Місце та роль облікових фахівців у структурі автоматизованої бухгалтерії

Володимир Муравський

Анотація


Усунення проявів бюрократизації управління підприємством, дублювання
функцій облікових фахівців, конкуренції чи суперечності інформаційних повідомлень, що властиве лінійним та функціональним організаційним структурам, потребує розробки нових організаційних форм обліку.  Розкрито перспективи розвитку мережевих об’єднань підприємств в  умовах запровадження електронних комунікаційних каналів передачі облікової інформації.
Метою статті є  дослідження перспектив переходу на нову організаційну
структуру бухгалтерського обліку, яка полягає в об’єднанні динамічно-мережевих і проектно-матричних структурних елементів та  удосконаленні функціональних обов’язків працівників бухгалтерії у контексті вироблення вмінь та отримання навичок роботи із сучасними  комп’ютерно-комунікаційними технологіями.
Методи аналізу та синтезу використані для структурування предметної сфери дослідження на основі ідентифікації функціональних обов’язків облікових фахівців в структурі автоматизованої бухгалтерії.
Досліджено стабільну, динамічну, проектну, матричну й інші перспективні форми організації обліку та управління. Розроблено інформаційну модель комбінованого поєднання динамічно-мережевих і проектно-матричних організаційних структур з метою реалізації потенціалу  перспективних комп’ютерно-комунікаційних технологій в організації  обліку. З’ясовано місце облікових та управлінських фахівців у структурі автоматизованої бухгалтерії при реалізації перспективних
організаційних форм обліку.

Розроблено перелік функціональних обов’язків облікових фахівців в умовах запровадження комбінованої організаційної структури на підприємстві. В умовах комп’ютерно-комунікаційної форми обліку облікові фахівці здійснюють постановку  завдань перед автоматизованою системою обліку, спільно з інженерами-програмістами розробляють і вдосконалюють програмно-технічне забезпечення, адаптовують систему обліку відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовищ, контролюють коректність і  ефективність системи автоматизованої обробки та передачі інформації. Дедалі більше часу у працівників бухгалтерії вивільнятиметься для інтерпретації облікової інформації для тактичних і стратегічних цілей. Подальшого дослідження потребує функціональна роль бухгалтерів у процесі комунікаційної взаємодії з менеджерами й іншими працівниками на підприємстві.


Ключові слова


облік; організація обліку; організаційні структури; функціональні обов’язки працівників; облікові фахівці

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pew research center. – Social media use continues to rise in developing countries but plateaus across developed ones [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-indeveloping-countries-but-plateaus-across-developed-ones.

Worldwide broadband speed league 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cable.co.uk/broadband/research/worldwide-broadband-speedleague-2018/.

Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій/ Ю. П. Яковлєв. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 318 с.

Шигун М. М. Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток / М. М. Шигун // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1 (19). – С. 401–410.

Юхименко-Назарук І. А. Мережева концепція організації бухгалтерського обліку / І. А. Юхименко-Назарук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Вип. 25, ч. 2. – С. 183–186.

Шапошников А. А. Классификационные модели в бухгалтерском учете: моногр. / А. А. Шапошников. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 142 с.

Федорова Г. В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита: уч. пособ. / Г. В. Федорова. – [2-е изд., стер.]. – М. : Омега-Л, 2006. – 304 с.

Діденко В. М. Менеджмент: підруч. / В. М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с.

Кіндрацька Л. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення / Л. Кіндрацька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №12. – С. 30–33.

Шишкова Н. Л. Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації / Н. Л. Шишкова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – №3. – С. 119–127.

References

Pew research center. Social media use continues to rise in developing countries but plateaus across developed ones, from http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-acrossdeveloped-ones [in English].

Worldwide broadband speed league 2018, from https://www.cable.co.uk/broadband/research/worldwide-broadband-speed-league-2018/ [in

English].

Yakovliev Yu. P. Kontrolinh na bazi informatsiinykh tekhnolohii [Controlling based on information technology]. Kyiv, Center for Educational Literature, 2006, 318 p.[in Ukrainian].

Shyhun M. M. Novi typy orhanizatsiinykh struktur bukhhalterskoi sluzhby ta yikh rozvytok [New types of organizational structures of accounting service and their development]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats – International collection of research papers, 2011, Issue 1 (19), p. 401-410 [in Ukrainian].

Yukhymenko-Nazaruk I. A. Merezheva kontseptsiia orhanizatsii bukhhalterskoho obliku [Networking concept of accounting administration]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 2017, Issue 25. Part 2, p. 183-186 [in Ukrainian].

Shaposhnikov A. A. Klassifikatsionnye modeli v bukhgalterskom uchete [Classification models in accounting]. Moscow: Finance and Statistics, 1982,142 p. [in Russian].

Fedorova H. V. Informatsionnye tekhnologii bukhgalterskoho ucheta, analiza i audiyta [Information technology of accounting, analysis and audit]. 2 nd ed., Moscow: Pub. Omega-L, 2006, 304 p. [in Russian].

Didenko V. M. Menedzhment [Management]. Kyiv, Condor, 2008, 584 p. [in Ukrainian].

Kindratska L. Teoriia bukhhalterskoho obliku: suchasni realii onovlennia [Theory of Accounting: current updates]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and Audit, 2008, No. 12, p. 30-33 [in Ukrainian].

Shyshkova N. L. Zasoby pidvyshchennia kerovanosti bezpekoiu oblikovoi informatsii [Tools for improving the handling of accounting information security]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of the National Mining University, 2016, No. 3,pp. 119-127 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.105

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.