Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні

Валентина Ясишена

Анотація


Проаналізовано дисертаційні роботи, захищені в Україні протягом  1998–2018 рр. за спеціальністю 08.00.09 (08.06.04) “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”, в яких досліджувалися питання обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів. Систематизовано дисертаційні роботи за 15 основними напрямами досліджень нематеріальних активів, до яких ввійшли: економічна сутність, значення, визначення термінів; ідентифікація і визнання; класифікація; оцінка; документування; облік; питання амортизації; інвентаризація; звітність; законодавство; аналіз; аудит; контроль; комп’ютерні технології та інформаційні системи; моделювання.
Виявлено основні тенденції у дослідженні питань обліку, аналізу, аудиту  і контролю нематеріальних активів через віднесення їх до відповідного  блоку і визначення балів. Встановлено, що нематеріальні активи найбільш досліджені у таких сферах: бухгалтерського обліку; економічної сутності, значення, визначення термінології; класифікації;  оцінки; документування; аналізу; моделювання; комп’ютерних технологій та інформаційних систем. Меншою мірою досліджені напрями пов’язані з формуванням показників звітності, аудитом, ідентифікацією і
визнанням, контролем, амортизацією, інвентаризацією, законодавством.
Обґрунтовано потребу у подальшому поглибленні і розвитку питань: розкриття в обліковій політиці інформації про нематеріальні активи;  конкретизація альтернативних підходів до їх визнання, оцінки та  узагальнення в обліку; застосування комп’ютерних технологій та інформаційних систем; застосування методу моделювання; збільшення вартості підприємства за рахунок ефективного використання  нематеріальних активів; розробка моделі оцінки ефективності  використання торговельної марки; розробка КБ підприємства і порядок її оцінки для визнання як нематеріального активу; удосконалення  методичних аспектів їх амортизаційної політики; оподаткування  операцій з нематеріальними активами; удосконалення чинної  законодавчої бази; методика аналізу, аудиту і контролю наявності, руху  й ефективності використання нематеріальних активів; методологія і  організація управлінського обліку нематеріальних активів; формування  обліково-аналітичної інформаційної системи управління нематеріальними активами.

Ключові слова


нематеріальні активи; ідентифікація; визнання; оцінка; документування; облік; звітність; аналіз; аудит

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Банасько Т. М. Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних активів: оцінка та порядок відображення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Т. М. Банасько; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2010. – 18 с.

Бігдан І. А. Облік і аудит нематеріальних активів: автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 / І. А. Бігдан; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2003. – 19 c.

Бражна Л. В. Облік нематеріальних активів в АПК: автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 / Л. В. Бражна; Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки” УААН. – К., 2006. – 20 c.

Бразілій Н. М. Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Н. М. Бразілій; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2007. – 20 с.

Вакун О. В. Облік і аналіз нематеріальних активів у будівельних

підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / О. В. Вакун; ДВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 c.

Головай Н. М. Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом

підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Н. М. Головай; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2009. – 20 с.

Денис В. П. Оперативний облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / В. П. Денис; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2007. – 19 с.

Жураковська І. В. Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / І. В. Жураковська; Нац. наук. центр Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2008. – 20 c.

Задорожний З. В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні/ З. В. Задорожний // Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С. 163–169.

Задорожний З. В. Проблеми законодавчого регулювання бухгалтерського обліку в Україні / З. В. Задорожний // Економічний аналіз. – 2009. – №4. – С. 306–312.

Колчар Ю. О. Облікова оцінка клієнтської бази як нематеріального активу банківських установ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Ю. О. Колчар; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 c.

Криштопа І. І. Методика та організація обліку та контролю нематеріальних активів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / І. І. Криштопа; Держ. вищ. навч. закл. Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2008. – 19 с.

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 / С. Ф. Легенчук; Нац. аграр. ун-т. – К., 2006. – 21 с.

Лепетан І. М. Облік і контроль нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. екон. наук: 08.00.09 / І. М. Лепетан; Ін-т аграр. економіки

УААН. – К., 2010. – 23 с.

Лінь Суль Лінь. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 / Лінь. Лінь Суль; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 20 c.

Писаренко Ю. В. Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Ю. В. Писаренко; Держ. вищ. навч. закл. Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2008. – 20 с.

Плекан М. В. Облік і аналіз нематеріальних активів в умовах розвитку інформаційної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / М. В. Плекан; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. – Л., 2013. – 20 c.

Польова Т. В. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Т. В. Польова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2006. – 19 c.

