Еволюція нематеріальних активів у площині соціально-економічних концепцій розвитку економіки

Валентина Ясишина

Анотація


Встановлено, що історичне виникнення прав на об’єкти інтелектуальної
власності відбулося на доіндустріальній стадії економічного розвитку суспільства, це пов’язано з впровадженням патентних листів, що були видані в Англії й дали поштовх для подальшого розвитку нематеріальних активів у всесвітньому масштабі. Досліджено соціально-економічні концепції розвитку економіки в історичному розрізі, які викладені в працях таких видатних науковців, як А. Сміт, Ф. Ліст, Ф. Найт, Ф. Махлуп, У. Ростоу, Дж. К. Гелбрейт, Д. Белл, П. Друкер та виокремленні ключові аспекти, які вплинули на еволюцію нематеріальних активів.
Вказано, що з концепцій, які викладені видатними вченими встановлено, які розвитку нематеріальних активів сприяє розуміння того, що фактор прогресу – це знання, а розвиток постіндустріального суспільства лежить у безпрецедентному впливі науки на виробництво. Встановлено, що основним виробничим ресурсом постіндустріального суспільства може виступати інформація, тоді як знання залишаються внутрішнім джерелом його прогресу. Зазначено, що в постіндустріальному суспільстві людина розглядається як капітал. Визначено, що вважливе значення та роль інтелектуального капіталу в діяльності підприємств розкривається через професійну майстерність і управлінські здібності персоналу.
Обґрунтовано, що на фоні наукових концепцій розвитку економіки видаються нормативні документи, в яких нематеріальні активи починають розкривати як об’єкт обліку, мова йде про бюлетень «Амортизація нематеріальних активів». Значний поштовх для розбудови міжнародної системи охорони інтелектуальної власності внесла розробка Паризької і Бернської конвенцій.
Розкрито, що у вітчизняному законодавстві поняття «нематеріальні активи» з’явилося в законодавстві України з 1993 року, де вони розглядалися як об’єкти права інтелектуальної, в т. ч. промислової власності, інші об’єкти права власності та користування, а з введенням П(С)БО 8 у вітчизняне законодавство було вперше наголошено, що нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має
матеріальної форми та може бути ідентифікований.
Зазначено, що сьогодні проходить новий етап розвитку постіндустріального суспільства, що пов’язаний не просто зі стрімким розвитком сфери послуг, освіти і науки, а зі значним примноженням спеціалізованих знань у різних галузях. Обґрунтовано потребу в подальшому розвитку і проведенні досліджень у сфері вивчення нематеріальних активів, які мають значний вплив на формування вартості підприємства і конкурентоспроможність вітчизняної економіки загалом.


Ключові слова


еволюція; концепція; нематеріальні активи; інтелектуальна власність; патен; оцінка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл ; 2-е изд., [испр. и доп.]. – М. : Academia, 2004. CLXX, – 788 с.

Валлє В. Спадок Джеймса та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 216 c.

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество = The New Industrial State (1967) / Дж. К. Гэлбрейт. – M. : АСТ, 2004. – 608 с. – ISBN 5-17-024777-X.

Диба В. М. Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін: теорія і методологія : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.09 / В’ячеслав Михайлович Диба. – К. : КНЕУ, 2017. – 443 с.

Економічна теорія : навч. посіб. / А. М. Андрющенко, А. П. Бурляй, В. С. Костюк [та ін.]. – К. : Центр учб. літ-ри, 2009. – 520 с.

Задорожний З. В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні / З. В. Задорожний // Економічний аналіз, 2010. – № 6. – С. 163–169.

Задорожний З. Проблемні питання якості інформації бухгалтерського і управлінського обліку малоцінних активів / З. Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2018. – Вип. 1. – С. 115–124.

Сміт А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Сміт. – М. :Соцэкгиз, 1962. – 677 с.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М. :Прогресс, 1966. – 462 с.

Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт. – М. : Дело, 2003. – 360 с.

Пузыня Н. Ю. Оценка и управление нематериальными активами компании / Н. Ю. Пузыня. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 179 с.

