ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Аліна Жуковська

Анотація


Досліджено проблеми розвитку соціальної сфери України. Обґрунтовано доцільність вирішення зазначених проблем за допомогою впровадження проектів державно-приватного партнерства. Виокремлено пріоритетні сфери запровадження практики державно­приватного партнерства в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід залучення приватного сектору до вирішення проблем розвитку соціальної сфери. Виявлено залежність пріоритетних сфер функціонування державно-приватних партнерств від рівня соціально-економічного розвитку країни, в якій вони діють. Детально проаналізовано досвід функціонування проектів державно-приватного партнерства в сфері освіти у Великобританії, Австралії, Німеччині, Єгипті та систематизовано їх спільні характеристики. На основі аналізу світового досвіду запровадження проектів державно­приватного партнерства в сфері охорони здоров’я сформовано основні його напрямки: безпосереднє надання медичних послуг, управління медичними активами, розробка і виробництво фармацевтичних препаратів, покращення доступу до послуг і продукції в медицині. Детально проаналізовано досвід функціонування проектів державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я на прикладі Великобританії, Франції, Австралії та Швеції. Узагальнено основні причини стримування активного впровадження проектів державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я: затримка зі строками будівництва, перевищення експлуатаційних витрат в порівнянні із запланованими, нераціональне розташування корпусів і палат, використання дешевого устаткування, що потребує регулярного поновлення. Досліджено найбільш успішні зарубіжні практики запровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері культури. Узагальнено характерні риси проектів державно-приватного партнерства в соціальній сфері в зарубіжних країнах. Проаналізовано вітчизняну практику запровадження проектів державно-приватного партнерства та виокремлено пріоритетні сфери їх функціонування. Виявлено, що реалізація проектів державно-приватного партнерства в соціальні сфері не популярна серед вітчизняних інвесторів. Детально проаналізовано конкретні проекти державно-приватного партнерства в соціальні сфері, виявлено серед них успішні та не успішні. Виокремлено основні проблеми запровадження проектів державно-приватного партнерства у вітчизняну освіту, охорону здоров'я, культуру та запропоновано шляхи їх вирішення.


Ключові слова


соціальна сфера; суспільні послуги; соціальна інфраструктура;державно-приватне партнерство; освіта; охорона здоров’я; культура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018роки № 739-р від 14 серпня 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80.

Бондаренко Е. Ю. Оптимизация рисков частно-государственного партнерства с участием международных финансовых институтов/Е. Ю. Бондаренко //Экон. науки. - 2008. - № 5. - 140 с.

Варнавский В. Г. Альянс на неопределенный срок / В. Г. Варнавский // ФельдПочта. - 2004. - № 29. - С. 5-11.

Варнавский В. Г. Государственно частное партнерство в здравоохранении: международный опыт/В. Г. Варнавский//Управление здравоохранением. - 2010. - № 1 (26). - С. 9-15.

Ефимова Л. И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции изарубежний опыт /Л. И. Ефимова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www/eatc.ru/rus/doc.

Михеев В. А. Гэсударственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов /В. А. Михеев [Электронный ресурс]. -Режим доступу: http://www. c-society.ru/wind.php.

Hammami М. Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure / M. Hammami, J.-F. Ruhashyankiko, E.B. Yehoue // IMF Working Paper. - 2006. - June [Електроний ресурс]. -Режим доступу: http://www.imf.org.

ІІІарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора/Л. ІІІарингер// Российский экономический журнал. - 2004. - № 9-10. - С. 41-52.

Якунин В. И. Партнерство в механизме государственного управления / В. И. Якунин // Социол. исслед. - 2007. - № 2. - С. 13-14.

Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг: монографія /О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, М. Д. Василенко та ін.; за ред. Ю. П. Лебединського. - Ужгород: Патент, 2003. - 192 с.

Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном / Б. Винницький, М. Лендьел, Б. Онищук, П. Сегварі. -К.: “К.І.С.”, 2008.-146 с.

