Організація управлінського обліку на прикладі підприємств пивоварної галузі

Яків Аверкин

Анотація


Вивчено проблему організації управлінського обліку на прикладі підприємств пивоварної галузі. Мета статті полягає у розкритті  особливостей організації управлінського обліку на прикладі підприємств пивоварної галузі. Обґрунтовано, що управлінський облік є інтегрованою системою збору, обробки та передачі інформації внутрішнім користувачам щодо доходів і витрат підприємств з метою забезпечення
ефективного управління собівартістю та отримання позитивного  фінансового результату. Зазначено, що управлінський облік не обмежений у виборі методів та правил. Його розробляє саме підприємство з урахуванням різних параметрів та чинників, тому  обліковцям необхідно самостійно здійснювати організацію управлінського обліку в системі економічної інформації того підприємства. Для ведення  управлінського обліку на підприємствах пивоварної галузі автором
пропонується виокремити такі етапи: видання і затвердження  управлінської облікової політики організації; створення і затвердження  пакету внутрішніх організаційних стандартів управлінського обліку; затвердження форм первинних документів та звітності управлінського обліку; затвердження системи рахунків управлінського обліку;  створення системи бюджетів пивоварних підприємств; вибір методики контролю над виконанням бюджетів та контроль за витратами.
Зазначено, що організація управлінського обліку на промисловому підприємстві є процесом переходу змісту методики в форму її практичної діяльності. Такою формою в організаційно-управлінській структурі  пивоварного підприємства є Департамент управлінського обліку, який варто створити на підприємстві в руслі забезпечення ефективної виробничо-господарської діяльності підприємства. Використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ
і процесів: узагальнення, групування та порівняння, аналіз та синтез, індукція і дедукція та ін.

Ключові слова


управлінський облік; витрати; доходи; бюджет; інформація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Задорожний З. В. Управлінський облік витрат періоду операційної діяльності / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 185–196.

Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: моногр. / З. В. Задорожний. – Тернопіль: Екон. Думка. – 2006. – 336 с.

Лукін В. Організація впровадження управлінського обліку [Електронний ресурс] / І. В. Луків // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/25140/22597.

Свірко С. В. Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] [Електронний ресурс] / С. В. Свірко, А. П. Заросило. – К: КНЕУ, 2012. — 538 с. – Режим доступу: http://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8k_obliku_v_kredytnyh_i_bjudzh._ustanovah/ypr_ob_but_yst/.

Пушкар М. С. Теорія і практика формування облікової політики: моногр. / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 260 с.

Фаріон І. Д. Управлінський облік: підруч. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – К. : Центр учб. літ-ри, 2012. – 792 с.

Шкромида В. В. Організація управлінського обліку в системі управління діловою репутацією підприємства / В. В. Шкромида // Бізнес-інформ. – 2013. – №3. – С. 344–347.

Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підруч. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] / за ред. проф.М. Ф. Огійчука. – [6 –те вид. перероб. і допов.]. – К.: Алерта, 2011. – 1042 с.

Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підруч. / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 490 с.

Положення(стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”: Затверджено наказом МФУ №318 від 31.12.1999 р .

References

Zadorozhnyi Z. V. Upravlinskyi oblik vytrat periodu operatsiinoi diialnosti [Management accounting of expenses during operational activities]. Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva – Bulletin of Ternopil Academy of National Economy, 2004, Issue 3, p. 185-196 [in Ukrainian].

Zadorozhnyi Z. V. Vnutrishnohospodarskyi oblik u budivnytstvi: monohr. [Enterprise cost records in construction industry: monograph]. Ternopil: Ekon. Dumka, 2006, 336 p. [in Ukrainian].

Lukin V. Orhanizatsiia v provadzhennia upravlinskoho obliku [The organization and accounting process of management accounting]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice, from http://fkd.org.ua/article/view/25140/22597 [in Ukrainian].

Svirko S. V. Upravlinskyi oblik i analiz u biudzhetnykh ustanovakh [Management accounting and analysis in state-financed organizations]. K: KNEU, 2012, 538 p., from http://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8k_obliku_v_kredytnyh _i_bjudzh._

ustanovah/ypr_ob_but_yst/ [in Ukrainian].

Pushkar M. S., Shchyrba M. T. Teoriia i praktyka formuvannia oblikovoi polityky : monohr. [Theory and practice of accounting policy formation: monograph]. Ternopil: Kart-blansh, 2009, 260 p. [in Ukrainian].

Farion I. D., Pysarenko T. M. Upravlinskyi oblik: pidruch. [Management accounting: a study guide]. Kyiv: Tsentr uchb.lit-ry, 2012, 792 p. [in Ukrainian].

Shkromyda V. V. Orhanizatsiia upravlinskoho obliku v systemi upravlinnia dilovoiu reputatsiieiu pidpryiemstva [The organization of management accounting within business reputation management]. Biznes-inform – Business-inform, 2013, No. 3, p. 344-347 [in Ukrainian].

Ohiichuk M. F., Plaksiienko V. Ya., Belenkova M. I. Finansovyi ta upravlinskyi oblik za natsionalnymy standartamy: pidruch. [Financial and management accounting according to national standards: a study guide]. Kyiv: Alerta, 2011, 1042 p. [in Ukrainian].

Bukhhalterskyi oblik u silskomu hospodarstvi Ukrainy: pidruch. [Accounting in Ukraine’s agriculture]. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry, 2005, 490 p. [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku №16 “Vytraty”: Zatverdzheno nakazom MFU №318vid 31.12.1999 r. [Regulation (standard) of accounting No. 16 “Expenses”: Order of the Ministry of Finance of Ukraine of 31.12.1999 No. 318] [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/10.35774/visnyk2018.03.117

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.