Науково-інноваційна сфера як об’єкт формування інноваційної інфраструктури розвитку сучасного суспільства

Борис Погріщук, Георгій Хвічія-Дуве

Анотація


Розкрито соціально-економічний контент розвитку науково-інноваційної сфери формування інфраструктури сучасного суспільства. Розвинуто ідею формування інноваційної інфраструктури на засадах реалізації концепції інноваційної модернізації суспільно-економічної системи. Доведено, що формування інноваційної інфраструктури інноваційного розвитку у контексті використання теорії модернізації суспільства асоціюється з його оновленням та впровадженням новітніх  форм господарської діяльності та їх втіленням у техніко-технологічній, соціально-економічній і духовно-культурній структурах суспільства, що обумовлює потребу розробки і реалізації економічної моделі інноваційної політики модернізаційного типу; розширення залучення інвестиційних ресурсів, у тому числі шляхом виконання посередницької функції інфраструктурними інститутами. При цьому розвиток науково-інноваційної сфери сприяє формуванню національного потенціалу, що забезпечує розробку та впровадження власних інноваційних продуктів й гарантує національну ідентичність. Визначено, що для розвитку інноваційної інфраструктури сучасного суспільства необхідно реалізувати низку організаційно-економічних заходів, передусім щодо розширення потенціалу його науково-інноваційної сфери, основними серед яких є: вирішення соціально-економічних проблем держави й підвищення життєвого рівня населення; фінансове забезпечення та зростання якості наукових досліджень; формування ринкової інфраструктури; розширення інтеграційних зв’язків між навчальними закладами, науковими та виробничими організаціями; розвиток територіальної організації та інституційне забезпечення науково-інноваційної сфери, зростання рівня інвестиційної привабливості держави у міжнародному просторі.

Ключові слова


науково-інноваційна сфера; інноваційна інфраструктура; сучасне суспільство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України: моногр. / Н. М. Сіренко– Миколаїв, 2010. – 416 с.

Ховрак І. В. Фінансування інноваційного розвитку: реалії та перспективи/ І. В. Ховрак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №1. – С. 229–235.

Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри/ заред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.

Сіренко Н. М. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник. – Режим доступу: https:// www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/69pdf (дата звернення: 30.10.2017).

Гринько Т. В. Інноваційний розвиток України: тенденції та проблеми/ Т. В. Гринько// Технологический аудит и резервы производства. 2013. – №– 1/3(9). – С. 17–21.

Кириченко О. А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації/ О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська// Економiка та держава. – 2011. – №7. – С. 13–16.

Ільницький Д. О. Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства/ Д. О. Ільницький// Економіка України. – 2016. – №5 (654). – С. 23–38.

Погріщук Б. В. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки / Б. В. Погірщук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3(2). – С. 101–110.

Козик В. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури / В. Козик // Європейський вектор– нові виклики та можливості: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–16 травня2015 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 693 с.

Желюк Т. Л. Детермінанти модернізації управління національною економікою в площині забезпечення її збалансованого розвитку. / Т. Л. Желюк // Модернізація управління національною економікою: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 листопада2016 р.). – К. : КНЕУ, 2016. – 394 с.

Інноваційна Україна 2020 : нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

References

Sirenko, N. M. (2010), Upravlinnia stratehiieiu innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Management of the strategy of innovative development of the agrarian sector of Ukraine economy], monograph.Mykolaiv [in Ukrainian].

Khovrak, I.V. (2013). Finansuvannia innovatsiinoho rozvytku: realii ta perspektyvy [Financing innovation development: realities and prospects]. Marketynh i menedzhment innovatsii –Marketing and Management of Innovations, 1,229-235 [in Ukrainian].

Yurii, S. I. and Savelieva, Ye.V. (Eds.). (2007). Ekonomichni problemy XXI stolittia: mizhnarodnyi ta ukrainskyi vymiry [Economic problems of the XXI century: international and Ukrainian dimensions]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Sirenko, N.M. and Melnyk, O.I. Innovatsiine pidpryiemnytstvo yak skladova stratehii rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Innovative entrepreneurship as a component of the agrarian sector development strategy]. Retrieved from https:// www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/69.pdf [in Ukrainian].

Hrynko, T. V. (2013). Innovatsiinyi rozvytok Ukrainy: tendentsii ta problemy [Innovative development of Ukraine: trends and problems]. Tekhnologicheskii audit i rezervy proizvodstva - Technological audit and production reserves, 1/3(9),17-21 [in Ukrainian].

Kyrychenko, O.A. and Vyhivska, Yu.I. (2011). Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky v konteksti suchasnoi teorii modernizatsii [Innovative economic development in the context of modern modernization theory]. Ekonomika ta derzhava –Economy and the state, 7,13-16 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, D. O. (2016). Naukovo-osvitnia infrastruktura yak determinanta hlobalnoho konkurentnoho liderstva [Scientific and educational infrastructure as a determinant of global competitive leadership]. Ekonomika Ukrainy –Ukraine economy, 5 (654),23-38 [in Ukrainian].

Pogrishchuk, B. V. (2014). Formuvannia naukovoho seredovyshcha yak osnovy rozvytku innovatsiinoi ekonomiky [Formation of the scientific environment as the basis for the development of an innovative economy]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Bulletin of the Agrarian Science of the Black Sea Region, 3(2),101-110 [in Ukrainian].

Kozyk, V. (2015). Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi infrastruktury: yevropeiskyi vektor – novi vyklyky ta mozhlyvosti [Problems of the formation and development of innovation infrastructure: the European vector - new challenges and opportunities]. Proceedings from MIIM ‘15:III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia – The Third International scientific and practical conference.(p. 693). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Zheliuk, T. L. (2016). Determinanty modernizatsii upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu v ploshchyni zabezpechennia yii zbalansovanoho rozvytku. Modernizatsiia upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu [Determinants of modernization of national economy management in the sphere of ensuring its balanced development. Modernization of national economy management]. Proceedings from MIIM ‘16:IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia –The Fourth International scientific and practical conference.(p. 394). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Heiets, V. M. (Eds.). (2009). Innovatsiina Ukraina 2020 : natsionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020 : National Report].Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.035

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.