Інвестиційні рейтинги та їхній влив на інвестиційний імідж країни

Іван Чугута

Анотація


Обґрунтовано, що прямі іноземні інвестиції відіграють провідну роль в економіці кожної країни світу, оскільки вони забезпечують ефективне  функціонування її економіки та її економічне зростання. Встановлено, що обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку певної країни напряму залежить від її інвестиційного іміджу, одним із основних показників оцінки якого є позиції країни у міжнародних інвестиційних
рейтингах, оскільки вони дають змогу кількісно оцінити інвестиційний  імідж, можливі інвестиційні ризики та ступінь надійності здійснення інвестицій.
Предметом дослідження є інвестиційний імідж країни і формуючі його основні міжнародні інвестиційні рейтинги, а метою – формування  власного переліку міжнародних інвестиційних рейтингів, які аналізує  потенційний інвестор при прийнятті інвестиційних рішень. У процесі  дослідження застосовано методи теоретичного узагальнення, порівняння, абстрагування, а також аналізу і синтезу.
Проаналізовано погляди різних вітчизняних та зарубіжних учених  щодо трактування сутності інвестиційного іміджу. Узагальнивши погляди   багатьох науковців, подано авторське визначення інвестиційного іміджу. Подано власний перелік основних інвестиційних рейтингів, що вливають на інвестиційний імідж країни, а також  розглянуто особливості розрахунку складових цього переліку.
Зроблено висновок, що для залучення іноземних інвестицій в необхідному обсязі кожній країні необхідно проводити заходи з покращення її інвестиційного іміджу та її позицій в основних міжнародних інвестиційних рейтингах.

Ключові слова


інвестиції; інвестиційні рейтинги; інвестиційний клімат; інвестиційний імідж; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Петкова Л. Муніципальні інвестиції та кредити / Л. Петкова, В. Проскурін. – К., 2006. – 158 с.

Страховий та інвестиційний менеджмент / В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай, В. Г. Чувардинський [та ін.]. – К. : МАУП, 2002. – 344 с.

Бондарь В. Н. Противодействие коррупции на муниципальном уровне / В. Н. Бондарь. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 272 с.

Брюховецка Н. Ю. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства:

визначення недоліків деяких існуючих методик / Н. Ю. Брюховецька,

О. В. Хасанова // Економіка промисловості. – 2009. – №44. – С. 110–117.

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98.

Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm.

Акинадзі В. М. Інвестиції: підруч. [для бакалаврів] / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – М. : Юрайт, 2014. – 422 с. – (Серія: Бакалавр. Базовий курс).

Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law.

Лернер Е. А. Имидж как основной фактор, влияющий на привлечение инвестиций [Електронний ресурс] / Е. А. Лернер // Россия на пути выхода из экономического кризиса: сб. науч. статей. – СПб. : Институт бизнеса и права, 2010. – Режим доступу: http://www.ibl.ru/konf/130510/57.html.

Рибаченко Т. Ю. Імідж території як фактор інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / Т. Ю. Рибаченко, О. Є. Фаборовський // Економічний простір. – 2013. – №74. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2013_74_17.pdf.

Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу у транснаціональних корпорацій: підруч. / О. І. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720 с.

Шастико А. Инвестиционній имидж России [Електронний ресурс] / А. Шастико, С. Плаксин, Е. Яковлева // Стратегия России. – 2007. – №4. – Режим доступу: http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1177589470&archive=1177590905&start_from=&ucat=14&.

Пластун О. Л. Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні [Електронний ресурс] / О. Л. Пластун, О. В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №3. – Режим доступу: /http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_ 3_191_198.pdf.

Індекс конкурентоспроможності [Електронний ресурс] // Вікіпедія, вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org//wiki/Індекс_ конкурентоспроможності.

Індекс економічної свободи [Електронний ресурс] // Вікіпедія, вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_ економічної_свободи.