Равшавдех Абдель-Вахаб М. Д. Облік і аналіз нематеріальних активів підприємств торгівлі в умовах комп’ютеризації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 / М. Д. Равшавдех Абдель-Вахаб; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2004. – 18 c.

Рудченко Ю. С. Облік торговельних марок (брендів) на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Ю. С. Рудченко; Нац. наук. центр Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2007. – 20 с.

Сатовський В. В. Облік і аудит нематеріальних активів (на матеріалах підприємств ЗАТ Укртатнафта) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 / В. В. Сатовський; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1998. – 16 c.

Сизоненко О. В. Облік, контроль і аналіз операцій з нематеріальними активами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / О. В. Сизоненко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2010. – 21 c.

Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення та переоцінка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Х. І. Скоп; Центр. спілка спожив. тов-в України, Львів. комерц. акад. – Львів, 2015. – 20 c.

Старко І. Є. Облік і контроль нематеріальних активів у системі управліннядіяльністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / І. Є. Старко; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. – Львів, 2015. – 20 c.

Судин Ю. А. Облік і аналіз гудвілу підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / Ю. А. Судин; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2017. – 20 с.

Шелест В. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / В. С. Шелест; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2014. – 20 c.

Шульга С. В. Облік і аудит нематеріальних активів: теорія, організація, методика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук/ С. В. Шульга; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006. – 21 c.

References

Banasko T. M. Bukhhalterskyi oblik i kontrol nematerialnykh aktyviv: otsinka ta poriadok vidobrazhennia: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09 [Accounting and audit of intangible assets: valuation and data records: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Zhytomyr, 2010, 18 p. [in Ukrainian].

Bihdan I. A. Oblik i audyt nematerialnykh aktyviv: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting and audit of intangible assets: extended abstract of candidate’s thesis: 08.06.04]. Khark. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli. Kharkiv, 2003, 19 p. [in Ukrainian].

Brazhna L. V. Oblik nematerialnykh aktyviv v APK : Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting of intangible assets in Agro-Industrial Complex (AIC): extended abstract of candidate’s thesis: 08.06.04]. Nats. nauk. tsentr “In-t ahrar. ekonomiky” UAAN. Kyiv, 2006, 20 p. [in Ukrainian].

Brazilii N. M. Oblik i audyt nematerialnykh aktyviv (na prykladi pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti): avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and audit of intangible assets (based on the example of food processing enterprises): extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Kyiv. nats. ekon. un-t im. V.Hetmana. Kyiv, 2007, 20 p. [in Ukrainian].

Vakun O. V. Oblik i analiz nematerialnykh aktyviv u budivelnykh pidpryiemstvakh : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and audit of intangible assets in construction enterprises: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. DVNZ “Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka”. Ivano-Frankivsk, 2013, 20 p. [in Ukrainian].

Holovai N. M. Oblik ta analiz v upravlinni intelektualnym kapitalom pidpryiemstva: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and analysis in management of the intellectual capital of enterprises: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. Kyiv, 2009, 20 p. [in Ukrainian].

Denys V. P. Operatyvnyi oblik i analiz innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Operational accounting and analysis of innovative activities of enterprises: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana. Kyiv, 2007, 19 p. [in Ukrainian].

Zhurakovska I. V. Oblik intelektualnoi vlasnosti v silskohospodarskykh

pidpryiemstvakh : avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting of intellectual property in agricultural enterprises: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Nats. nauk. tsentr “In-t ahrar. ekonomiky“ UAAN. Kyiv, 2008, 20 p. [in Ukrainian].

Zadorozhnyi Z. V. Aktualni problemy bukhhalterskoho obliku v Ukraini [Current issues of accounting in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 2010, No. 6, p. 163-169 [in Ukrainian].

Zadorozhnyi Z. V. Problemy zakonodavchoho rehuliuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini [Issues of accounting regulatory environment in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 2009, No. 4, p. 306-312 [in Ukrainian].

Kolchar Yu. O. Oblikova otsinka kliientskoi bazy yak nematerialnoho aktyvu bankivskykh ustanov: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting estimate of a customer database as intangible assets in banking institutions: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Odes. nats. ekon. un-t. Odesa, 2014, 20 p. [in Ukrainian].

Kryshtopa I. I. Metodyka ta orhanizatsiia obliku ta kontroliu nematerialnykh aktyviv: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Methods and arrangements for accounting and control of intangible assets: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Derzh. vyshch. navch. zakl. “Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana”. Kyiv, 2008, 19 p. [in Ukrainian].

