Ціноутворення як складова маркетингової стратегії розвитку туристичних дестинацій в західноукраїнських прикордонних областях

Олександр Кифяк

Анотація


Визначено на основі аналізу та спостережень за ефективністю використання туристичних можливостей в західноукраїнських прикордонних областях, що основними перевагами в них є наявність визначних памʼяток історії, культури, архітектури; наявність унікальних природних рекреаційних ресурсів; близькість кордону та транспортна доступність; організовані місцеві прикордонні обміни (перетин кордону туристами, місцевими жителями, бізнесменами); наявність етнічних звʼязків; знання мов, традицій, звичаїв, обрядів; транскордонне співробітництво та членство у єврорегіонах; розвинута прикордонна інфраструктура; пропускна спроможність прикордонних пунктів  перетину та ін. Встановлено у результаті моніторингу та порівняння цін на туристичні послуги і туристичні продукти в західноукраїнських прикордонних областях та суміжних регіонах інших країн розбіжність у цінах на однаковий кількісний набір туристичних послуг, їх якість, та функціональне призначення, а також фактори впливу на ціноутворення в туристичних дестинаціях. Визначено на прикладі ціноутворення в туристичній дестинації «Львів туристичний» особливості та найбільш поширені методи ціноутворення.

Зазначено, що вивчення попиту на туристичні послуги в туристичних дестинаціях «Львів туристичний», «Буковель спортивний», «Трускавець лікувальний», «Моршин  оздоровчий», «Туристична Буковина», «Хотин історичний» сприяло встановленню нестандартних підходів до ціноутворення у цих дестинаціях. Запропоновано динамічне регулювання цін для споживачів залежно від цінності, яку вони очікують отримати від надання тих чи інших послуг та інші підходи, що ґрунтуються на засадах фінансових можливостей туриста, де ціни на групові туристичні поїздки в супроводі екскурсоводів, гідів-перекладачів, інструкторів в розрахунку на одну особу набагато нижчі, ніж ціна для індивідуальних туристів; а нові, ексклюзивні, спеціально розроблені тури спонукають до впровадження клієнтоорієнтованого ціноутворення тобто договірної ціни в точці рівноваги інтересів продавця та покупця.

Встановлено, що в багатьох популярних туристичних дестинаціях в західноукраїнських  прикордонних областях, парадигма фіксованого ціноутворення переходить до парадигми динамічного ціноутворення, і динамічні стратегії ціноутворення в разі належного використання виграють у стратегій фіксованого ціноутворення.


Ключові слова


прикордонні області; переваги; туристичні дестинації; туристичні послуги; туристичні продукти; ціна; ціноутворення; особливості

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


В 2018 році Україну стали більше відвідувати туристи Західної Європи, США, Китаю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/News/ Detail?lang=uk-UA&id=18231e82-e452-4f08-96b7-a4107556f4f4&title=Minekono mrozvitku-V2018-RotsiUkrainuStaliBilsheVidviduvatiTuristiZakhidnoivropi-Ssha-Kitaiu.

Jacek Кaczmarek, Аndrzej Stasiak, Bogdan Wlodarczyk «Produkt turystyzny» / Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonoiczne, 2005. – 387 p.

Мельник А. Ф. Управління ресурсами території в контексті європейської та національної політики регіонального розвитку/ Мельник А.Ф. // Вісник ТНЕУ. – 2018. – №3. – С. 7–22.

Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства / П. Р. Пуцентейло // навч. посібн. – К. : Центр учб. літ-ри, 2007. – 344 с.

Туроперйтинг / під заг. ред. В. Я. Брича // навч. посібн. – К. : Кондор, 2014. – 275 с.

Сагалакова Н. О. Експертна система формування ціни на туристичний продукт / Н. О. Сагалакова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. –

№ 14. – С. 34–40.

Вʼїзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

У Львові порахували, звідки приїжджали та скільки витрачали туристи у 2018 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_lvovi_porahuvali_zvidki_priyizhdzhali_ta_skilki_vitrachali_turisti_u_2018_rotsi_n1473505.

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lwo.aero/uk/general_info.

Аеропорт «Львів» у 2018 році збільшив пасажиропотік на 48%, до 1,6 мільйона осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unian.ua/ tourism/news/ 10397124-aeroport-lviv-u-2018-roci-zbilshiv-pasazhiropotik-na-48do-1-6-milyona-osib.html.

Ефект Веблена [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia. org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0 %B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0

References

V 2018 rotsi Ukrayinu staly bilshe vidviduvaty turysty Zakhidnoyi Yevropy, SSHA, Kytayu [In 2018, tourists from Western Europe, the United States, and China began to visit Ukraine more], from http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=ukUA&id=18231e82-e452-4f08-96b7-a4107556f4f4&title=MinekonomrozvitkuV2018-RotsiUkrainuStaliBilsheVidviduvatiTuristiZakhidnoivropi-Ssha-Kitaiu [in Ukrainian].

Kaczmarek J., Stasiak A., Wlodarczyk B. Produkt turystyzny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonoiczne, 2005, 387p. [in Polish].

Melnyk A. F. Upravlinnya resursamy terytoriyi v konteksti yevropeysʹkoyi ta natsionalʹnoyi polityky rehionalʹnoho rozvytku [Resource management of territories within the context of European and national policies of regional development]. Visnyk TNEU – The Herald of Ternopil National economic University, 2018, No. 3, p. 7-22 [in Ukrainian].

Putsenteylo P. R. Ekonomika i orhanizatsiya turystychno-hotelʹnoho pidprryyemstva [Economy and organization of a hotel-tourism enterprise]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2007, 344p. [in Ukrainian].

Turopereitinh: navch. posibn. [Touroperating: a study guide]. Kyiv: Kondor, 2014, 275 p. [in Ukrainian].

Sahalakova N. O., Ekspertna systema formuvannya tsiny na turystychnyy produkt [An expert system for pricing of a tourism product]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investmens: practice and experience, 2016, No. 14, p. 34-40 [in Ukrainian].

Viizd inozemnykh hromadyan v Ukrayinu za krayinamy, z yakykh vony prybuly u 2017 rotsi [Entrance of foreign citizens to Ukraine by countries in 2017], from http:// www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

U Lvovi porakhuvaly, zvidky pryyizhdzhaly ta skilky vytrachaly turysty u 2018 rotsi [In Lviv, it was calculated where tourists came from and how much they spent in 2018], from https://zaxid.netu_lvovi_porahuvali_zvidki_priyizhdzhali_ta_skilki_ vitrachali_turisti_u_2018_rotsi_n1473505 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi aeroport «Lviv» imeni Danyla Halytskoho [Danylo Halytskyi International Airport Lviv], from https://lwo.aero/uk/general_info [in Ukrainian].

Aeroport «Lviv» u 2018 rotsi zbilshyv pasazhyropotik na 48%, do 1,6 miliona osib [Airport Lviv in 2018 increased passenger traffic by 48%, to 1.6 million people], from https://www.unian.ua/tourism/news/10397124-aeroport-lviv-u-2018-roci-zbilshivpasazhiropotik-na-48-do-1-6-milyona-osib.html [in Ukrainian].

Efekt Veblena [The Veblen effect], from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1 %84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B 5%D0%BD%D0%B0 [in Ukrainian].




DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.051

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.