ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ І ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Надія Хорунжак

Анотація


Зазначено, що предметом дослідження є теоретико-методичні засади практичної реалізації мотиваційної функції оплати праці. Вказано, що в умовах ринкової економіки, посилення конкуренції та дефіциту висококваліфікованих працівників мотиваційні важелі є основою забезпечення суб’єктів господарювання необхідними кадрами. Теоретичне обґрунтування і розробка практичних рекомендацій щодо формування ефективної моделі мотивації працівників актуальна й важлива для управління трудовими ресурсами на підприємстві.

Метою статті є обґрунтування елементів та формалізація моделі мотивації працівників, яка відповідає сучасним управлінським і персоналізованим  запитам, а також оцінка її ефективності. Завдання дослідження полягає  у розробці методики і побудові формалізованої моделі мотивації працівників, обґрунтуванні її складових елементів. Дослідження та його результати базуються на використанні загальнонаукових і спеціальних методів. Системний підхід дозволив виробити концепцію оцінки ефективності мотиваційної функції оплати праці, яка базується на узагальненні, емпіричних оцінках, аналізі, оцінці, формалізації чинників, котрі є визначальними для працівників при прийнятті рішення щодо їх мотивації до праці та визначені з використанням анкетування.

Результатом використання широкого спектру матеріалу та методики дослідження стало визначення базової основи та можливого варіанту мотиваційної моделі з подальшим обґрунтуванням підходу до її оцінки. Вихідною тезою при цьому є врахування класичного підходу до позиціонування ефективності та її сутнісної характеристики. Обґрунтовано висновок, що в мотиваційній моделі та моделі доходів працівників основним показником є оплата праці (заробітна плата). На основі дослідження позицій різних авторів, результатів проведених анкетувань (в т.ч. доступних в мережі Інтернет) визначено склад основних мотиваційних чинників і запропоновано відповідну удосконалену модель мотивації працівників. Відповідно до встановлених чинників, побудовано формалізовану математичну модель мотивації, яка дозволяє враховувати міру впливу кожного показника на результуючий показник (загальну мотивацію).

У результаті доповнення пропонованої моделі показниками доходів (за відповідними складовими) та надбавками і доплатами дозволеними чинним законодавством отримано узагальнену формалізовану математичну модель оцінки мотивації працівників. Вона може бути використана для порівняльного та прогнозного аналізів, вибору алгоритму практичної реалізації заходів, які відображають мотиваційні процеси на підприємстві. Розроблена модель також дозволяє враховувати для ідентифікації мотиваційних цілей статистичні, фінансово-економічні показники та показники прогнозування. Для практичної реалізації розробленої моделі в умовах комп’ютеризації сформовано структурну схему її функціонування на підприємстві з урахуванням запропонованих показників і алгоритмів їх обчислення, а також організації відповідних програмних модулів.


Ключові слова


мотивація; чинники; оплата праці; мотиваційна модель; удосконалення; формалізація; алгоритм; програмний модуль

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Форд Г. Моя жизнь, мои достижения [Электронный ресурс] / Г. Форд ; пер. под ред. инженера-технолога В. А. Зоргенфрея. – Л. : Время, 1924. – Режим доступа : http://n-t.ru/ri/fr/mz .pdf.

Айвазян С. А. Прикладная статистика : Основы моделирования и первичная обработка данных / Справочное издание / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин ; под ред. С. А. Айвазяна. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

Алексєєва Н. Ф. Удосконалення мотивації трудової діяльності працівників машинобудівних підприємств / Н. Ф. Алексєєва, І. С. Приходько // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2012. – № 3(74). – С. 174–178.

Ведернікова М. Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників / М. Д. Ведерникова, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 11–13.

Голда І. В. Засоби поліпшення мотивації праці. Суть матеріального стимулювання / І. В. Голда // Технології та дизайн. – 2013. – № 1(6). – С. 3–11.

Гребінська С. І. Розробка систем мотивації і оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2. – 2009. – № 5. – С 91–94.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 535 с.

Еськов А. Л. Мотивационный механизм в системе производственного менеджмента : проблемы и решения : моногр. / А. Л. Еськов. – Донецк : ИЭП, 2005. – 390 с.

Ільєнко Р. Вплив мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці / Р. Ільєнко, Д. Губенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 1. – С. 58–62.

Іншин М. І. Особливості мотивації працівників в ЄС / М. І. Іншин // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 140–143.