Lehenchuk S. F. Bukhhalterske vidobrazhennia intelektualnoho kapitalu: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Recording in accounting of intellectual capital: extended abstract of candidate’s thesis: 08.06.04]. Nats. ahrar. un-t. Kyiv, 2006, 21 p. [in Ukrainian].

Lepetan I. M. Oblik i kontrol nematerialnykh aktyviv u naukovo-doslidnykh hospodarstvakh: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09 [Accounting and control of intangible assets of research and development units: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. In-t ahrar. ekonomiky UAAN. Kyiv, 2010, 23 p. [in Ukrainian].

Lin Sul Lin. Oblik, audyt i analiz nematerialnykh aktyviv : Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting, audit and analysis of intangible assets: extended abstract of candidate’s thesis: 08.06.04]. Kyiv. nats. ekon. un-t. Kyiv, 2001, 20 p. [in Ukrainian].

Pysarenko Yu.V. Orhanizatsiia ta metodyka obliku i kontroliu nematerialnykh aktyviv: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Arrangements and methods for accounting and control of intangible assets: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Derzh. vyshch. navch. zakl. “Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana”. Kyiv, 2008, 20 p. [in Ukrainian].

Plekan M. V. Oblik i analiz nematerialnykh aktyviv v umovakh rozvytku informatsiinoi ekonomiky: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09 [Accounting and analysis of intangible assets in the information economy: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Tsentr. spilka spozhyv. t-v Ukrainy, Lviv. komerts. akad. Lviv, 2013, 20 p. [in Ukrainian].

Poliova T. V. Oblik, audyt i analiz nematerialnykh aktyviv: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk [Accounting, audit and analysis of intangible assets: extended abstract of candidate’s thesis]. Khark. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli. Kharkiv, 2006, 19 p. [in Ukrainian].

Ravshavdekh Abdel-Vakhab M. D. Oblik i analiz nematerialnykh aktyviv pidpryiemstv torhivli v umovakh kompiuteryzatsii: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting and analysis of intangible assets of trade enterprises in a computerized environment: extended abstract of candidate’s thesis: 08.06.04]. Khark. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli. Kharkiv, 2004, 18 p. [in Ukrainian].

Rudchenko Yu. S. Oblik torhovelnykh marok (brendiv) na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting of trade marks (brands) in food processing enterprises: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Nats. nauk. tsentr “In-t ahrar. ekonomiky” UAAN. Kyiv, 2007, 20 p. [in Ukrainian].

Satovskyi V. V. Oblik i audyt nematerialnykh aktyviv (na materialakh pidpryiemstv ZAT “Ukrtatnafta”): Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04 [Accounting and audit of intangible assets (based on the example of enterprises of JSC “Ukrnafta”): extended abstract of candidate’s thesis: 08.06.04]. Kyiv. nats. ekon. un-t. Kyiv, 1998, 16 p. [in Ukrainian].

Syzonenko O. V. Oblik, kontrol i analiz operatsii z nematerialnymy aktyvamy: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting, control and analysis of operations with intangible assets: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrainy. Kyiv, 2010, 21 p. [in Ukrainian].

Skop Kh. I. Bukhhalterskyi oblik nematerialnykh aktyviv: vidobrazhennia ta pereotsinka : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting of intangible assets: recording and revaluation: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Tsentr. spilka spozhyv. tov-v Ukrainy, Lviv. komerts. akad. Lviv, 2015, 20 p. [in Ukrainian].

Starko I. Ye. Oblik i kontrol nematerialnykh aktyviv u systemi upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09 [Accounting and control of intangible assets in management of an enterprise: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Tsentr. spilka spozhyv. tov-v Ukrainy, Lviv. komerts. akad. Lviv, 2015, 20 p. [in Ukrainian].

Sudyn Yu. A. Oblik i analiz hudvilu pidpryiemstv: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and analysis of enterprise goodwill: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. Kyiv, 2017, 20 p. [in Ukrainian].

Shelest V. S. Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia nematerialnymy aktyvamy: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09 [Accounting and analytical support of managing intangible assets: extended abstract of candidate’s thesis: 08.00.09]. DVNZ “Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana”. Kyiv, 2014, 20 p. [in Ukrainian].

Shulha S. V. Oblik i audyt nematerialnykh aktyviv: teoriia, orhanizatsiia, metodyka: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk [Accounting and audit of intangible assets: theory, arrangements and methods: extended abstract of candidate’s thesis]. Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrainy. Kyiv, 2006, 21 p. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.079

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.