Офіційний сайт “Світового банку” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/.

Formation of the BDO International Business Compass [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bdo-ibc.com/background/data-validity/theoreticalframework/.

References

Petkova L., Proskurin V. Munitsypalni investytsii ta kredyty [Municipal investments and credits]. Kyiv, 2006, 158 p. [in Ukrainian].

Fedorenko V. H., Zakhozhai V. B., Chuvardynskyi V. H. Strakhovyi ta investytsiinyi menedzhment [Insurance and investment management]. Kyiv: MAUP, 2002, 344 p. [in Ukrainian].

Bondar V. N. Protivodeistvie korruptsii na munitsypalnom urovne [Countering corruption at the municipal level]. Moscow: Volters Kluver, 2008, 272 p. [in Russian].

Briukhovetska N. I., Khasanova O. V. Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva: vyznachennia nedolikiv deiakykh isnuiuchykh metodyk [Assessment of enterprise investment appeal: identifying shortcomings of some existing methods]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, Donetsk, 2009, No. 44. p. 110-117. [in Ukrainian].

Metodyka intehralnoi otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv i orhanizatsii [Integral estimation method applied for assessing investment appeal of enterprises and organizations], from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98 [in Ukrainian].

Metodyka rozrakhunku intehralnykh rehionalnykh indeksiv ekonomichnoho rozvytku. [Index computation method applied for calculating integral regional indexes of economic growth], from http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm [in Ukrainian].

Askinadzi V. M, Maksimova V. F. Investitsii [Investments]. Moscow: Yurait, 2014, 422 p. [in Russian].

Entsiklopedicheskii slovar ekonomiki i prava [Encyclopedic dictionary of economics and law], from http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law [in Russian].

Lerner E. A. Imidzh kak osnovnoi faktor, vliiaiushchii na privlechenie investitsii [Image as a primary factor that has a positive impact on attracting investments]. Sbornik nauchnykh statei “Rossiia na putі vykhoda іz ekonomicheskogo krіzіsa” [A collection of research papers “Russia is recovering from economic crisis]. Saint Petersburg: Institut biznesa i prava. 2010, from http://www.ibl.ru/konf/130510/57.html [in Russian].

Rybachenko T. Y., Faborovskyi O. E. Imidzh terytorii yak faktor investytsiinoi pryvablyvosti [The territory’s image as a factor of investment appeal]. Ekonomichnyi prostir – Economic area, 2013, No. 74, from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2013_74_17.pdf. [in Ukrainian].

Rohach O. I. Mizhnarodni investytsii. Teoriia ta praktyka biznesu transnatsionalnykh korporatsii [Foreign investments. Theory and practice of business in transnational corporations]. Kyiv: Lybid, 2005, 720 p. [in Ukrainian].

Shastiko A., Plaksin S., Yakovleva E. Investitsionnyi imidzh Rossii [Russia’s investment image]. Strategiia Rossii – Russia’s Strategy, 2007, No. 4, from http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1177589470&archive= 1177590905&start_from=&ucat=14& [in Russian].

Plastun O. L., Dudkin O. V. Mizhnarodni investytsiini reitynhy yak zasib usunennia informatsiinoi asymetrii na makroekonomichnomu rivni [International investment rankings as a remedy to overcome information asymmetry at the macroeconomic level]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 2012, No. 3, from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_ 3_191_198.pdf [in Ukrainian].

Indeks konkurentospromozhnosti [Index of competitiveness], from https://uk.wikipedia.org//wiki/Indeks_ konkurentospromozhnosti [in Ukrainian].

Indeks ekonomichnoi svobody [Index of economic freedom], from https://uk.wikipedia.org/wiki/Indeks_ ekonomichnoi_svobody [in Ukrainian].

World Bank, from http://www.worldbank.org/ [in English].

Formation of the BDO International Business Compass, from http://www.bdo-ibc.com/background/data-validity/theoretical-framework/ [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.070

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.