БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зеновій Задорожний, Валентина Орлова, Софія Кафка

Анотація


Розкрито сутність спільної діяльності, спільної операції  та спільного пі дприємства. Виокремлено основні ознаки класифікації спільної діяльності  і  відображено їх вплив на облік спільної діяльності. Розглянуто основні особливості бухгалтерського обліку спільної діяльності відповідно до  вимог міжнародних стандартів  фінансової звітності (МСФЗ), охарактеризовано порядок відображення в обліку основних господарських операцій, які залежать від організаційних форм спільної  діяльності (спільне  підприємство або спільна операція, з окремим утворенням чи без нього). Детально описано три варіанти ведення  обліку спільної діяльності,  якщо вона класифікується як спільна
операція : спільна операція без окремого утворення; спільна операція з окремим утворенням, але без статусу юридичної особи; юридична  особа. Крім того, виокремлені особливості визначення фінансових результатів  від продажу або придбання активів у спільній операції. Зазначено, що  одним із напрямів ефективного використання основних засобів є  налагодження управлінського обліку спільної діяльності підприємств та
складання внутрішньої звітності за результатами цієї діяльності. Запропоновано вітчизняним підприємствам нафтогазової промисловості  ширше практикувати здійснення спільної діяльності з метою ефективного  використання основних засобів з видобутку і транспортування нафти і  газу. Перед здійсненням спільної діяльності підприємствам нафтогазової промисловості рекомендовано проводити попередні розрахунки щодо  її  вигідності на рівні управлінського обліку.
Використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ і процесів :  узагальнення, групування  та порівняння, аналіз,  синтез, індукція і  дедукція та ін.


Ключові слова


спільна діяльність; спільна операція; спільне підприємство; бухгалтерський облік; управлінський облік; основні засоби

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бабіч В. Спільна діяльність : облік та оподаткування / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 8–12.

Батищева Н. Проблеми визначення спільної діяльності для її відображення в бухгалтерському та податковому обліку / Н. Батищева // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. – С. 38–49.

Голов С. Ф. Облік спільної діяльності за МСБО / С. Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 8. – С. 40–49.

Дем’ яненко Д. Організація спільної діяльності : без створення юридичної особи / Дмитро Дем’яненко // Бухгалтерія. – 2003. – № 10 (529). – С. 34–40.

Дмитренко А. В. Порівняльна характеристика П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи / А. В. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2012. – № 7. – С. 20–24.

Лукашова І. О. Спільні підприємства без створення юридичної особи : юридичний та обліковий аспекти / І.О. Лукашова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2007. – № 4/2(36). – С. 107–1 13.

Калюга Є. В. Контроль за правильністю відображення операцій зі спільної діяльності в бухгалтерському та податковому обліку / Є. В. Калюга // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 30. – С. 1–4.

Обухова Л. А. Совместная деятельность : отражение операций в бухучете/ Л. А. Обухова // Вестн. мин-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь. – 2002.– № 27. – С. 62–72.

Онищенко В. Можливість застосування зарубіжного досвіду для обліку спільної діяльності за договором простого товариства в Україні / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 28–35.

Правдюк Н. Л. Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи : організаційно-методичні положення [Електронний ресурс] / Н. Л. Правдюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.– 2014. – Вип. 2 (29). – С. 228–238. – Режим доступу :http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/49150/45302(дата звернення 04.03.2018).

Чалий І. БО СД : ? (Проблеми бухобліку спільної діяльності) / І. Чалий // Бухгал-тер. – 2002. – № 45 (189). – С. 46–52.

Лучко М. Р. Облік спільної діяльності в Україні / М. Р. Лучко М. М. Шестерняк // Наука й економіка : наук.- теорет. журнал Хмельницького економічного університету. – 2009. – Вип. 2 (14). – С. 85–90.

МСФЗ 11 “Спільна діяльність” : Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2013 // База даних “Законодавство України” / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/l aws/show/929_066 (дата звернення : 03.03.2018).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджені наказом Міні стерства фінансів України №1873 від 30 грудня 2011 р. // URL: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury2609-1873.html

МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”: Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 // База даних “Законодавство України” / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_046 (дата звернення: 03.03.2018).

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” : Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 // База даних “Законодавство України” / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_016(датазвернення : 03.03.2018).

МСФЗ 10“ Консолідована фінансова звітність”: Стандарт, Міжнаро дний документ від 01.01.2013 // База даних “Законодавство України” / ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_065 (дата звернення : 03.03.2018).

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від16.07.1999 № 996-XIV, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2210-VIII ( 210-19 ) від 16.11.2017 // URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

References

Babich V., Poddierohin A. Spilna diialnist : oblik ta opodatkuvannia [Joint activities : accounting and taxation]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and Audit, 2011,No. 3, p. 8-12 [in Ukrainian].