Запатріна І. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні /1. Запатріна, Т. Лебеда // Економіст. - 2011. - №3. - С. 57-63.

Мельник А. Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки: механізми розвитку / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. - Тернопіль: Крок, 2017. - 267 с.

Соловйова О. Концесійні угоди як форма державно-приватного партнерства / О. Соловйова //Київський студентський журнал міжнародного права. - 2006. - № 4. - С. 109-118.

Павлюк К В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально- економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. - Економічні науки. - 2010. - №17. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

Москаленко О. М. Соціально-економічні результати технологічного державно- приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні / О. М. Москаленко // Економічна теорія. - 2011. -№4.~ С. 15-25.

Боднар H. М. Світовий досвід державно-приватного партнерства в транспортній галузі / Н. М. Боднар [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com. ua/mdex.php?operation=1 &iid=241.

Зелінська А. М. Державно-приватне партнерство як механізм розвитку біоенергетики аграрної сфери / А. М. Зелінська // Інноваційна економіка. - 2012. - № 2(28). - С. 33-36.

Мартякова О. В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я/О. В. Мартякова, І. В. Трикоз//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2011. - № 1 (13). - С. 37-43.

Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства/М. С. Айпетян[Електроннийресурс]. - Режим доступу: http:// www.ppp-russia.ru/analitica/item-1.html.

Энсинас X. ГЧП: Опыт образовательных учреждений Соединенного Королевства, Санкт-Петербург, 21 Октября 2011 /X. Энсинас [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ppp.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/ Khavier(1).pdf.

PUK Projects Database [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// pppforum. com/projects.

The Audit Office of New South Wales [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. audit, nsw. gov. au/.

Mobilising the Private Sector for Public Education, Von Harry Anthony Patrinos, Shobhana Sosale [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http.V/siteresources. worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/ Mobilizing_PrivateSector_PublicEdu.pdf.

Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу/ С. Гоищенко // К, ФОП Москаленко О.M., 2011. - 140 с.

PFI: meeting the investment challenge [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. hm-treasury. gov. uk.

Going global: the world of public private partnerships [Електронний ресурс]. - Режим доступу :https://www.tsoshop. со. uk/bookstore. asp?FO=1216905&DI=588803.

Fitzgerald P Review of Partnerships Victoria Provided Infrastructure. Final Report to the Treasurer. Growth Solutions Group [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. un. org/esa/coordination/Alliance/PPPInfrastructure. pdf.

Healing our hospitals: A report on public hospital funding. Commonwealth of Australia, 2000, c. 9-14.

Сюткин М. В. Гэсударственно-частное партнерство в сфере здравоохранения в регионах России/М. В. Сюткин //Проблемы современной экономики. - 2011. - № 4 (40) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/ gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-sfere-zdravoohraneniya-v-regionah-rossii.

McKee М., Edwards N., Atun R. Public-private partnerships for hospitals. Bulletin of the World Health Organization 2006. - 893 c.

Горяинова Л. Гэсударственно-частное партнерство в сфере культуры: сущность, инструменты, мировой опыт / Л. Горяинова // ГЧП Журнал, III квартал, 2012,- С. 12-19.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad.

Офіційний сайт Львівської державної обласної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ioda.gov.ua/ua/news/itm/2557/

Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я: перші кроки на шляху впровадження [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. apteka. uа/ article/338502.

Аналітична записка “Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні”[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/816.

References

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini na 2013-2018 roky № 739-rvid 14 serpnia 2013 roku [“On Approval of the Conception of Public-Private Partnership in Ukraine for 2013-2018 years” dated 14.08.2013 No. 739¬p], from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80 [in Ukrainian],

Bondarenko E. Yu. Optimizatsiia riskov chastno-hosudarstvennogo partnerstva s uchastiem mezhdunarodnykh finansovykh institutov [Risk optimization of public-private partnership with the participation of international financial institutions], Ekonomicheskie nauki- Economic Studies, 2008, No.5, 140 p. [in Russian],

Varnavskii V. H. Alians na neopredelennyi srok [Alliance for an indefinite period], FeidPochta - Courier Post, 2004, No. 29, pp. 5-11 [in Russian],