Колот А. М. Мотивація персоналу : підруч. / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 397 с.

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. [для вузов] / Н. Ш. Кремер. – М. : ЮНИТИ-ДАА, 2004. – 573 с.

Курносова О. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч.-метод. посіб. [для студ. спец. 6.030502 “Економічна кібернетика” усіх форм навчання] / О. О. Курносова. – Горлівка, АДІ ДВЗ “ДонНТУ”, 2008. – 62 с.

Boss W. Erfolgreich Mitarbeiter Motivieren im Werkzeugbau / Wolfgang Boos, Michael Salmen, Thomas Kuhlmann, Tbias Hensen, Maximilian Stark / Gestaltung : Janina Schmitz. – Aachen : WBA (Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH), 2016. – 28 s.

Chamorro T. Does Money Really Affect Motivation? A Review of the Research [Електронний ресурс] / Tomas Chamorro-Premuzic // Harvard business review. 2013. – APRIL 10. – Режим доступу : https://hbr.org/2013/04/does-money-really-affect-motiv.

Lesniewski M. A. Wynagrodzenia w procesie motywowania pracownikуw / M. A. Lesniewski, J. Berny // Administracja i Zarzdzanie. – 2012. – № 22. – S 451–462.

Mazur M. Motywowanie pracownikуw jako istotny element zarzdzania organizacj / Marta Mazur // Nauki spoleczne socisl sciences. – 2013. – № 2(8). – S. 156–182.

Miller S. Salary Budgets Expected to Rise 3% in 2017 [Електронний ресурс] / Stephen Miller // Society for Human Resource Management. –2016. – Jul. – Режим доступу : https://www.shrm.orgresourcesandtools/hr-topics/compensation/pages/salary-budgets-2017.aspx.

Shishkin S. From Salary to the Performance-based remuneration of Russian physicians : How Motivation at Work is changing Basic research Program working Paper Series / Sergey Shishkin, Aleksandr Temnitsky // Public and Social Policy. – 2017.– 08 / PSP. – 25 p.

Wong K. Employees Are More Motivated When Companies Are Transparent About Salary [Електронний ресурс] / Kristin Wong // CUT. – 2017. – June 6. – Режим доступу : https://www.thecut.com/article/salary-transparency-males-employees-moremotivated.html.

Галузева угода, укладена між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців “Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України” і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в харчовій та переробній промисловості на 2014–2016 рр. від 17 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/11267.

Миколайчук Я. М. Теорія інформації / Я. М. Миколайчук. – 2-е вид., виправлене. – Тернопіль : ТзОВ “Терно-граф”, 2010. – 536 с.

References

Ford G. Moya zhizn moi dostizheniya [My life is my achievements]. L. : Vremya, 1924, from : http://n-t.ru/ri/fr/mz.pdf [in Russian].

Ayvzyan S. A., Enyukov I. S., Meshalkin L. D. Prikladnaya statitika : Osnovy modelirovaniya i pervichnaya obrabotka dannyih [Applied statistics : Basic modeling and initial data processing]. Moskva : Finansy i statistika, 1983, 471 p. [in Russian].

Aleksyeyeva N. F., Prykhodko I. S. Udoskonalennya motyvatsiyi trudovoyi diyalnosti pratsivnykiv mashynobudivnykh pidpryyemstv [Improvement of employee motivation in machine-building companies]. Visnyk KrNU imeni Mykhayla Ostrohradskoho – Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2012, Issue 3(74), p. 174-178 [in Ukrainian].

Vedernikova M. D., Baksalova O. M. Motyvatsiyna funktsiya taryfnoyi systemy oplaty pratsi robitnykiv [Motivational function of the tariff system of remuneration]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytskyi National University, 2010, Issue 3, p. 11-13 [in Ukrainian].

Holda I. V. Zasoby polipshennya motyvatsiyi pratsi. Sut’ materialnoho stymulyuvannya [Ways of improving work motivation. The essence of monetary intcentives]. Tekhnolohiyita dyzayn – Technology and Design, 2013, Issue 1(6), p. 3-11 [in Ukrainian].

Hrebinska S. I. Rozrobka system motyvatsiyi i oplaty pratsi naosnovi vykorystannya zarubizhnoho dosvidu [Developing a system of motivation and remuneration based on foreign practice]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytskyi National University, 2009, Issue 5, Part 2. p. 91-94. [in Ukrainian].

