ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Галина Островська

Анотація


Проведено теоретичне узагальнення підходів щодо визначення нового суспільного феномена - інтелектуального підприємництва, його ролі в умовах становлення економіки, заснованої на знаннях. Здійснено комплексне осмислення сутнісних характеристик, яких набуває інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання. Висвітлено інтелектуалізацію підприємництва та її прояви, структурні й якісні перетворення підприємницького середовища. Розкрито специфіку інноваційного підприємства як головного типу бізнесу в економіці, заснованій на знаннях. Наголошено на новому розумінні свободи підприємництва та особистості підприємця- інтелектуала. Аргументовано необхідність якісних змін та розглянуто особливості інтелектуального підприємництва, зокрема щодо набуття і використання найновіших знань як його головного ресурсу. Систематизовано фактори впливу на формування та розвиток корпоративного інтелектуального підприємництва. Доведено, що в сучасних умовах інтелектуальне підприємництво потребує застосування холістичного підходу, який ґрунтується на організаційних синапсах, що створюються досвідом або можливостями навчання. Здійснено критичний аналіз результатів розвитку інноваційного підприємництва, виявлено ключові негативні фактори і тенденції, що перешкоджають розгортанню інноваційної діяльності вітчизняних підприємницьких структур.

Наголошено на ключовій ролі інтелектуального капіталу як інтерспецифічного ресурсу розвитку інтелектуального підприємництва, бо вказаний тип бізнесу розвивається саме на підставі інтелектуальних здібностей підприємців-інтелектуалів - “висококреативного класу”, який може стати локомотивом інноваційної модернізації. Розмежовано взаємозалежні складові інтелектуального капіталу: людський капітал (людина, її знання, освіта, професіоналізм) та інновації (результат творчої праці - інтелектуальний продукт). Зосереджено увагу на особливостях розвитку корпоративної культури в контексті актуалізації людського капіталу. За результатами досліджень запропоновано сфери застосування наукових розробок, що дають змогу створити системні передумови для формування інтелектуального підприємництва, дотримання яких сприятиме закріпленню основ інноваційного прориву на етапі розвитку інтелектуального підприємництва в Україні.


Ключові слова


інтелектуальний капітал; інтелектуальне підприємництво; інтелектуальна комерція; підприємці-інтелектуали; коефіцієнт духовних синапсів; корпоративна культура; когнітивний менеджмент; когнітивно-стратегічний розрив

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Siudak D. PomiarprocesOw migracji wartoSci przedsiebiorstw na polskim rynku kapitato- wym /Dariusz Siudak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - 344 s.

Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях /Л. Эдвинссон. - М. : ИНФРА, 2005. - 248 с.

Marshall А. Industry and trade, a study of industrial technique and business organization; and of their influences on the conditions of various classes and nations / A. Marshall. - London : Masmillan end Co., 1920. - 874 p.

Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle / J. A. Schumpeter. - New Brunswick (U. S .A.) and London (U. K.): Transaction Publishers, 2008. - 255 p.

Gregory J. Dees The Meaning of Social Entrepreneurship [Electronic resource] / J. Gregory. - Mode of access : http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents/.

North D. Institutions, Institutional Change аnd economic Performance. / D. North. - Cambridge : Cambridge University Press, 1990. - 152 p.

Abosede J. A. Intellectual Entrepreneurship: Theories, purpose and Challenge [Electronic resource] / J. A. Abosede, A. B. Onakoya // International Journal of Business Administration. - Mode of access : http://www.sciedu.ca/journal/index.php/.

Quinn I. B. Intelligent Enterprise: A knowledge and service based paradigm for industry /I. B. Quinn. - N.-Y. : The free press, 1992. - 495 p.

Шевченко Л. С. Університети як суб’єкти інтелектуального підприємництва [Електронний ресурс] / Л. С. Шевченко // Теорія і практика правознавства. - 2014. - Режим доступу: http://edu.ua/bitstream/123456789/6343/1/shevchenko.pdf

Cherwitz R. А. Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education / R. А. Cherwitz, Ch. А. Sullivan //Change. - 2002. - P 23-27.

Cherwitz R. А. Developing Intellectual Entrepreneurship [Electronic resource] / R. А. Cherwitz. - Mode of access : https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/ie/sci- entist.

Johannisson B. Intellectual Entrepreneurship - Emerging Identity in a Learning Per¬spective [Electronic resource]/B. Johannisson, S. Kwiatkowski, T. Dandridge. - Mode of access: http://www.wspiz.pl/~unesco/articles/book1/tekst1.

Салихов Б. В. Интеллектуальное предпринимательство. Управление когнитивными знаниями современной корпорации : моногр. [Электронный ресурс] / Б. В. Салихов. - Режим доступа : http://www.bv-salikhov.ru/intellektualnoe- predprinimatelstvo. html.

Kolb D. A. On management and the Learning Process /D. A. Kolb and others (eds.); Organizational Psychology - [A Book of Readings. 2 ed.]. - Englewood Cliffs: Prentice- Hall, 1974. - Р 27-41.

Перский Ю. К. О сущностных основах интеллектуального предпринимательства / Ю. К. Перский, Т. Ю. Ковалева // Экономическая теория. - 2009. - № 1. - С. 53-62.

Ахтямов М. К. Интеллектуализация предпринимательства как объективная закономерность развития экономики знаний / М. К. Ахтямов, Н. А. Кузнецова, Л. В. Саакова // Российское предпринимательство. - 2011. - № 4. - С. 16-24.

Sennikova I. Intellectual Entrepreneurship in Latvia [Electronic resource] / I. Sennikova. - Mode of access: http://www.ftp://ns1.ystp.ac.ir/YSTP/.

