Управління ресурсами території в контексті європейської та національної політики регіонального розвитку

Алла Мельник

Анотація


Розглянуто проблему ресурсозабезпечення території в умовах зміни європейської та національної політики регіонального розвитку, децентралізації і створення об’єднаних територіальних громад в Україні. Закцентовано увагу на зміцненні ресурсної  бази нових адміністративно-територіальних утворень і значимості цілеспрямованого управління її  ефективним використанням. Обґрунтовано змістовну складову“ресурсів  території”, вказано на сфери функціонального використання даного поняття в наукових дослідженнях і управлінській практиці.
Визначено фактори, що впливають на вибір політики щодо використання ресурсів території, обґрунтовано значимість всеохоплюючого принципу залучення ресурсів до ресурсної бази об’єднаних територіальних громад. Виявлено недоліки інформаційно-аналітичної бази для оцінки ресурсів території, запропоновано систему показників-індикаторів за видами  ресурсів, яку доцільно використовувати для аналітичної і прогнозної роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  прийняття управлінських рішень щодо ресурсозабезпечення та  ресурсовикористання. Обґрунтовано доцільність та запропоновано методику розрахунку інтегрального показника ресурсозабезпеченості
територіальної громади та сфери його використання в управлінській діяльності.
На основі емпіричних розвідок виявлено проблеми ресурсозабезпечення  і ресурсовикористання в процесі соціально-економічного розвитку  об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано доцільність формування політики органу місцевого самоврядування щодо  ресурсозабезпечення, ресурсовикористання, ресурсоефективності, в контексті чого сформульовано принципи цієї політики, мета управління, цільові орієнтири, пріоритети та напрями діяльності.
З огляду на виявлені проблеми формування і розвитку ресурсів території
запропоновано низку технологій управління ресурсами, частина яких знайшла поширення у зарубіжній практиці. Зокрема, розглянуто технології стратегічного управління ресурсами, ресурсного аналізу, маркетингових досліджень, моніторингу публічно-приватного партнерства, проектного менеджменту, фінансового менеджменту,  управління ризиками, формування локальних кластер Виявлено проблеми імплементації їх в управлінську практику на рівні об’єднаних територіальних громад. Розроблено пропозиції з кожного з визначених напрямківфункціональної діяльності. Зроблено акцент на необхідності узгодженості міжтехнологіями управління ресурсами території.


Ключові слова


децентралізація; ресурси території; класифікація ресурсів об’єднаної територіальної громади; ресурсозабезпечення; ресурсовикористання; ресурсоефективність; технології управління ресурсами території

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: моногр. / за ред. З. С. Варналія. – К. : ЗнанняУкраїни, 2005. – 498 с.

Регіональна економіка: словн.-дов. / О. Д. Богород, О. М. Невельєв, В. М. Падалка, М. В. Підмогильний; за ред. М. В. Підмогильного. – К. : НДІСЕП, 2004. – С. 72–73.

Экономическая енциклопедия. Политическая экономия. – М.,1980. – Т. 4. – С. 532.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-referat.com Природоресурсний потенціал України.

Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України (Аналітична записка за підсумками досліджень держбюджетної науково-дослідної теми і міжнародної наукової конференції“Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця”)// Вісник ТНЕУ. – 2017. – №4. – С. 191–214.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https^//wikipedia.org/wiki.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: i.zakon.rada.gov.ua/ianns/show/2014-2015.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:decentralization.gov.ua/news/8053.

Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Українистаном на11.07.2014 р. : експрес-вип. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – К., 2014. – 3 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: decentralization.gov.ua/news/8053.

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: наук. доп. / НАНУкраїни; ДІ“Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього” НАНУкраїни; наук. ред.. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – 218 с. – (Серія“Проблемирегіонального розвитку”). – 217 с.

Мельник А. Ф. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2006. – 4250 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/6679.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: decentralization.gov.ua/news/8053.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prostir.ua/?news=byudzhetnaoletseutralizatsiya-realnyj-vplyv-na-

finansovezabezpechennya-ta-rozpodil-vydatkivterytorialnyh-hromad.

References

Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: monohr. [Regions of Ukraine: challenges and priorities of social and economic growth: monograph]. Kyiv: ZnanniaUkrainy, 2005, 498 p. [in Ukrainian].

Bohorod O. D., Neveliev O. M., Padalka V. M., Pidmohylnyi M. V. Rehionalna ekonomika: slovn.-dov. [Regional economy: reference dictionary. Kyiv: NDISEP, 2004, p. 72-73 [in Ukrainian].

Ekonomicheskaia entsiyklopediia. Politicheskaia ekonomiia [Economic encyclopedia. Economics]. Moscow, 1980, Vol. 4, p. 532 [in Russian].

Pryrodoresursnyi potentsial Ukrainy [Natural resources potential of Ukraine], from ua-referat.comPryrodoresursnyi potentsial Ukrainy [in Ukrainian].

Yevropa rehioniv: benchmarkinh rehionalnoho rozvytku Bolharii, Polshchi, Slovachchyny ta Ukrainy (Analitychna zapyska za pidsumkamy doslidzhen derzhbiudzhetnoi naukovo-doslidnoi temy i mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “Yevropa rehioniv ta Ukraina: rozvytok i spivpratsia”) [Europe of regions: benchmarking of regional growth in Bulgaria, Poland, Slovakia, and Ukraine (A policy brief based on state-funded research and international research conference “Europe of regions and Ukraine: development and cooperation”)]. Visnyk TNEU – Herald of TNEU, 2017, No. 4, p. 191-214 [in Ukrainian].

https://wikipedia.org/wiki [in Ukrainian].

i.zakon.rada.gov.ua/ianns/show/2014-2015 [in Ukrainian].

decentralization.gov.ua/news/8053 [in Ukrainian].

Sotsialno-ekonomichne stanovyshche silskykh naselenykh punktiv Ukrainy stanom na 11.07.2014 r. [Socio-economic status of rural communities in Ukraine as of 11.07.2014]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

decentralization.gov.ua/news/8053 [in Ukrainian].

Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: nauk. dop. [Territory growth and regional policy in Ukraine: a scholarly paper]. NAN Ukrainy, Lviv, 2016, 218 p. [in Ukrainian].

Melnyk A. F., Monastyrskyi H. L., Dudkina O. P. Munitsypalnyi menedzhment: navch. posib. [Municipal management: a study guide]. Kyiv: Znannia, 2006, 425 p. [in Ukrainian].

https://www.kmu.gov.ua/news/6679 [in Ukrainian].

decentralization.gov.ua/news/8053 [in Ukrainian].

http://www.prostir.ua/?news=byudzhetna-oletseutralizatsiya-realnyj-vplyv-nafinansovezabezpechennya-ta-rozpodil-vydatkiv-terytorialnyh-hromad [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.