існуючі підходи до визначення суті кластеризаціїі кластерів в економці зарубіжних країн, здійснено аналіз передумов виникнення і розвитку промислових кластерів. Підкреслено досвід формування кластерних структур в розвинених країнах світу. Досліджено роль промислових кластерів в забезпечені реального економічного зростання, підвищення ефективності виробництва. Обґрунтовано, що використання кластерного підходу в Україні є необхідною основою для відродження регіональної промислової діяльності з метою відновлення високого рівня конкурентоспроможності економіки.

Мета статті полягає у поглибленому вивченні міжнародної концепції й аксіоматичних доктрин інтеграційних процесів на основі використання кластерних підходів, що може стати фундаментом для прикладних наукових розробок, присвячених створенню ефективно функціонуючих індустріальних об’єднань як одного із пріоритетних напрямів структурної модернізації й акселерації інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняного промислового виробництва.

Кластерний підхід став результатом реалізації політики міжнародних держав, орієнтованих на розвиток регіонів. Практика впровадження кластеризації у міжнародній діяльності яскраво демонструє його прогресивність і ефективність. Вагомим елементом підвищення ефективності виявився організаційний фактор, пов’язаний з регіональним об’єднанням виробників. Регіони, на територіях яких формуються кластери, стають лідерами національних економік і їх зовнішньоекономічних зв ’язків.

Вивчення основних концепцій конкуренції та світового досвіду господарювання дозволило зробити висновок про те, що теорія кластерних механізмів лежить в основі розвитку найбільш успішних фірм і економічних систем. Кластерні системи об’єднують найбільш ефективні і взаємозалежні види економічної діяльності, групуючи успішно конкуруючі фірми, які утворюють лідируючу складову усієї господарської системи держави і забезпечують конкурентні позиції на галузевому, національному і світовому ринках. Кластерний підхід, який спочатку використовувався у дослідженнях проблем конкурентоспроможності окремих груп підприємств, згодом став застосовуватися при вирішенні все більш широкого кола завдань: аналізі конкурентоспроможності держави, регіону, галузі; як основа загальнодержавної промислової політики; як основа взаємодії великого і малого бізнесу.


Ключові слова


кластеризація; кластерний підхід; інтеграційний процес; структура кластера; модифікована модель М. Портера “Diamond”

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов /М. Портер ; пер. с англ. И. Минервин. - 4-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2011. - 454 с.

Ковальова Ю. Н. Практичні приклади функціонування кластерів у світі / Ю. Н. Ковальова, Н. В. Алишева // Механізм регулювання економіки. 2008. - № 2. - С. 214-226.

Меньшенина И. Г Кластерообразование в региональной экономике : моногр. / И. Г. Меньшенина, Л. М. Капустина; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. - 154 с.

Концепція створення кластерів в Україні // Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.me.gov.ua.

Карапетян Е. Т Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Е. Т Карапетян, О. Р. Квасовський // Вісник ТНЕУ. - 2014. - № 1. - С. 36-48.

Цихан Т. В. Кластерная теория экономического развития / Т. В. Цихан // Теория и практика управления. - 2003. - № 5. - С. 40.

Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : моногр. / О. Б. Саліхова; НАН України, Ін-т. екон. та прогнозув. - К., 2012. - 624 с.

Емельянов С. В. Международная конкурентоспособность производителей: факторы, определяющие положение на рынках и конкурентные преимущества (на примере США) [Електронний ресурс]. - Режим доступа : http://dis.ru/library/ detail.php?ID=22196.

Porter M. E. Competition / M. E. Porter, trans. from English. - Moscow: Publishing House “Williams”. - 2005. - 608 p.

Дак Д. Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований/Д.Д. Дак. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 320 с.

References

Porter M. Konkurentnaia strategiia: metodika analiza otraslei y konkurentov [Competi¬tive strategy: a methodology for analyzing sectors of competitors]. Moscow: Alpina Pablisher, 2011, 454 p. [in Russian].

Kovalova Yu.N. Praktychni pryklady funktsionuvannia klasteriv u sviti [Practical examples of functioning clusters in the world]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky - Mechanism of Economic Regulation, Vol. 2, pp. 214-226 [in Ukrainian].

Menshenina Y.H., Kapustina L.M. Klasteroobrazovanie v regionalnoi ekonomike: monografiia [Cluster formation in regional economy: monograph]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 2008, 154 p. [in Russian].

Kontseptsiya stvorennya klasteriv v Ukrayini [The concept of clusters in Ukraine]. Departament investitsiynoyi ta innovatsiynoyi diyalnosti - Department of investment and innovation, from http:// www.me.gov.ua [in Ukrainian].

Karapetian E.T., Kvasovsky O.R. Henezys ta evoliutsiia kontseptsii promyslovykh klasteriv [The genesis and evolution of the concept of industrial clusters]. Visnyk TNEU - Bulletin of TNEU, 2014, No. 1, pp. 36-48 [in Ukrainian].

Tsikhan T.V. Klasternaia teoriia ekonomicheskogo razvitiia [Cluster theory of economic development]. Teoryia y praktyka upravlenyia - Theory and practice of management, 2003, No. 5, p. 40 [in Russian].

Salikhova O.B. Vysoktekhnolohichni vyrobnytstva: vid metodolohii otsinky do pidnesennia v Ukraini: monohrafiia [High-tech production: from assessment methodology to growth in Ukraine: monograph]. Kyiv, 2012, 624 p. [in Ukrainian].

Emelianov S. V. Mezhdunarodnaia konkurentosposobnost proizvoditelei: faktory, opredeliaiushchie polozhenie na rynkakh i konkurentnye preimushchestva (na primere SShA) [International competitiveness of producers: factors determining the position in the markets and the competitive advantages (based on the example of the USA)], from http://dis.ru/library/detail.php?ID=22196 [in Russian].

Porter M. E. Competition. Moscow: Publishing House ‘Williams’, 2005, 608 p. [in English].

Dak D. D. Monstr peremen. Prichiny uspekha i provala organizatsionnykh preobrazovanii [Monster of changes. The reasons for the success and failure of organizational changes]. Moscow: Alpina Biznes Buks, 2007, 320 p. [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.069

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.