Brown J. S. Balancing act: How to capture knowledge without killing it/ J. S. Brown, P. Duguid//Harvard Business Review. - Harvard, 2000. - Р 73-80.

Stonehouse G. Learning and knowledge management in the intelligent organisation / G. Stonehouse, J. Pemberton //Participation and Empowerment: An International Jour¬nal. - 1999. - Vol. 7, іss. 5. - Р.131-144.

Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку/В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. - К. : Знання, 2008. - 687 с.

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2015 році [Електронний ресурс] / Офіц. сайт Держ. служби статистики України. - Режим доступу: http://ukrstat. gov. ua/.

Бутнік-Сіверський О. Б. Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Наука та наукознавство. - 2011. - № 1. - С. 19-25.

Пробийголова Н. В. Особливості процесу трансформації політичної культури на постсоціалістичному просторі [Електронний ресурс]/Н. В. Пробийголова. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/2010_1/15.pdf

References

Siudak D. Pomiar procesow migracji wartosci przedsiebiorstw na polskim rynku kapitatowym. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013, 344 s. [in Polish]

Edvinsson L. Korporativnaia dolgota. Navigatsiia v ekonomike, osnovannoi na znaniiakh [Corporate longitude. Navigation in knowledge-based economy]. Moscow: INFRA, 2005, 248 p. [in Russian]

Marshall A. Industry and trade, a study of industrial technique and business organization; and of their influences on the conditions of various classes and nations. London: Macmillan and Co., 1920, 874 p. [in English]

Schumpeter J. A. The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. New Brunswick (USA) and London (UK): Trans¬action Publishers, 2008, 255 p. [in English]

Dees G.J. The Meaning of Social Entrepreneurship, from http://www.fuqua.duke.edu/ centers/case/documents/[in English]

North D. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cam¬bridge University Press, 1990, 152 p. [in English]

Abosede J. A., Onakoya A.B. Intellectual entrepreneurship: theories, purpose and challenge. International Journal of Business Administration, from http://www.sciedu.ca/journal/ index.php/ [in English]

Quinn I. B. Intelligent enterprise: a knowledge and service based paradigm for industry, N.-Y.: The free press, 1992, 495 p. [in English]

Shevchenko L.S. Universytety yak subiekty intelektualnoho pidpryiemnytstva [Universities as entrepreneurial entities]. Teoriia i praktyka pravoznavstva - Theory and prac¬tice of jurisprudence, 2014, from edu.ua/bitstream/123456789/6343/1/shevchenko.pdf [in Ukrainian]

Cherwitz R. A., Sullivan Ch.A. Intellectual entrepreneurship. A vision for graduate education. Change, 2002, pp. 23-27 [in English]

Cherwitz R. A. Developing Intellectual Entrepreneurship, from https://webspace.utexas. edu/cherwitz/www/ie/scientist [in English]

Johannisson B., Kwiatkowski S., Dandridge T. Intellectual entrepreneurship - emerg¬ing identity in a learning perspective, from http://www.wspiz.pl/~unesco/articles/book1/ tekst1 [in English]

Salikhov B. V. Intellektualnoe predprinimatelstvo. Upravlenie kognitivnymi znaniiami sovremennoi korporatsii: monogr. [Intellectual entrepreneurship. Management of the cognitive knowledge in a modern corporation: monograph, from http://wwwbv-salikhov.ru/ intellektualnoe-predprinimatelstvo.html [in Russian]

Kolb D. A. On management and the learning process. Organizational Psychology [A Book of Readings. 2 ed.]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974, pp. 27-41 [in English]

Perskii Yu.K., Kovaleva T.Yu. O sushchnostnykh osnovakh intellektualnogo predprinimatelstva [On the essential foundations of intellectual entrepreneurship]. Ekonomycheskaia teoriia - Economic theory, 2009, No. 1, pp. 53-62 [in Russian]

Akhtiamov M. K., Kuznetsova N. A., Saakova L.V. Intellektualizatsiia predprinimatelstva kak obiektivnaia zakonomernost razvitiia ekonomiki znanii [Intellectualization of economy as an objective law of the development of knowledge-based economy]. Rossiiskoe predprinimatelstvo - Russian entrepreneurship, 2011, No. 4, pp. 16-24 [in Russian]

Sennikova I. Intellectual Entrepreneurship in Latvia, from http://www.ftp://ns1 .ystp.ac.ir/ YSTP/ [in English]

Brown J. S., Duguid P. Balancing act: How to capture knowledge without killing it. Harvard: Harvard Business Review, 2000, pp.73-80 [in English]

Stonehouse G., Pemberton J. Learning and knowledge management in the intelligent organisation. Participation and Empowerment: An International Journal, 1999, Vol. 7, Issue 5, pp. 131-144 [in English]

Bazylevych V.D., Ilin V.V. Intelektualna vlasnist: kreatyvy metafizychnoho poshuku [Intellectual property: creative ideas of metaphysical search]. Kyiv: Znannia, 2008, 687 p. [in Ukrainian]

Naukova ta naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2015 rotsi [Scientific and technoogical activities in Ukraine in 2015], from http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Butnik-Siverskyi O. B. Problemy stymuliuvannia naukovo-doslidnoi ta innovatsiinoi diialnosti [Issues of stimulating research and development and innovative activities]. Nauka ta naukoznavstvo - Science and Science of Science, 2011, No.1, pp. 19-25 [in Ukrainian]

Probyiholova N. V. Osoblyvosti protsesu transformatsii politychnoi kultury na postsotsialistychnomu prostori [Peculiarities of transformation of political culture in post-socialist environment], from http://www.nbuv.gov.ua/portal/2010_1 /15.pdf [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.083

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.