ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

Марія Шестерняк

Анотація


З’ясовано, що результатом спільної діяльності без створення юридичної особи в будівництві є зведена будівля, що належить учасникам на праві спільної часткової власності. Виявлено, що завершений об’єкт нерухомості вводить в експлуатацію оператор спільної діяльності. Досліджено, що результати спільної діяльності розподіляють відповідно до відсоткових часток учасників та згідно з метою спільного проекту. Проаналізовано процес оформлення документів на спільно збудований учасниками об’єкт будівництва, що залежить безпосередньо від мети цієї спільної діяльності. Визначено, що метою спільного будівництва є отримання кожним з учасників спільної діяльності у власність частини нерухомості у зведеному об’єкті будівництва (мета досягнута у момент підписання акта про розподіл площ) або отримання прибутку від спільно побудованої нерухомості, тобто метою спільної діяльності є будівництво об’єкта, його продаж і розподіл прибутку від спільної діяльності (мета, досягнута в момент розподілу прибутку між учасниками спільної діяльності). Встановлено, що після досягнення мети спільну діяльність припиняють. Запропоновано встановити типову форму акта розподілу площ завершеної спільної будівлі до відповідного договору про спільну діяльність без створення юридичної особи.


Ключові слова


результати; спільна діяльність; спільна діяльність без створення юридичної особи; будівництво; розподіл результатів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кузнецова С. А. Оцінка об’єктів та фінансова звітність спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи. Академічний погляд. Економіка і підприємництво: наук. журнал / С. А. Кузнецова. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. - Вип. 2 (37). - С. 82-87.

Постанова щодо Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджена КМУ № 461 від 13. 04. 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.liga2.zakon.gov.ua

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” № 3038-УІ-ВР від 17.02.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zakon2. rada.gov.ua.

Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 637 від 24.12.2008 р., зареєстровано в Мін’юсті України 20.01.2009 р. за № 39/16055, зі змінами та доповненнями від 21.08.2010р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.liga.zakon.gov.ua.

Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене наказом Мін’юсту України № 7/5 від 07.02.2002р., у редакції наказу Мін’юсту України № 6/5 від 28.01.2003 р., із останніми змінами № 49 від 19.03.2005 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.liga.zakon.gov.ua.

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. liga. zakon. ua.

Тимчасовий порядок реєстрації операцій, затверджений постановою КМУ № 671 від 26.05.2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.liga.zakon. gov.ua.

Податковий кодекс України № 2755-VI-ВР від 02.12.2010р., зі змінами та доповненнями, редакція від 15.04.2017 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. liga. zakon. ua.

Шестерняк М. М. Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09; Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) /М. М. Шестерняк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - 321 с. - С. 187.

Форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”//Податки та бухгалтерський облік. - Січень 2017 № 06 [Електронний ресурс]: // Режим доступу: https://i. factor. ua/ukr/journals/nibu/2017/january/issue-06/article-24495. html.

Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю : моногр. /В. А. Дерій. - Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. - 272 с.

Гуцаленко Л. В. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів / Л. В. Гуцаленко // Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практ. журнал. - 12/2010. - № 12. - С. 24-31.

Дерій В. А. Контроль за доходами щодо видів діяльності підприємств: завдання, послідовність, результати /В. А. Дерій//Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль, 2011. - Вип. 2. - С. 151-160.

Куришко Л. А. Бухгалтерський облік господарських процесів спільної діяльності без створення юридичної особи [Електронний ресурс] /Л. А. Куришко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2014. - С. 3-21. - (Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 2). - Режим доступу : http://nbuv gov. ua/UJRN/ptmbo_2014_2_3.

Євдокимов В. В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів учасників спільної діяльності : моногр. / В. В. Євдокимов, Д. О. Гоицишен, Л. А. Куришко ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : вид. Євенок О. О. - 2015. - 219 с.

Гарапко Н. І. Удосконалення складання та подання звітності простого товариства за результатами спільноїдіяльності без створення юридичної особи / Н. І. Гарапко // Наукові дослідження в XXI столітті: теорія і практика: матеріали Iміжнар. наук.-практ. конф. (21 лист. 2016р.). - Тернопіль, 2016. - С.22-24.

References

Kuznetsova S. A. Otsinka obiektiv ta finansova zvitnist spilnoi investytsiinoi diialnosti bez stvorennia yurydychnoi osoby [ ] Akademichnyi ohliad. Ekonomika i pidpryiemnytstvo - Academic Review. Economics and Entrepreneurship. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi universytet imeni Alfreda Nobelia, 2012, Issue 2 (37), pp. 82-87 [in Ukrainian].