Hrishnova O. A. Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny : Pidruchnyk [Economics of Labor and Social-Labor Relations : a study guide]. Kyiv : Znannya, 2004, 535 p. [in Ukrainian].

Eskov A. L. Motivatsionnyi mehanizm v sisteme proizvodstvennogo menedzhmenta : problemy i resheniya : monografiya [Motivational framework in production management : challenges and solutions : monograph]. Donetsk : IEP, 2005, 390 p. [in Russian].

Ilyenko R., Hubenko D. Vplyv motyvatsii personalu na pidvyshchennya rivnya produktyvnosti pratsi [Impact of personnel motivation on the growth of labor productivity]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta pravlinnya – Problems and Prospects of Economics and Management, 2016, Issue 1, p. 58-62 [in Ukrainian].

Inshyn M. I. Osoblyvosti motyvatsiyi pratsivnykiv v YeS [Features of work motivation in the EU]. Chasopys Kyyivskoho universytetu prava – Bulletin of Kyiv University of Law, 2015, Issue 2. p. 140-143 [in Ukrainian].

Kolot A. M., Tsymbalyuk S. O. Motyvatsiya personalu : pidruchnyk [Personnel Motivation : a study guide]. Kyiv : KNEU, 2011, 397 p. [in Ukrainian].

Kremer N. Sh. Teoriya veroyatnostey i atematicheskaya statistika : Uchebnik dlya vuzov [Theory of Probability and Mathematical Statistics : A Textbook for High Schools]. Moskva : YuNITI-DANA, 2004, 573 p. [in Russian].

Kurnosova O. O. Prohno zuvannya sotsialno-ekonomichnkh protsesiv [Forecasting of social and economic processes]. Horlivka : ADI DVNZ “DonNTU”, 2008, 62 p. [in Ukrainian].

Boss W., Salmen M., Kuhlmann T., Hensen T., Stark M. Erfolgreich Mitarbeiter Motivieren im Werkzeugbau. Gestaltung : anina Schmitz. Aachen : WBA (Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH), 2016, 28 p. [in German].

Chamorro T. Does Money Really Affect Motivation? A Review of the Research. Harvard business review, 2013, April 10, from : https://hbr.org/2013/04/does-money-really-affectmotiv [in English].

Lesniewski M. A., Berny J. Wynagrodzenia w procesie motywowania pracownikуw [Salaries in the process of motivating employees]. Administracja i Zarzdzanie, 2012, Issue 22, p. 451-462 [in Polish].

Mazur M. Motywowanie pracownikуw jako istotny element zarzdzania organizacj [Motivating employees as an important element of organizational management]. Nauki spoleczne socisl sciences, 2013. Issue 2(8), pp.156-182 [in Polish].

Miller S. Salary Budgets Expected to Rise 3% in 2017. Society for Human Resource Management, 2016, July, from : https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/compensation/pages/salary-budgets-2017.aspx [in English].

Shishkin S., Temnitsky A. From Salary to the Performance-based remuneration of Russian physicians : How Motivation at Work is changing. Basic research Program. Working Paper Series. Public and Social Policy, 2017, 25 p. [in English].

Wong K. Employees are more motivated when companies are transparent about salary. CUT, 2017, June 6, from : https://www.thecut.com/article/salary-transparencymales-employees-more-motivated.html [in English].

Haluzeva uhoda, ukladena mizh Ministerstvom ahrarnoyi politykyta prodovolstva Ukrayiny, Vseukrayinskym ob’yednannyam orhanizatsiy robotodavtsiv “Federatsiya robotodavtsiv ahropromyslovoho kompleksu ta prodovolstva Ukrayiny” i Profesiynoyu spilkoyu pratsivnykiv ahropromyslovoho kompleksu Ukrayiny v kharchoviy ta pererobniy promyslovosti na 2014-2016 roky vid 17 sichnya 2014 r. [The sectoral agreement concluded between the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the All-Ukrainian Association of Employers Organizations “Federation of Employers of Agro-Industrial Complex and Food of Ukraine” and the Professional Union of Agribusiness Workers of Ukraine in the Food and Processing Industry for 2014-2016], from : http://minagro.gov.ua/node/11267 [in Ukrainian].

Nykolaychuk Y. M. Teoriya informatsiyi [Theory of information]. Ternopil : TzOV “Ternohraf ”, 2010, 536 p. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/10.35774/visnyk2018.01.085

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.