Фінансові інструменти залучення заощаджень домогосподарств до інвестиційних процесів: прагматико-аналітичний аспект

Тетяна Кізима

Анотація


Зазначено, що у процесі реформування української економіки суттєво зростає інтерес до осмислення сутності та аналізу основних інструментів заощаджень домогосподарств, а також процесу їх трансформації в інвестиційні ресурси. Обґрунтовано, що метою статті є поглиблення теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо активізації використання вітчизняними домогосподарствами основних інструментів інвестування заощаджень на фінансовому ринку України. Доведено, що основними інструментами заощаджень домогосподарств на
фінансовому ринку України є: банківські депозити, кошти на рахунках у небанківських фінансово-кредитних установах, готівка у національній та іноземних валютах, цінні папери, золото тощо.
Вказано, що традиційно популярним і найбільш привабливим для українців інструментом заощаджень залишаються банківські депозити, яким властиві як суттєві переваги, так і певні недоліки.
Висвітлено, що серед небанківських фінансово-кредитних інституцій найбільш тісно із сектором домогосподарств співпрацюють кредитні спілки, страхові компанії зі страхування життя та недержавні пенсійні фонди, хоча діяльність цих установ із залучення заощаджень  домогосподарств є менш потужною у порівнянні з банками.
Визначено, що недовірою населення до держави загалом та інституцій фондового ринку зокрема є незначне використання вітчизняними домогосподарствами такого фінансового інструменту, як цінні папери (лише близько 1–2% українців готові інвестувати свої заощадження в інструменти фондового ринку).
Констатовано, що домогосподарства України внаслідок несформованості
належного інституційного середовища не можуть сьогодні функціонувати в якості стратегічного інвестора національної економіки. Отже, активізація цього напряму вимагає від органів державної влади і управління розробки національних проектів, орієнтованих на покращення фінансового становища українських домогосподарств
та посилення їх інвестиційної присутності на фінансовому ринку України.


Ключові слова


заощадження домогосподарств; інвестування; фінансові інструменти; фінансовий ринок; фінансові активи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. –1736 с.

Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (дата звернення: 15.09.2018).

Фінансові інструменти : Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 15.09.2018).

Фінанси : підруч. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidruchniki.com/11200611/finansi/ (дата звернення: 14.09.2018).

Депозити домашніх господарств у розрізі видів валют і строків погашення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xls (дата звернення: 18.09.2018).

Ворошило В. В. Формирование депозитного портфеля домохозяйств в условиях фінансового кризисна. Экономика и управление, 2009. – № 2–3. – С. 113–117.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку : моногр. / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 431 с.

Підсумки діяльності кредитних спілок за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/-KS/ks_2017.pdf (дата звернення: 1.10.2018).

Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://forinsurer.com/files/file00634.pdf (дата звернення: 16.09.2018).

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення у 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/NPF_IV_kv%202017.pdf (дата звернення: 11.09.2018).

References

Busel V. T. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [The big explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: Perun, 2007, 1736 p. [in Ukrainian].

Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti [International Financial Reporting Standards], from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_010 [in Ukrainian].

Finansovi instrumenty: Vikipediia [Financial instruments: Wikipedia], from https://uk.wikipedia.org/wiki [in Ukrainian].

Finansy: pidruch. [Finance: a study guide], from https://pidruchniki.com/11200611/finansi/ [in Ukrainian].

Depozyty domashnikh hospodarstv u rozrizi vydiv valiut i strokiv pohashennia [Deposits of households by type of currency and maturity dates], from https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xls [in Ukrainian].

Voroshilo V. V. Formirovanie depozitnogo portfelia domokhoziaistv v usloviiakh finansovogo krizisa [The formation of a deposit portfolio of households in the financial crisis]. Ekonomika i upravlenie – Economy and Management, 2009, No. 2-3, p. 113–117 [in Russian].

Kizyma T. O. Finansy domohospodarstv: suchasna paradyhma ta dominanty rozvytku: monohr. [Household finance: contemporary paradigm and development trends]. Kyiv: Znannia, 2010, 431 p. [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti kredytnykh spilok za 2017 rik [The results of activities of credit unions for 2017], from https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/-KS/ks_2017.pdf [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2017 rik [The results of activities of insurance companies for 2017], from https://forinsurer.com/files/file00634.pdf [in Ukrainian].

Pidsumky rozvytku systemy nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia u 2017 r. [The results of non-state pension provision for 2017], from https://www.nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska NPF_IV_kv%202017.pdf [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.04.033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.