АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНО- КОМУНІКАЦІЙНІЙ ФОРМІ ОБЛІКУ

Володимир Муравський

Анотація


Зазначено, що забезпечення належного контролю за збереженням активів і зобов’язань потребує організації ефективної інвентаризації. Наголошено, що складність інвентаризації пояснюється наявністю комплексу підготовчо-організаційних дій та складного документального забезпечення, багатоаспектністю сфери застосування, необхідністю залучення значних людських ресурсів. Вказано, що перспективним методом оптимізації інвентаризаційних процедур є їх автоматизація з використанням технології радіочастотної ідентифікації.

Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації автоматизованих інвентаризаційних процедур на підприємстві.

Подано пропозиції щодо обладнання території підприємства безпровідними сканерами, які здатні визначити місце перебування інвентарного об’єкта. Необхідно умовно класифікувати приміщення підприємства за функціональним призначенням на складські, торговельні, виробничі, адміністративні, збутові та інші зони з метою обліку переміщення товарно-матеріальних цінностей.

Досліджено порядок маркування товарів радіо-ідентифікаційними мітками виробниками (пакувальниками) продукції та матеріально-відповідальними особами підприємства в момент надходження товарів. Розроблено алгоритм автоматизованої перманентної інвентаризації матеріальних цінностей з переліком змінної облікової інформації, яку можна записувати на радіо-мітки. Одночасно можна ідентифікувати працівників, відповідальних за зберігання та переміщення товарів, з метою відшкодування втрат за рахунок осіб, які причетні до недостачі матеріальних об’єктів.

Удосконалено методику документування та відображення на рахунках обліку результатів інвентаризації. Інвентаризація матеріальних цінностей з використанням технології радіочастотної ідентифікації дозволяє автоматично формувати електронні документи та записи на рахунках обліку за результатами перевірки, зменшити затрати робочого часу, підвищити економічну ефективність, забезпечити своєчасність контролю, зменшити ймовірність крадіжок та махінацій. Подальшого дослідження потребує методика автоматизації інвентарної перевірки матеріальних цінностей в умовах повної роботизації функціонування суб’єкта господарювання.


Ключові слова


інвентаризація; облік; автоматизація; радіочастотна ідентифікація; товарно-матеріальні цінності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бардаш С. В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація/С. В. Бардаш// Житомир: ЖІТІ, 1999. - 372 с.

Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах/О. Рудницька //Інститут бухгалтерського обліку,

контроль та аналіз в умовах глобалізації. - Міжнародний науковий журнал. - 2016.- Вил. 3. - С. 45-57.

Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посіб. /С. В. Івахненков. - К.: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

Адамик О. В. Розмежування понять “автоматизовані”, “комп’ютерні” та “інформаційні”системи бухгалтерського обліку/О. В. Адамик//Економічний аналіз: зб. наук, праць/Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль: “Економічна думка”, 2016. - Том 26. - № 1. - С. 163-169.

Муравський В. В. Перспективи застосування безпровідних технологій при здійснені облікових процедур на торгівельному підприємстві/В. В. Муравський, Р В. Романів//Наука молода: зб. наук, праць Тернопільського національного економічного університету. - 2007. - №7. - С. 195-199.

Радіочастотна ідентифікація. - Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/ Радіочастотна_ідентифікація.

The World’s Leading Source of RFID News and Information - RFID Journal. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rfidjournal.com/.

Вновь об автоматизации инвентаризации. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://habrahabr.ru/post/151306.

Попітіч Т. В. Інвентаризація в торговельних підприємствах споживчої кооперації та аспекти відображення в обліку її результатів/Т В. Попітіч, Н. М. Озеран// Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр.. -Львів:Львівська комерційна академія, 2010. - Вил. 11. - С. 215-221.

Михайловича С. О. Методологічні аспекти проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку / С. О. Михайловича // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - Вил. 9. Ч. 5. - С.98-102.

References

Bardash S.V. Inventaryzatsiia: teoriia, praktyka, kompiuteryzatsiia [Inventory: theory, practice, computerization], Zhytomyr: ZhITI, 1999, 372 p. [in Ukrainian],

Rudnytska O. Upravlinskyi oblik tovarnykh zapasiv u mistsiakh zberihannia na torhovelnykh pidpryiemstvakh [Management accounting of inventory at storage sites of a retail enterprise], Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal - International scientific journal, 2016, Issue 3, pp. 45-57 [in Ukrainian],

Ivakhnenkov S. V. Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku ta audytu [Information technology in the organization of accounting and auditing], Kyiv: Znannia-Pres, 2003, 349 p. [in Ukrainian],

Adamyk О. V. Rozmezhuvannia poniat “avtomatyzovani”, “kompiuterni” ta “informatsiini” systemy bukhhalterskoho obliku [The distinction between the concepts of “automated”, “computer-based” and “information” accounting systems], Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. Prats [Economic analysis: a collection of scientific papers], Ternopil: Ekonomichna dumka, 2016, Vol. 26, No. 1, pp. 163-169 [in Ukrainian],

Muravskyi V.V., Romaniv R.V. Perspektyvy zastosuvannia bezprovidnykh tekhnolohii pry zdiisneni oblikovykh protsedur na torhivelnomu pidpryiemstvi [Prospects for application of wireless technologies for accounting in a retail enterprise], Nauka moloda: zb. nauk. prats Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu - Young scholars research: a collection of scientific papers of the Temopil National Economic University, 2007, No. 7, pp. 195-199 [in Ukrainian],

Radiochastotna identyfikatsiia [Radio frequency identification], from https:// uk.wikipedia.org/wiki/Radiochastotna_identyfikatsiia [in Ukrainian],

The World’s Leading Source of RFID News and Information. RFID Journal, from http:// www.rfidjournal.com/[in English],

Vnov ob avtomatizatsii inventarizatsii [Once again on automation of inventory], from https://habrahabr.ru/post/151306 [in Russian],

PopitichT.V., Ozeran N.M. Inventaryzatsiia vtorhovelnykh pidpryiemstvakh spozhyvchoi kooperatsii ta aspekty vidobrazhennia v obliku yii rezultativ [Inventory in consumer cooperation enterprises and aspects of accounting its results], Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats - Trade, commerce, entrepreneurship: a collection of scientific works. Lviv: Lvivska komertsiina akademiia, 2010, Issue 11, pp. 215-221 [in Ukrainian],

Mykhailovyna S.O. Metodolohichni aspekty provedennia inventaryzatsii ta vidobrazhennia yii rezultativ v obliku [Methodological aspects of inventory and recording its results in accounting], Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu - Scientific Herald of Kherson State University, 2014, Issue 9, Part 5, pp. 98-102 [in Ukrainian],
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.03.107

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.