Varnavskii V. H. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v zdravookhranenii: mezhdunarodnyi opyt [Public-private partnership in healthcare: foreign practices], Upravlenye zdravookhranenyem - Management in Healthcare, 2010, No. 1 (26), p. 9-15 [in Russian],

Efimova L. Y. Nekotorye modeli gosudarstvenno-chastnykh partnerstv: tendentsii і zarubezhnii opyt [Some models of public-private partnerships: trends and foreign prac¬tice], from http://www/eatc.ru/rus/doc[in Russian],

Mikheev V. A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v realizatsii prioritetnykh natsionalnykh proektov [Public-private partnership in introducing high-priority national projects], from http://www.c-society.ru/wind.php [in Russian],

Hammami М., J.-F. Ruhashyankiko J.-F., Yehoue E.B. Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure. IMF Working Paper, June 2006, from http://www.imf.org [in English],

SharingerL. Novaia model investitsionnogo partnerstva gosudarstva і chastnogo sektora [New model of investment public-private partnership], Rossiiskii ekonomicheskiizhurnal - Russian Economic Journal, 2004, No. 9-10, pp. 41-52 [in Russian],

Yakunin V. I. Partnerstvo v mekhanizme gosudarstvennogo upravleniia [Partnership in public administration], Sotsyologicheskie issledovaniia- Sociological Research, 2007, No.2, pp. 13-14 [in Russian],

Berdanova O.V., Vakulenko V.M., Vasylenko M.D. et al. Rozvytok partnerstva mizh mistsevoiu vladoiu ta nederzhavnym sektorom u sferi nadannia hromadskykh posluh: monohrafiia [Building partnership between local authority and private sector in the public services: monograph], Uzhhorod: Patent, 2003,192 p. [in Ukrainian],

Vynnytskyi B., Lendel M., Onyshchuk B., Sehvari P. Dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia derzhavno-pryvatnykh partnerstv v Ukraini ta za kordonom [Practices and prospects of introducing public-private partnerships in Ukraine and abroad], Kyiv: “K.I.S.”, 2008,146 p. [in Ukrainian],

Zapatrina I., LebedaT. Derzhavno-pryvatne partnerstvo yakfaktorekonomichnoho zrostannia ta problemy yoho rozvytku v Ukraini [Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine], Ekonomist - Economist, 2011, No. 3, pp. 57-63 [in Ukrainian],

Melnyk A. F., Pidhaiets S.V. Derzhavno-pryvatne partnerstvo v systemi instytutiv natsionalnoi ekonomiky: mekhanizmy rozvytku [Public-private partnership in the system of national economy institutions: development mechanisms], Ternopil: Krok, 2017, 267 p. [in Ukrainian],

Soloviova O. Kontsesiini uhody yak forma derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Concession agreement as a form of public-private partnership], Kyivskyi studentskyizhurnal mizhnarodnoho prava- Kyiv Student Journal of International Law, 2006, No. 4, pp. 109¬118 [in Ukrainian],

PavliukK.V., PavliukS.M. Sutnist i rol derzhavno-pryvatnoho partnerstva vsotsialno- ekonomichnomu rozvytku derzhavy [The essence and role of public-private partnership in socio-economic development of the state], Naukovi pratsi KNTU-Journal of Scien¬tific Papers of KNTU, 2010, No. 17, from http://www.nbuv.gov.ua [in Ukrainian],

Moskalenko O. M. Sotsialno-ekonomichni rezultaty tekhnolohichnoho derzhavno- pryvatnoho partnerstva u sviti ta problemy yoho vykorystannia v Ukraini [Socio-economic results of technological public-private partnership in the world and problems of its introduction in Ukraine], Ekonomichna teoriia - Economic Theory, 2011, No. 4, pp. 15¬25 [in Ukrainian],

Bodnar N. M. Svitovyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva vtransportnii haluzi [Foreign practices of public-private partnership in transport industry], from http:// www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=241 [in Ukrainian],

