УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Надія Бабовал

Анотація


Розглянуто основні питання процесів модернізації систем управління якістю та шляхи вирішення проблем, пов’язаних із розвитком, актуалізацією та покращенням систем управління якістю надання освітніх послуг вищими навчальними закладами в Україні.

Обґрунтовано теоретичні аспекти управління процесом надання освітніх послуг вищої школи.

Встановлено, що система державного управління має базуватися на механізмах і стимулах, які впливатимуть на поведінку вищих навчальних закладів і будуть примушувати їх підвищувати якість освітніх послуг та нести відповідальність за результати своєї діяльності.

Доведено, що в умовах реформи вищої освіти дуже велике значення має якість управління як фактор системної організації університету, який забезпечує його успіх, конкурентоспроможність, необхідні умови його розвитку. Наголошено, що своєчасно проведений аналіз середовища функціонування ВНЗ та об’єктивна оцінка його результатів дають змогу керівництву зробити оптимальний вибір напрямку розвитку університету в умовах ринкового середовища.

Запропоновано цикл покращення управління якістю освітніх послуг у ВНЗ із використанням методології РDCA. Вказано, що методологія РDCA виступає алгоритмом дій керівника ВНЗ з управління процесом і досягнення його цілей.


Ключові слова


вища освіта; ринок освітніх послуг; управління процесом надання освітніх послуг; вищий навчальний заклад; якість управління; якість освітніх послуг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 1 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/taws/show/1556-18.

Постанова Кабінету Міністрів України № 212 від 11 червня 2014 р. “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році”//Офіційний вісник України від 11.07.2014. - № 53, с. 47, ст. 1412.

Коваленко О. Правові основи та реалізація Закону України “Про вищу освіту”у вітчизняних університетах / О. Коваленко //Вища освіта в Україні. 2016. № 4. С. 21-26.

Винокуров В. Качество управления как фактор укрепления рыночных позиций предприятия / В. Винокуров, А. Винокуров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://quatity.eup.ru/MATERIALY11/qm-f.htm.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цикл_Шухарта_—_Демінга.

Галько Л. Р Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах /Л. Р Галько // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації. - Тернопіль, 2015. - С. 91-92.

Ніколаєв Є. Реформа вищої освіти України: реалізація профільного закону в 2014¬2016 рр. / Є. Ніколаєв, О. Длугопольський. - Київ, 2016. - 23 с.

Сікорський П. Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україні / П. Сікорський //Вища освіта в Україні. - 2016. - № 4. - С.51-57.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Національна академія педагогічних наук України; за заг. ред. В. Г Кременя. — Київ: Педагогічна думка, 2016. — 448 с.

Nadija BabowaB Rynek usBug edukacyjnych w szkolnictwie wyszym w warunkach integracji europejskiej // W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego Wydanie I, Krakow, 2016. - C. 184-191.

References

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 1 lypnia 2014 r. № 1556-VII [Law of Ukraine “On higher education of Ukraine” dated 1st July 2014 No. 1556-VII, fromhttp: //zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 chervnia 2014 r. № 212 “Pro derzhavne zamovlennia na pidhotovku fakhivtsiv, naukovykh, naukovo-pedahohichnykh ta robitnychykh kadriv, na pidvyshchennia kvalifikatsii ta perepidhotovku kadriv dlia derzhavnykh potreb u 2014 rotsi” [The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 11, 2014, No. 212 “On the State Order for Training Specialists, Scientific, Scientific-Pedagogical and Regular Labour Force, Advanced Training and Retraining of Personnel for State Needs in 2014”]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 11.07.2014 - Official Bulletin of Ukraine dated 11.07.2014, 2014, No. 53, p. 47, article 1412 [in Ukrainian].

Kovalenko O. Pravovi osnovy ta realizatsiia Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” u vitchyznianykh universytetakh [Legal foundations and the implementation of the Law of Ukraine “On Higher Education” at domestic universities]. Vyshcha osvita v Ukraini- higher education in Ukraine, 2016, No. 4, pp. 21-26 [in Ukrainian].

Vinokurov V., Vinokurov A. Kachestvo upravleniia kak faktor ukrepleniia rynochnykh pozitsii predpriiatiia [Quality management as a factor of strengthening a company’s market position], from http://quality.eup.ru/MATERIALY11/qm-f.htm [in Russian].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Tsykl_Shukharta_—_Deminha [in Ukrainian].

Halko L. R. Upravlinnia yakistiu osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Quality management of education in higher institutions]. Ekonomichnyi i sotsialnyi rozvytok Ukrainy v XXI stolitti: natsionalna viziia ta vyklyky hlobalizatsii - Economic and social development of Ukraine in the 21st century: a national vision and challenges of globalization, Ternopil, 2015, pp. 91-92 [in Ukrainian].

Nikolaiev Ye., Dluhopolskyi O. Reforma vyshchoi osvity Ukrainy: realizatsiia profilnoho zakonu v 2014-2016 rr. [Reform of higher education in Ukraine: the implementation of the relevant law in 2014-2016]. Kyiv, 2016, 23 p. [in Ukrainian].

Sikorskyi F Zovnishni chynnyky i yikh vplyv na yakist vyshchoi osvity v Ukraini [External factors and their impact on the quality of higher education in Ukraine]. Vyshcha osvita v Ukraini - Higher education in Ukraine, 2016, No. 4, pp. 51-57 [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of education in Ukraine]. Kyiv: Fedahohichna dumka, 2016, 448 p. [in Ukrainian].

BabowaB N. Rynek usBug edukacyjnych w szkolnictwie wy|szym w warunkach integracji europejskiej [Market of educational services provided by higher institutions in the context of European integration]. W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego - In search for an ideal university, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Wydanie I, 2016, pp. 184-191 [in Polish].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.02.126

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.