Удовиченко О. М. Понятие, классификация, измерение и оценка нематериальных активов (объектов) компании: подходы к проблеме [Электронный ресурс] / О. М. Удовиченко // Научные доклады, 2007. – № 13(R). – СПб. : НИИ менеджмента СПбГУ. – Режим доступа : https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/830/1/13%28R%29_2007.pdf.

Чухно А. А. Твори : у 3 т Т. 2 / А. А. Чухно ; НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін.-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – 512 с.

Drucker P. The next information revolution: [Електронний ресурс] / P. Drucker – Режим доступу : http://www.s-jtech.com./Peter%20Drucker%20-%20the%20Next%20Information%20Revolution.pd

Rostow W.W. The Stages of Economic Growth / W.W. Rostow // The Economic History Review, New Series. – 1959. – V. 12, No. 1. – P. 1–16.

References

Bell D. Griadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotsialnogho prognozirovaniia [The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting]. Moscow: Academia, 2004, 788 p. [in Russian].

Vallie V. Spadok Dzheimsa ta korolevy Anny: okhorona intelektualnoi vlasnosti u chasi y prostori [The heritage of James and Queen Anne: intellectual property protection in time and space]. Kyiv: Dukh and Litera, 2010, 216 p. [in Ukrainian].

Galbraith J. Novoe industrialnoe obshchestvo [The New Industrial State (1967)]. Moscow: AST, 2004, 608 p. [in Russian].

Dyba V. M. Oblik ta analiz nematerialnykh aktyviv v umovakh instytutsiinykh zmin: teoriia i metodolohiia: dys. ... dokt. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and analysis of intangible assets in the context of institutional changes: theory and methodology: doctoral dissertation: 08.00.09]. Kyiv: KNEU, 2017, 443 p. [in Ukrainian].

Andriushchenko A. M., Burliai A. P., Kostiuk V. S., et al. Ekonomichna teoriia: navch. posib. [Economic theory: a study guide]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2009, 520 p. [in Ukrainian].

Zadorozhnyi Z. V. Aktualni problemy bukhhalterskoho obliku v Ukraini [Current issues of accounting in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 2010, No. 6, p. 163-169 [in Ukrainian].

Zadorozhnyi Z. Problemni pytannia yakosti informatsii bukhhalterskoho i

upravlinskoho obliku malotsinnykh aktyviv [Problematic issues relating to the quality of information used for accounting and management accounting of low-cost assets]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – The Herald of Ternopil National Economic University, 2018, Issue 1, p. 115-124 [in Ukrainian].

Smith A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations]. Moscow: Sotsekgiz, 1962, 677 p. [in Russian].

9. Makhlup F. Proizvodstvo i rasprostranenie znanii v SShA [The production and distribution of knowledge in the United States]. Moscow: Progress, 1966, 462 p. [in Russian].

Knight F. Risk, neopredelennost i pribyl [Risk, uncertainty, and profit]. Moscow: Delo, 2003, 360 p. [in Russian].

Puzynia N. Yu. Otsenka i upravlenie nematerialnymi aktivamy kompanii [Evaluation and management of company’s intangible assets]. Saint Petersburg: SPb State Economic University, 2013, 179 p. [in Russian].

Udovichenko O. M. Poniatie, klassifykatsiia, izmerenie i otsenka nematerialnykh aktivov (obiektov) kompanii: podkhody k probleme [The concept, classification, evaluation and valuation of company assets: approaches to the issue], from https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/830/1/13%28R%29_2007.pdf. [in Russian].

Chukhno A. A. Tvory: u 3 t. [The works in three volumes]. Vol. 2: Informatsiina postindustrialna ekonomika: teoriia i praktyka [Information post-industrial economy: theory and practice]. Kyiv, 2006, 512 p. [in Ukrainian].

Drucker P. The next information revolution, from http://www.s-jtech.comPeter%20Drucker%20-20the%20Next%20Information%20Revolution.pdf. [in English].

Rostow W.W. The stages of economic growth. The Economic History Review, New Series, 1959, Vol. 12, No. 1, p. 1–16 [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.04.134

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.