Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності

Костянтин Безверхий

Анотація


Окреслено питання оцінки якості інтегрованої звітності суб’єктів господарювання за допомогою економетричної моделі. Встановлено, що
економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності є надійним
інструментом її оцінки. Предметом дослідження є економетрична модель
оцінки якості інтегрованої звітності. Об’єктом цього дослідження є якість
інтегрованої звітності. Метою дослідження є побудова економетричної
моделі оцінки якості інтегрованої звітності. Для досягнення визначеної  мети в  дослідженні пропонується вирішити такі завдання:

1) виділити критерій для побудови економетричної моделі оцінки якості інтегрованої  звітності;

2) проаналізувати зміну показників, які впливають на якість інтегрованого звіту;


3) побудувати кореляційну матрицю зв’язку критеріїв, включених в інтегрований звіт;

4) визначити вплив показників, включених в інтегрований звіт, на його
загальну оцінку;

5) проаналізувати результати побудови економетричної моделі
оцінки якості інтегрованої звітності. Методи дослідження– аналіз, синтез,
індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація, узагальнення та  моделювання– використовувалися для побудови економетричної моделі оцінки якості інтегрованої звітності суб’єктів господарювання.  Теоретичне обґрунтування і розробка практичних рекомендацій щодо оцінки якості інтегрованої звітності за допомогою економетричної моделі актуальна й важлива для користувачів такої звітності. Наведено  результати міжнародних щорічних конкурсів з оцінки якості інтегрованої звітності європейських суб’єктів господарювання і підприємств Південної Африки. Особливо актуальне значення впровадження економетричної моделі оцінки якості інтегрованої звітності має для країн з перехідною  економікою. Запропоновано підходи до оцінки якості інтегрованої звітності за допомогою економетричної моделі. Отримані результати є підґрунтям для виведення інтегрованої звітності суб’єктів господарювання на якісно новий рівень. Сфера застосування результатів дослідження рекомендується всім суб’єктам господарювання під час підготовки,
складання, подання та оприлюднення інтегрованої звітності. Зроблено висновки та окреслено перспективи подальших досліджень в напрямі  використання ще трьох критеріїв для побудови економетричної моделі оцінки якості інтегрованої звітності, а саме: 1) розкриття інформації про діяльність у сфері сталого розвитку;

2) відповідність  рекомендаціям  Міжнародної ради з інтегрованої звітності;
3) взаємодія із зацікавленими сторонами.


Ключові слова


інтегрована звітність; економетрична модель; якість; матриця; показники; оцінка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


CRRA 2018 Award Winners [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.corporateregister.com/crra.

EY’s Excellence in Integrated Reporting Awards 2017 [Electronic resource]. – Mode of access : http://integratedreportingsa.org/ircsa/wp-content/uploads/2017/08/EYEIR-2017_Final.pdf.

Интегрированная отчетность: вызов менеджменту / А. И. Агеев, М. В. Галушкина, Е. В. Копкова, В. А. Смирнова, К. Штукельбергер. – М. : Ин-тэкон. стратегий: Нац. центр науч.-техн. информации, 2016. – 212 с.

Ковергина В. С. Сравнительный анализ качества составления интегрированной отчётности российскими компаниями / В. С. Ковергина, И. В. Пекцоркина // Инновационная наука. – 2016. – №5. – С. 106–109.

Костирко Р. О. Перспективи міжнародної інтегрованої звітності / Р. О. Костирко // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №794. – С. 181–187.

Кочарян Г. А. Интегрированная отчетность российских и зарубежных металлургических компаний / Г. А. Кочарян // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXXVIII Междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2016. – №1(38). – С. 218–221 с.

Малиновская Н. В. Интегрированная отчетность: теория, методология и практика: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Н. В. Малиновская. – М., 2016. – 381 с.

Сафонова Ф. Ю. Методика формирования интегрированного отчета: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика”. – С.-Пб., 2014. – 227 с.

Exelon Corporation 2017 Annual Report [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ed=2ahUKEwjTxvWj8NjcAhWqF5oKHYILDPoQFjANegQIAhAC&url=http%3A%2F2Fwww.exeloncorp.com%2Fcompany%2FDocuments%2FExelon%25202017%2520Annual%2520Report.pdf&usg=AOvVaw05sbCqTNDbZErXQDNDif18.

TIBCO Statistica™ [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.tibco.com/products/tibco-statistica.

References

CRRA 2018 Award Winners, from http://www.corporateregister.com/crra [in English].

EY’s Excellence in Integrated Reporting Awards 2017, from http://integratedreportingsa.org/ircsa/wp-content/uploads/2017/08/EY-EIR-2017_Final.pdf [in English].

Ageyev A. I., Galushkina M. V., Kopkova E. V., et al. Integrirovannaia otchetnost: vyzov menedzhmentu [Integrated reporting: a challenge to management]. Moscow: Institut ekonomicheskikh strategiy, Natsionalnyy tsentr nauchno-tekhnicheskoy informatsii, 2016, 212 p. [in Russian].

Kovergina V. S., Pektsorkina V. S. Sravnitelnyi analiz kachestva sostavleniia integrirovannoi otchetnosti rossiiskimi kompaniiami [A comparative analysis of the quality of integrated reporting by Russian companies]. Innovatsionnaia nauka – Innovative science, 2016, No. 5, p. 106-109 [in Russian].

Kostyrko R. O. Perspektyvy mizhnarodnoi intehrovanoi zvitnosti [Prospects for international integrated reporting]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages and Development Issues, 2014, No. 794, p. 181-187 [in Ukrainian].

Kocharian G. A. Integrirovannaia otchetnost rossiiskikh i zarubezhnykh

metallurgicheskikh kompanii [Integrated reporting in Russian and foreign

metallurgical companies]. Nauchnoye soobshchestvo studentov XXI stoletiia. Ekonomicheskiie nauki: sb. st. po mat. XXXVIII mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. – Research community of students of the XXI century. Economics: collection of papers. Proceedings of XXXVIII International students’ research and practical conference, 2016, No. 1(38), p. 218-221 [in Russian].

Malinovskaia N. V. Integrirovannaia otchetnost: teoriia, metodologiia i praktika: diss. doktora ekon. nauk: 08.00.12 [Integrated reporting: theory, methodology and practice: Doctor’s thesis: 08.00.12]. Moscow, 2016, 381 p. [in Russian].

Safonova F. Yu. Metodika formirovaniya integrirovannogo otcheta: dys... kand. ekon. nauk: 09.00.12 [Methods of generating an integrated report: candidate’s thesis: 08.00.12]. Saint-Petersburg, 2014, 227 p. [in Russian].

Exelon Corporation 2017 Annual Report, from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjTxvWj8NjcAhWqF5oKHYILDPoQFjANegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.exeloncorp.com%2Fcompany%2

FDocuments%2FExelon%25202017%2520Annual%2520Report.pdf&usg=AOvVaw05sbCqTNDbZErXQDNDif18 [in English].

TIBCO Statistica™, from https://www.tibco.com/products/tibco-statistica [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.096

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.