Міжнародна допомога у забезпеченні фінансування сталого розвитку

Ольга Дем'янюк

Анотація


Визначено сутність офіційної допомоги розвитку(ОДР) як складової загальної міжнародної допомоги та механізм її надання в контексті міжнародного сприяння сталому розвитку. Узагальнено сучасні світові  тенденції надання офіційної допомоги з метою розвитку та визначено  її  постійно зростаючі обсяги, що підтверджує дотримання країнами-донорами своїх міжнародних зобов›язань щодо надання пільгових фінансових і технічних ресурсів для підтримки зусиль країн у сфері розвитку.
Проаналізовано динаміку обсягів офіційної допомоги розвитку, її розподіл за джерелами фінансування, регіонами, типами реципієнтів та  секторами. З’ясовано, що найбільші потоки ОДР надходять до країн Африки та Азії, а найменші– до Європи та більшою мірою спрямовуються в сектор освіти і охорони здоров’я, соціальної інфраструктури та економічного розвитку.
Наголошено на відсутності в Україні як одній з найбільших країн-реципієнтів ОДР в Європі цілісного механізму аналізу отримання, розпорядження та контролю за  отриманою офіційною допомогою  розвитку як інструментом міжнародної допомоги.
Виокремлено основні проблеми залучення міжнародної допомоги  в  Україні та запропоновано заходи щодо їх вирішення.  Для підвищення  ефективності використання ресурсів, наданих міжнародними донорами у  формі міжнародної допомоги на реалізацію програм у сфері розвитку України, доцільно розробити державну стратегію використання міжнародної допомоги та систему контролю за виконанням міжнародних проектів; виробити дієвий механізм аналізу отримання, розпорядження та контролю за отриманою міжнародною допомогою; підвищити кадровий потенціал у сфері розробки, супроводу та обслуговування міжнародних проектів відповідно до вимог донорів міжнародної допомоги; запровадити єдиний орган-координатор діяльності, пов’язаної з залученням  міжнародної допомоги.
Зазначені заходи підвищать ефективність використання ресурсів, що
надаються міжнародними донорами у формі міжнародної допомоги на реалізацію програм у сфері розвитку, та дозволять активізувати зусилля  у досягненні Україною цілей сталого розвитку.

Ключові слова


офіційна допомога розвитку; країна-реципієнт; донор офіційної допомоги розвитку; чиста офіційна допомога розвитку; міжнародні фінансові ресурси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зайцев Ю. К. Многосторонние механизмы управления процесами содействиямеждународному развитию[Текст] / Ю. К. Зайцев // Вестник МГИМОУниверситета. – 2011. – №5, т. 5. – С. 67–76.

Капица Л. М. Роль помощи международному развитию в достижении целейи задач, поставленных в Декларации тысячелетия[Текст] / Л. М. Капица // Вестник МГИМО Университета. – 2012. –№2. – С. 39–46.

Кожухова Т. В. Офіційна допомога з метою розвитку: стан та тенденції[Текст] / Тетяна Валеріївна Кожухова// Економічний аналіз. – 2015. – Т. 22,№1. – С. 19–26.

Official development assistance definition and coverage. URL: http:// www.oecd.org/dac/stats /officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm.

Development Co-operation Report 2001, 2012-2016. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/.

New rules for what counts as ODA. URL: http://www.oecd.org/dac/ dacnewsfebruary2015.htm.

United Nations General Assembly, Twenty-Fifth Session, Second Committee: compare documents A/C.2/L.1104 of 25 September 1970 and A/C.2/L.1104/Rev.1 of 14 October 1970.

Statistics on resource flows to developing countries. URL:http://www.oecd.org/dac/statsstatisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm.

Total DAC and DAC members for 2015–2016. URL: https://public.tableau.com/views/AidAtAGlanceDACmembers?:embed=y&:display_count=no?&:showVizHome=no#1.

Statistics by region. Europe. URL:http://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-data/Europe-Development-Aid-at-aGlance-2018.pdf.

Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна. URL: http://cost.ua/budget/expenditure/.

Interactive summary charts by aid (ODA) recipients URL: https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no.

Офіційний портал координації міжнародної допомоги УкраїниOpen Aid Ukraine. URL: http://openaid.gov.ua/uk/pages/1.

References

Zaitsev Yu. K. Mnogostoronnie mekhanizmy upravleniia protsesami sodeistviia mezhdunarodnomu razvitiiu [Multilateral mechanisms for managing international development assistance]. Vestnyk MGIMO Universiteta – Bulletin of MGIMO University, 2011, No. 5, Vol. 5, p. 67-76 [in Russian].

Kapitsa L. M. Rol pomoshchi mezhdunarodnomu razvityiu v dostizhenii tselei i zadach, postavlennykh v Deklaratsii tysiacheletiia [The role of international development assistance in achieving the goals and objectives of the Millennium Declaration]. Vestnyk MGIMO Universiteta – Bulletin of MGIMO University, 2012, No. 2, p. 39-46 [in Russian].

Kozhukhova T. V. Ofitsiina dopomoha z metoiu rozvytku: stan ta tendentsii [Official development assistance: the current state and trends]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 2015, Vol. 22, No. 1, p. 19-26 [in Ukrainian].

Official development assistance: definition and coverage, from http:// www.oecd.org/dacstats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm [in English].

Development Co-operation Report 2001, 2012-2016, from http://www.oecd-ilibrary.org/ [in English].

New rules for what counts as ODA, from http://www.oecd.org/dac/

dacnewsfebruary2015.htm [in English].

United Nations General Assembly, Twenty-Fifth Session, Second Committee: compare documents A/C.2/L.1104 of 25 September 1970 and A/C.2/L.1104/Rev.1 of 14 October 1970 [in English].

Statistics on resource flows to developing countries, from http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm [in English].

Total DAC and DAC members for 2015–2016, from https://public.

tableau.com/views/AidAtAGlance/DACmembers?:embed=y&:display_

count=no?&:showVizHome=no#1 [in English].

Statistics by region. Europe, from http://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-data/Europe-Development-Aid-at-aGlance-2018.pdf [in English].

Tsentr sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen CASE Ukraina [Centre for Social and Economic Research CASE, Ukraine], from http://cost.ua/budget/expenditure/ [in Ukrainian].

Interactive summary charts by aid (ODA) recipients, from https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no [in English].

Ofitsiinyi portal koordynatsii mizhnarodnoi dopomohy Ukrainy [Open Aid Ukraine], from http://openaid.gov.ua/uk/pages/1 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.060

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.