ФІЗИЧНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Михайло Лучко

Анотація


Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку як науки. Закони економіки неодноразово розглядалися вченими в діалектиці протягом багатьох століть. Під час її становлення виникло чимало ортодоксальних наукових шкіл, котрі об’єднані спільною ідеєю щодо розвитку та моделі функціонування. Протягом тривалої пори економісти різних країн світу працювали над тим, щоб зрозуміти закономірності господарських і соціальних процесів, вивести та пояснити економічні закони, використовуючи набуті людством знання і досвід.

Метою статті є вивчення можливостей застосування методик, які використовуються для пізнання природничих наук до економічних вчень, які придатні для пояснення сутності бухгалтерського обліку. Завданням дослідження є розробка методики практичного застосування методів фізики до вивчення економіки, виявлення взаємозв’язку між понятійними апаратами бухгалтерського обліку та фізики. В процесі дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема, моделювання, алгоритмізацію, формалізацію, узагальнення, порівняння, аналогію, системний підхід.

Обґрунтовано можливості та перспективи застосування законів фізики для пояснення економічних явищ і процесів, і зокрема такої їх важливої інформаційної основи, як бухгалтерський облік. Визначено взаємозв’язок бухгалтерського обліку з фізико- математичними науками через використання формалізованого опису його об’єктів, розгляд з точки зору позиціонування обліку як специфічних знань людини, трактування методів обліку (зокрема, балансового) крізь призму алгоритмізації та паралелізму з фізичними законами (наприклад, закону збереження енергії), встановлення інформаційної ієрархії стану і поведінки активів, капіталу та зобов’язань підприємства, розгляд залишків рахунків з позиції відповідної алгоритмізації та обґрунтування доцільності розвитку фізичної природи бухгалтерської теорії. Вказано на відмінності балансового методу від закону збереження енергії (енергія в замкнутій системі є сталою, що унеможливлює спостереження процесу надходження чи створення нової енергії в замкнутому просторі). Обґрунтовано висновок про позитивний вплив еконофізики на функціонування економіки, доцільність її застосування для точнішого дослідження економічних процесів, проведення якіснішого економічного аналізу показників діяльності підприємства.


Ключові слова


еконофізика; балансовий метод; бухгалтерський облік; моделювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дубовиков М. М. Эконофизика и анализ финансовых временных рядов /М. М. Дубовиков, Н. В. Старченко // Эконофизика. Современная физика в поисках экономической теории /под ред. В. В. Харитонова и А. А. Ежова. - М.: МИФИ, 2007.

Лучко М. Р Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку /М. Р Лучко //Науково-практ. вид. “Незалежний аудитор”, 2013. - № 5 (III). - С. 15-23.

Лучко М. Р Питання консолідованої фінансової звітності в контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні / М. Р Лучко //“Фінанси України”, 2006. - № 8. - С. 75-83.

Райзберг Б. А. Экономика слов, чисел, рассуждений и мнений /Б. А. Райзберг. - [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www. elitarium.ru/jekonomika_slov_ chisel_rassuzhdenij_mnenijj/.

Хайлбронер Р. Л. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи [Электронный ресурс]/Р. Л. Хайлбронер. - Режим доступу:

http://www.ereading. club/bookreader.php/149225/Haylbroner Filosofy_ot_

mira_sego.html.

Luchko M. R. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation : monograph/Under the guidance of Doctor of Economics, Professor Mykhailo Luchko //- Ternopil: TNEU, 2017. - 243 pages.

Luchko M. R. Balance sheet method of accounting and energy conservation law

[Електронний ресурс] Accounting and the accounting profession in the century of challenges”: consacrat Zilei Profesionale a Contabilu lui, Edicia a 6-a, 5-6 Aprilie 2017, mun. Chi_inu / co m. _t.: Grigore Belostecinic [et al.]. - Chi_inu : S. n., 2017 (Tipogr. “Arv a Color”). - 31-37 P. - Режим доступу: http://ase.md/files/catedre/cae/ conf/conf_aprilie_2017.pdf.

John J. Murphy Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications / New York Institute of Finance. - APrentice-Hall Company, 1999.

Mantegna R. N. and Stanley H. E.: Scaling Behaviour in the Dynamics of an Economic Index. In: Nature. Band376, 1995, p. 46-49.

Bachelier L. Theory of Speculation (Translation of 1900 French edn)/PH. Cootner (Ed.) // The Random Character of Stock Market Prices, The MIT Press, Cambridge. 1964. Р. 17-78.

References

Dubovikov M. M. Ekonofizika i analiz finansovykh vremennykh riadov [Econophysics and analysis of financial time series]. Moscow, 2007 [in Russian].

Luchko M. R. Nevyznachenist ta ymovirnisnist hospodarskykh operatsii: do pytannia bukhhalterskoho obliku [Uncertainty and probability of business operations: to the matter of accounting]. Naukovo-prakt. vyd. “Nezalezhnyi audytor” - Research and practice publication “IndependentAuditor”, 2013, No. 5 (III), pp. 15-23 [in Ukrainian].

Luchko M. R. Pytannia konsolidovanoi finansovoi zvitnosti v konteksti reformuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini [The issue of consolidated financial statements in the context of the accounting reform in Ukraine]. Finansy Ukrainy- Finance of Ukraine, No 8, 2006, pp. 75-83 [in Ukrainian].

Raizberg B. A. Ekonomyka slov, chysel, rassuzhdenyi y mnenyi [Economics of words, numbers, rationale and opinions], from http: //www.elitarium.ru/jekonomika_slov_ chisel_rassuzhdenij_mnenijj/ [in Russian].

Khailbroner R. L. Filosofy ot mira sego. Velikie ekonomicheskie mysliteli: ikh zhizn, epokha i idei [The worldly philosophers. The great economic thinkers: the lives, times

and ideas], from http: //www.ereading.club/bookreader.php/149225/Haylbroner Filosofy_

ot_mira_sego.html [in Russian].

Luchko M. R. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation: monograph. Ternopil: TNEU, 2017, 243 p. [in English].

Luchko M. R. Balance sheet method of accounting and energy conservation law Chi_’in’u, 2017, from http://ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2017.pdf [in English].

John J. Murphy Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York Institute of Finance: Prentice-Hall Company, 1999 [in English].

Mantegna R. N., Stanley H. E. Scaling Behaviour in the Dynamics of an Economic Index. Nature 376, 1995, p. 46-49 [in English].

Bachelier L. Theory of Speculation (Translation of 1900 French edition). The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge, 1964, pp. 17-78 [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.04.173

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.