Postanova shchodo Pytannia pryiniattia v ekspluatatsiiu zakinchenykh budivnytstvom obiektiv, zatverdzhena KMU vid 13.04.2011 r. № 461 [Resolution on the adoption of the completed construction projects approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on 13.04.2011, No. 461], from http://www.liga2.zakon.gov.ua [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti” vid 17.02.2011 r. № 3038- VI-VR [The Law of Ukraine “On regulation of urban development” of 17.02.2011, No. 3038 -VI-BP], from http://www.zakon2.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Pereliku vnutrishnikh oporiadzhuvalnykh robit, bez vykonannia yakykh mozhlyve pryiniattia v ekspluatatsiiu zhytlovykh budynkiv, ta Pereliku vykonavchoi ta inshoi dokumentatsii, shcho nadaietsia pryimalnii komisii pry pryiniatti v ekspluatatsiiu zakinchenykh budivnytstvom obiektiv, nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrainy vid 24.12.2008 r. № 637, zareiestrovano v Miniusti Ukrainy 20.01.2009 r. za № 39/16055, zi zminamy ta dopovnenniamy vid 21.08.2010 r. [On approval of the List of interior finishing works, without which it is possible to accept the exploitation of residential buildings, and the List of executive and other documentation provided to the commission at the acceptance into operation of completed construction of facilities, the Order of the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine 24.12.2008, No. 637, registered with the Ministry of Justice of Ukraine 20.01.2009 under number 39/16055, as amended from 21.08.2010], from http://www.liga.zakon. gov.ua [in Ukrainian].

Tymchasove polozhennia pro poriadok derzhavnoi reiestratsii prav vlasnosti na nerukhome maino, zatverdzhene nakazom Miniustu Ukrainy vid 07.02.2002 r. № 7/5, u redaktsii nakazu Miniustu Ukrainy vid 28. 01. 2003 r. № 6/5, iz ostannimy zminamy vid 19.03.2005 r. № 49 [“Temporary Regulation on the Procedure of state registration of ownership and other real rights on real estate property”, approved by the Order of Ministry of Justice of Ukraine No. 7/5 of 07.02.2002, in the wording of the Order of the Ministry of Justice of Ukraine of 28.01.2003 No. 6/5, as last amended on 19.03.2005, No. 49], from http:// www.liga.zakon.gov.ua [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV [Civil Code of Ukraine, 16.01.2003, No. 435-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy - Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, from http://www.liga.zakon.ua [in Ukrainian].

Tymchasovyi poriadok reiestratsii operatsii, zatverdzhenyi postanovoiu KMU vid 26. 05. 2004 r. № 671 [Temporary regulations on the procedure of registration of transactions, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on 26.05. 2004, No. 671], from http:// www.liga.zakon.gov.ua [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI-VR, zi zminamy ta dopovnenniamy, redaktsiia vid 15.04.2017 r. [The Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI-BP, with amendments dated 15.04.2017], from http://www.liga.zakon.ua [in Ukrainian].

Shesterniak M. M. Oblik vytrat ta rezultativ spilnoi diialnosti bez stvorennia yurydychnoi osoby [Accounting of costs and results of joint activities without establishing a legal entity]. Ternopil: TNEU, 2013, 321 p. [in Ukrainian].

Forma № 2 “Zvit pro finansovi rezultaty (Zvit pro sukupnyi dokhid)” [Form No.2 “Income Statement (Statement of comprehensive income)”]. Podatky ta bukhhalterskyi oblik - Taxes and Accounting, 2017, No. 06, from https://Lfactor.ua/ukr/journals/nibu/2017/ january/issue-06/article-24495.html [in Ukrainian].

Derii V. A. Vytraty i dokhody pidpryiemstv u systemi obliku ta kontroliu: monohrafiia [Costs and revenues of companies in accounting and control: monograph]. Ternopil: TNEU, “Ekonomichna dumka”, 2009, 272 p. [in Ukrainian].

Hutsalenko L. V. Stratehichnyi oblik i kontrol u formuvanni finansovykh rezultativ [Strategic accounting and control in the formation of financial results]. Bukhhalterskyi oblik i audyt- Accounting and Audit, 2010, No. 12, pp. 24-31 [in Ukrainian].

Derii V. A. Kontrol za dokhodamy shchodo vydiv diialnosti pidpryiemstv: zavdannia, poslidovnist, rezultaty [Control over incomes in relation to types of activity of enterprises: tasks, procedure, results]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu Bulletin of TNEU, 2011, Issue 2, pp. 151-160 [in Ukrainian].

Kuryshko L. A. Bukhhalterskyi oblik hospodarskykh protsesiv spilnoi diialnosti bez stvorennia yurydychnoi osoby [Accounting business processes of joint activities without establishing a legal entity]. Problemy teoriita metodolohiibukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Ser.: Bukhhalterskyi oblik, kontrol i analiz - Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis. Series “Accounting, Control and Analysis”, 2014, Issue 2, pp. 3-21, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_2_3 [in Ukrainian].

Yevdokymov V.V., Hrytsyshen D.O., Kuryshko L.A. Informatsiine zabezpechennia antahonistychnykh interesiv uchasnykiv spilnoi diialnosti: monohrafiia [Information provision of the antagonistic interests of the participants of the joint activity]. Zhytomyr : Yevenok O. O. [vyd.], 2015, 219 p. [in Ukrainian].

Harapko N. I. Udoskonalennia skladannia ta podannia zvitnosti prostoho tovarystva za rezultatamy spilnoi diialnosti bez stvorennia yurydychnoi osoby [Improvement of reporting of a simple partnership based on the results of joint activity without establishing a legal entity]. Naukovi doslidzhennia vXXI stolitti: teoriia ipraktyka: materialy I mizhnar. naukiu-prakt. konf. (21 lyst. 2016 r.) - Research in the 21st century: theory and prac¬tice: proceedings of the 1st international scientific-practical conference (21.11.2016). Ternopil, 2016, pp. 22-24 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.098

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.