Batyshcheva N. Problemy vyznachennia spilnoi diialnosti dlia yii vidobrazhennia v bukhhalterskomu ta podatkovomu obliku [The issues of defining joint activities for recording in cost and tax accounting]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting andAudit, 2009, No. 11, p. 38-49 [in Ukrainian].

Holov S. F. Oblik spilnoi diialnosti za MSBO [Accounting of joint activities in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS)]. Bukhhalterskyi oblikiaudit – Accounting and Audit, 2000, No. 8, p. 40-49 [in Ukrainian].

Demianenko D. Orhanizatsiia spilnoi diialnosti : bez stvorennia yurydychnoi osoby [Thelaunching of joint activities without establishing a legal entity]. Bukhhalteriia – Accounting Department, 2003, No. 10 (529), p. 34-40 [in Ukrainian].

Dmytrenko A. V. Porivnialna kharakterystyka P(S)BO 12 “Finansovi investytsii” tametodychnykh rekomendatsii z ukhhalterskoho obliku spilnoi diialnosti bez stvorennia yurydychnoi osoby [Comparison of Ukrainian Accounting Standards 12 “Financial investments” and methodological recommendations on accounting of joint activites without establishing a legal entity]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and Audit, 2012, No. 7, p. 20-24 [in Ukrainian].

LukashovaI. O. Spilni pidpryiemstva bez stvorennia yurydychnoi osoby : yurydychnyi taoblikovyi aspekty [Joint ventures without establishing a legal unit : legal and accountingas pects ]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho uni versytet u ekonomi ky i t orhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho – Herald of Donetsk National University of Economics and Tradenamed after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 2007, No.4/2(36), p. 107-113 [in Ukrainian].

Kaliuha Ye. V. Kontrol za pravylnistiu vidobrazhennia operatsii zi spilnoi diialnosti v bukhhalterskomu ta podatkovomu obliku[Control over accuracy of cost andtax accounting]. Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of Tax Service of Ukraine, 2000, No. 30, p. 1-4 [in Ukrainian].

Obukhova L. A. Sovmestnaia deiatelnost : otrazhenie operatsii v bukhuchete [Joint activities : recording accounting entries]. Vestnik ministerstva. po nalogam i sboram Respubliki Belarus – Bulletin of the Ministryof Taxes and Duties of the Republic of Belarus, 2002, No. 27, p. 62-72 [in Russian].

Onyshchenko V. Mozhlyvist zastosuvannia zarubizhnoho dosvidu dlia obliku spilnoi diialnosti za dohovorom prostoho tovarystva v Ukraini [Opportunities for introducing foreign approaches to accounting of joint activities within partnership agreement in Ukraine]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and Audit, 2006, No. 9, p. 28-35 [in Ukrainian].

Pravdiuk N. L. Zvitnist spilnoi diialnosti bez stvorennia yurydychnoi osoby: orhanizatsiino-metodychni polozhennia [Reporting of joint activities without establishing a legal entity : procedural and methodological regulations]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis, 2014, Issue 2(29), p. 228-238, from http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/49150/45302 [in Ukrainian].

Chalyi I. BO SD : ? (Problemy bukhobliku spilnoi diialnosti) [Issues of accounting of joint activities]. Bukhhalter – Accountant, 2002, No. 45 (189), p. 46-52 [in Ukrainian].

Luchko M. R., Shesterniak M. M. Oblik spilnoi diialnosti v Ukraini [Accounting of joint activities in Ukraine]. Nauka i ekonomika (Nauk. -teoret. zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu) – Science and Economics, (Scientific and theoretical journal of Khmelnytskyi Economic University), 2009, Issue 2(14), p. 85-90 [in Ukrainian].

MSFZ 11 “Spilna diialnist”: Standart, Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2013 [IFRS 11 “Joint activities”: Standard, International document of 01.01.2013]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” – Database “Legislation of Ukraine”, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show929_066 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku spilnoi diialnosti bez stvorennia yurydychnoi osoby, zatverdzheni nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy №1873 vid 30 hrudnia 2011 r URL : https://www.prof iwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/2609-1873.html

MSBO 28 “Investytsii v asotsiiovani pidpryiemstva”: Standart, Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2012 [International Accounting Standard 28 “Investments in Associates and Joint Ventures” : Standard, International document of 01.01.2012]. Baza danykh “Zakonodavst vo Ukrainy” – Data base “Legislation of Ukraine”, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_046 [in Ukrainian].

MSFZ 9 “Finansovi instrumenty” : Standart, Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2012 [IFRS 9 “Financial Instruments” : Standard, International document of 01.01.2012]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” – Database “Legislation of Ukraine”, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_016 [in Ukrainian].

MSFZ 10 “Konsolidovana finansova zvitnist”: Standart, Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2013 [IRFS 10 “Consolidated Financial Statements”: Standard, International document of 01.01.2013]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” – Database “Legislation of Ukraine”, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_065 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini” vid 16.07.1999 № 996-XIV, iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom N 2210-VIII (2210-19) vid 16.11.2017 // URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.02.084

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.