Фінансовий лізинг як фінансово-кредитне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств

Тетяна Васильєва, Олексій Захаркін, Людмила Захаркіна

Анотація


Метою статті є наукове обґрунтування місця та ролі фінансового лізингу
в системі фінансового-кредитного забезпечення інвестиційної діяльності
підприємств. Предметом дослідження є різні аспекти сучасного фінансового лізингу та проблеми його поширення в Україні. В статті проведено аналіз стану інвестиційної діяльності за обсягами інвестицій в Україні за останні роки та виокремлено роль фінансового лізингу як джерела забезпечення інвестиційних ресурсів підприємств. Розглянуто нормативно-законодавче забезпечення операцій фінансового лізингу та виявлені деякі розбіжності як у трактуванні його сутності, так і у формальних ознаках. На основі дослідження та аналізу статистичних
даних фінансово-кредитного ринку виявлені тенденції щодо обсягів договорів фінансового лізингу та обсягів кредитів, наданих корпоративному сектору, та зроблено висновок про недостатню участь лізингових процесів в діяльності суб’єктів господарювання. Ця теза підтверджена результатами аналізу вартості договорів фінансового лізингу, укладених за останні роки, ступінь поширення яких після кризи 2014 року залишається на низькому рівні. Розглянуто динаміку зміни обсягів лізингових договорів за строками укладання та виявлено тенденцію до зменшення тривалості послуг фінансового лізингу. Проаналізовано галузевий фактор поширення послуг фінансового лізингу та виявлено галузі, де ці послуги набули найбільшого розповсюдження. Систематизовано існуючі підходи до оцінки ефективності лізингових угод. Визначено найбільш суттєві проблеми, що стримують розвиток лізингу в Україні. У роботі використано методи: аналізу, синтезу та наукової абстракції (для обґрунтування та розвитку понятійно-категоріального апарату дослідження); порівняння, систематизації і логічного узагальнення (під час дослідження сутності фінансового лізингу, його нормативно-правового регулювання та особливостей застосування в Україні); статистичного, структурного і порівняльного аналізів (під час дослідження особливостей поширення фінансового лізингу в економіці України.

Ключові слова


фінансовий лізинг; банківський кредит; фінансово-кредитне забезпечення; інвестиційна діяльність; підприємства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Грошово-кредитна та фінансова статистика НБУ [Електронний

ресурс]. Режим доступу : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1/

Аванесова І. А. Аналіз сучасних аспектів надання лізингових послуг. / І. А. Аванесова, К. М. Павленко // Молодий вчений, 2016. – №12 (39). – С. 630–633.

Внукова Н. М. Удосконалення управління вибором джерел оновлення

необоротних активів підприємства. / Внукова Н. М. Пристінська М. В. //

Управління розвитком, 2016. – №2. – С. 49–54.

Завора Т. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні / Т. М. Завора // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон», 2015. – №3 (52) – С. 8–14.

Карінцева О. І. Ефективність використання лізингу в сучасних умовах / О. І. Карінцева, М. О. Харченко, С. О. Кальченко // Механізм регулювання економіки, 2016. – № 3. – С. 97–104.

Сибірянська Ю. В. Фінансовий лізинг як альтернатива банківському

кредитуванню / Сибірянська Ю. В., Василишен Ю. В. // Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. Київ : КНЕУ, 2017. С. 71–72. Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua/bitstream2010/23090/1/71-72.pdf

Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Ментух Н., Шевчук О. // Актуальні проблеми правознавства, 2017. – Випуск 1 (9). – С. 75–80.

Цивільний кодекс України №435-IV від 16 січня 2003 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Закон України «Про фінансовий лізинг» №1381-IV від 11 грудня 2003 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%8067 ISSN 1993-0240 Вісник Тернопільського національного економічного університету № 4, 2018 р.

Податковий кодекс України. № 2755-VI від 2 Грудня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Барташук К. А. Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України / К. А. Барташук // Економіка та держава, 2015. – № 3. – С. 142–147.

Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2014 рік [Електронний ресурс] / звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/files/sektor/FK%202014.pdf

Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2017 рік [Електронний ресурс] / звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/OsnPokazn/FK_4%20%D0%BAD0%B2_2017.pdf

Михальчук Л. В. Міжнародний досвід використання лізингових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Михальчук, Є. О. Криворучко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки, 2015. – No3. – С.78–84. – Режим доступу : http://www vzhdtu_econ_2015_3_14

Левченко О. А. Моделювання оцінки фінансової стійкості механізму фінансування лізингових операцій. / Левченко О. А. // Вісник Університету банківської справи, 2018. – №1(31). – С.105–113.

References

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine], from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Hroshovo-kredytna ta finansova statystyka NBU [Monetary and financial statistics of NBU], from http://bank.gov.uacontrolukpublisharticle?art_id=27843415&cat_id=44578#1/ [in Ukrainian].

Avanesova I. A., Pavlenko K. M. Analiz suchasnykh aspektiv nadannia lizynhovykh posluh [Analysis of current aspects of leasing]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 2016, No. 12 (39), p. 630-633 [in Ukrainian].

Vnukova N. M., Prystinska M. V. Udoskonalennia upravlinnia vyborom dzherel onovlennia neoborotnykh aktyviv pidpryiemstva [Improving the management of choosing sources to replace the enterprise’s non-current assets]. Upravlinnia rozvytkom – Development management, 2016, No. 2, p. 49-54 [in Ukrainian].

Zavora T. M. Problemy ta perspektyvy rozvytku rynku lizynhovykh posluh v Ukraini [Challenges and prospects of leasing services market development in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka «Ekonomika i rehion» – Economics and Region. Academic Bulletin of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2015, No. 3 (52), p. 8-14 [in Ukrainian].

Karintseva O.I, Kharchenko M. O., Kalchenko S. O. Efektyvnist vykorystannia lizynhu v suchasnykh umovakh [The effectiveness of using leasing under current conditions]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2016, No. 3, p. 97-104 [in Ukrainian].

Sybirianska Yu. V., Vasylyshen Yu. V. Finansovyi lizynh yak alternatyva bankivskomu kredytuvanniu [Financial leasing as an alternative to bank lending]. Maibutnie bankinhu: suchasni vyklyky ta perspektyvy rozvytku: zb. materialiv II Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 15.06. 2017 r., m. Kyiv – The International Scientific and Practical Conference «Future of Banking: Modern Challenges and Development Prospects», p. 71-72, from http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/23090/1/71-72.pdf [in Ukrainian].

Mentukh N., Shevchuk O. Teoretychni aspekty klasyfikatsii lizynhu [Theoretical aspects of leasing classification]. Aktualni problemy pravoznavstva – Papers of the Faculty of Law Ternopil National Economic University, 2017, No. 1 (9), p. 75-80 [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy №435-IV vid 16.01.2003 r. [Civil Code of Ukraine No. 435-IV of 16 January 2003], from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro finansovyi lizynh» №1381-IV vid 11.12. 2003 r. [Law of Ukraine «On Financial easing» No. 1381-IV of 11 December 2003.], from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy. № 2755-VI vid 2.12. 2010 r. [Tax Code of Ukraine. No. 2755-VI of 2 December 2010], from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Bartashuk K. A. Finansovyi lizynh yak dzherelo finansuvannia rozvytku pidpryiemstv Ukrainy [Financial leasing as a financing source for the development of Ukraine’s enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 2015, No. 3, p. 142-147. [in Ukrainian].

The National Commission for State Regulation of Financial Services Markets, «Results of the financial companies, pawnshops and entities (lessors) for 2014 activity», from: https://www.nfp.gov.ua/files/sektor/FK%202014.pdf [in Ukrainian].

The National Commission for State Regulation of Financial Services Markets, «Results of the financial companies, pawnshops and entities (lessors) for 2017 activity» from:https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/OsnPokazn/FK_4%20%D0%BA%D0%B2_2017.pdf [in Ukrainian].

Mykhalchuk L. V., Kryvoruchko Ye.O. Mizhnarodnyi dosvid vykorystannia lizynhovykh vidnosyn v Ukraini [International practice of leasing relations in Ukraine]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky – The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, 2015, No. 3, p. 78-84, from: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2105 [in Ukrainian].

Levchenko O. A. Modeliuvannia otsinky finansovoi stiikosti mekhanizmu finansuvannia lizynhovykh operatsii [Assessment modeling of financial sustainability of financial leasing operations]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy – The Banking University Bulletin, 2018, No. 1(31), p. 105-113 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.04.059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.