Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів у житловому будівництві

Юлія Микитюк

Анотація


Визначено пріоритетності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів при управлінні портфельними проектами, що дають змогу підвищити ефективність управління інноваційно-інвестиційними проектами.

Запропоновано методичний підхід для визначення функціональної структури системи управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів, що передбачає здійснення горизонтальної та вертикальної інтеграції різних елементів системи управління.

Доведено, що використання системи управління портфелем проектів дає змогу: описати стратегію підприємства шляхом визначення вагомості мети і завдання та критеріїв їх досягнення; сформувати портфель проектів організації з урахуванням стратегічного значення та економічної ефективності кожного з проектів; проводити моделювання портфеля проектів з урахуванням зміни різних факторів (наприклад, бюджетних і ресурсних обмежень портфеля); враховувати проектні взаємозвʼязки при формуванні портфеля; забезпечити керівництво організації ефективними інструментами моніторингу реалізації портфеля проектів, що дають  наочне уявлення про процеси, що відбуваються, а також надають необхідний і достатній обсяг інформації для прийняття рішень; підвищити оперативність прийняття рішень за проектами і відповідальність учасників інвестиційного процесу.

Розроблено механізм формування  інформаційного комплексу  корпоративної системи управління портфельними проектами, включаючи набір нормативних документів, а також сукупність коштів і методів управління інноваційними проектами, які забезпечують ефективну реалізацію різних проектів підприємств.


Ключові слова


управління портфелем проектів; управління інноваційноінвестиційними проектами; будівельна продукція; житлове будівництво; формування інформаційної системи управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зятковський І. Проблеми самофінансування субʼєкта підприємницької діяльності / І. Зятковський // Світ фінансів. – 2007. – № 11. – С. 35–139.

Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 722 с.

Микитюк П. П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 452 с.

Оверчук А. В. Теоретичні аспекти фінансового планування [Електронний ресурс] / А. В. Оверчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2014. – № 1. – С. 99–106. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Vzhdtu_econ_2014_1_15. – (Сер. : «Економічні науки».).

Паламарчук В. П. Організація управління рухом грошових коштів субʼєкта господарювання / В. П. Паламарчук, П. М. Рендович // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молод. вчених [м. Тернопіль, 12 квіт. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 69–71.

Пристемський О. С. Самофінансування як основа забезпечення фінансової безпеки підприємства / О. С. Пристемський // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 4 (20). – С.106–108.

Тимош І. Оптимізація грошових потоків у системі підприємницької діяльності / І. Тимош // Економічний аналіз. – 2009. – № 3. – С. 244–246.

Сєркова Г. М. Саморозвиток підприємства як основа механізму управління економічним розвитком промислових підприємств / Г. М. Сєркова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : зб. наук. праць : у 2-х вип. Вип. 1. Т. 1 / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – С. 173–180.

Ангелко І. В. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку / І. В. Ангелко // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – C. 893–897.

Телишевська Л. І. Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств / Л. І. Телишевська // Економіка промисловості. – 2011. – № 2–3 (54–55). – С. 188–192.

References

Ziatkovskyi I. Problemy samofinansuvannia subʼiekta pidpryiemnytskoi diialnosti [Problems of self-financing of business entities].

Svit finansiv – World of Finance, 2007, No. 11, p. 135-139 [in Ukrainian].

Blank I. O. Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv: Elha, 2008, 722 p. [in Ukrainian].

Mykytiuk P. P. Investytsiino-innovatsiinyi menedzhment [Investment and innovation management]. Ternopil: Ekonomichna dumka TNEU, 2015, 452 p. [in Ukrainian].

Overchuk A. V. Teoretychni aspekty finansovoho planuvannia [Theoretical aspects of financial planning]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – The Journal of Zhytomyr State technological University. Series: Economics, 2014, No. 1, p. 99-106, from http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ Vzhdtu_econ_2014_1_15 [in Ukrainian].

Palamarchuk V. P., Rendovych P. M. Orhanizatsiia upravlinnia rukhom hroshovykh koshtiv subiekta hospodariuvannia [Organization of cash flow management of an entity]. Aktualni problemy korporatyvnykh finansiv ta finansovykh rynkiv v umovakh hlobalizatsi: zb. tez dop. – Current issues of corporate finance and financial markets under conditions of globalization: a collection of abstracts, Ternopil: TNEU, 2016, p. 69-71 [in Ukrainian].

Prystemskyi O. S. Samofinansuvannia yak osnova zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Self-financing as a basis for ensuring financial security of the enterpr se]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu – Bulletin of Berdiansk University of Management and Business, 2012, No. 4 (20), p. 106-108 [in Ukrainian].

Tymosh I. Optymizatsiia hroshovykh potokiv u systemi pidpryiemnytskoi diialnosti [Optimization of cash flows in entrepreneurial activity]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 2009, No. 3, p. 244-246[in Ukrainian].

Sierkova H. M. Samorozvytok pidpryiemstva yak osnova mekhanizmu upravlinnia ekonomichnym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv

[Self-development of the enterprise as the basis for managing the economic development of industrial enterprises]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti – Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 2016, Issue 1, Vol. 1, p. 173-180 [in Ukrainian].

Anhelko I. V. Osnovni dzherela formuvannia investytsiinykh resursiv pidpryiemstva v umovakh yoho rozvytku [The main sources of formation of investment esources of the enterprise inthe conditions of its evelopment]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 2015, No. 2, p. 893-897 [in Ukrainian].

Telyshevska L. I. Pershocherhovi umovy aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti yak osnovy tovarnoi polityky suchasnykh pidpryiemstv [Urgent measures for the activation of innovation activity as the basis of product policies of modern enterprises]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 2011, No. 2-3 (54–55), p. 188-192 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.01.151

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.