Zelinska A. M. Derzhavno-pryvatne partnerstvo yakmekhanizm rozvytku bioenerhetyky ahrarnoi sfery [Public-private partnership as a mechanism for the development of bioenergy in the agricultural sector], Innovatsiina ekonomika - Innovative Economy, 2012, No. 2(28), pp. 33-36 [in Ukrainian],

Martiakova O.V., Trykoz I.V. Derzhavno-pryvatne partnerstvo u sferi okhorony zdorovia [Public-private partnership in healthcare], Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu - Bulletin of Berdiansk University of Management and Busi¬ness, 2011, No. 1 (13), pp. 37-43 [in Ukrainian],

Airapetian M. S. Zarubezhnyi opyt ispolzovaniia gosudarstvenno-chastnoho partnerstva [Foreign practices of using public-private partnership], from http://www.ppp-russia.ru/ analitica/item-1 .html [in Russian],

Ensinas Kh. Opyt obrazovatelnykh uchrezhdenii Soedinennogo Korolevstva, Sankt- Peterburg, 21 Oktiabria 2011 [Practices of educational institutions in the UK, Saint Petersburg,

October 2011], from http://ppp.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/ Khavier(1).pdf [in Russian],

PUK Projects Database, from http://pppforum.com/projects [in English],

The Audit Office of New South Wales, from http://www.audit.nsw.gov.au/[in English],

Mobilising the Private Sectorfor Public Education, from http://siteresources.worldbank. org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/ Mobilizing_PrivateSector_PublicEdu.pdf [in English],

Hryshchenko S. Pidhotovkata realizatsiia proektiv publichno-pryvatnoho partnerstva: Praktychnyi posibnykdlia orhaniv mistsevoi vlady ta biznesu [Designing and imple¬menting public-private partnership projects: a practical guide for local authorities and businesses], Kyiv, 2011,140 p. [in Ukrainian],

PFI: meeting the investment challenge, from www.hm-treasury.gov.uk [in English],

Going global: the world of public private partnerships, from https://www.tsoshop.co.uk/ bookstore.asp?FO=1216905&DI=588803 [in English],

Fitzgerald P. Review of Partnerships Victoria Provided Infrastructure. Final Report to the Treasurer. Growth Solutions Group, from http://www.un.org/esa/coordination/Alli- ance/PPPInfrastructure.pdf [in English],

Healing our hospitals: A report on public hospital funding. Commonwealth of Australia, 2000, pp. 9-14 [in English],

Siutkin M. V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere zdravookhraneniia v regionakh Rossii [Public-private partnership in healthcare sector in the Russian regions], Problemy sovremennoi ekonomiki - Problems of Modern Economics, 2011, No. 4 (40), https:// cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-sfere-zdravoohraneniya- v-regionah-rossii [in Russian],

McKee M., Edwards N., Atun R. Public-private partnerships for hospitals. Bulletin of the World Health Organization, 2006, 893 p. [in English],

Horiainova L. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere kultury: sushchnost, instrumenty, mirovoi opyt [Public-private partnership in the field of culture], HChPZhurnai - PPP Journal, 2012 (3d quarter), pp. 12-19 [in Russian],

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy [Official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine], from http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title= ZagalniiOgliad [in Ukrainian],

Ofitsiinyi sait Lvivskoi derzhavnoi oblasnoi administratsii [Official site of Lviv Region State Administration], from http://www.loda.gov.ua/ua/news/itm/2557/ [in Ukrainian],

Derzhavno-pryvatne partnerstvo u sferi okhorony zdorovia: pershi kroky na shliakhu vprovadzhennia [Public-private partnership in healthcare: first steps towards implemen¬tation], from http://www.apteka.ua/article/338502 [in Ukrainian],

Analitychna zapyska “Shchodo rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizmu aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v Ukraini” [Analytical note “On the de¬velopment of public-private partnership as a mechanism for activating investment activ¬ity in Ukraine”], from http://www.niss.gov.ua/articles/816 [in Ukrainian],
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.03.021

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.