Екологічні наслідки війни та їх відображення в обліковій системі

Автор(и)

 • Любов Гуцаленко Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Ульяна Марчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Тетяна Мулик Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.039

Анотація

Вступ. Екологічна безпека українського суспільства та світової спільноти є прерогативою цивілізованого світу. Наслідки терористичних воєнних дій рф в Україні 

посилюють питання екологічної безпеки. Витрати екологічного характеру на ліквідацію наслідків терористичних воєнних дій набувають глобального масштабу та виходять за межі держави Україна. Такі витрати мають відображуватись в обліковій інформаційній системі на всіх рівнях управління від мікро- до мезо- та макрорівня.

Мета. Мета статті – розглянути екологічні наслідки, завдані воєнними діями рф на території України, та дослідити теоретичні підходи до дослідження дефініції екологічного обліку, його місця і ролі в інформаційній обліковій системі з урахуванням глобальних витрат на відновлення навколишнього середовища.

Методи. Відповідно до окресленої мети в процесі дослідження використано загальнонаукові методи дослідження: аналізу і синтезу, індукції й дедукції (для формування теоретичних засад дефініції екологічний облік); емпіричні – опис і спостереження (для виокремлення інформації про ризики та розміри завданої шкоди навколишньому середовищу внаслідок терористичних воєнних дій російської федерації); графічний (для візуалізації результатів дослідження); теоретичні – аналіз, узагальнення, пояснення; абстрагування, логічних методів (для розроблення напрямів удосконалення відображення інформації про глобальні витрати відновлення навколишнього середовища в обліковій системі).

Результати. Вказано на ризики пошкоджених ґрунтів у зонах бойових дій, попередні розміри завданої шкоди агропромисловому комплексу; лісовим масивам; енергетичній системі тощо. Здійснено оцінку прямих витрат АпК та земельних ресурсів. Узагальнено підходи вчених щодо дефініції екологічного обліку, виокремлено ознаки, які є основою його сутності (процесу відображення природоохоронних витрат і зобов’язань, підсистеми бухгалтерського обліку, системи збору інформації, сигментарної області бухгалтерського обліку, інформаційної функції, системи обліку природоохоронної діяльності). Наведено оцінку екологічної стійкості України в загальному заліку з показником EPI 49,6 та оцінку охорони навколишнього середовища в 2022 р. Означено місце та сформовано взаємозв’язок екологічного обліку в інформаційній обліковій системі.

Перспективи подальших досліджень полягають у доведенні необхідності відшкодування екологічних наслідків, завданих воєнними діями рф на території України, та вирішенні проблеми відображення глобальних витрат відновлення навколишнього середовища та джерел їх покриття в обліковій системі з урахуванням норм міжнародного права.

Ключові слова: екологічний облік, екологічна безпека, навколишнє середовище, облікова система, інформація.

Біографії авторів

 • Любов Гуцаленко, Національний університет біоресурсів і природокористування України
  доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування
 • Ульяна Марчук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу

 • Тетяна Мулик, Вінницький національний аграрний університет
  кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри аналізу та аудиту

Посилання

Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18–23.

Плахтій Т. Ф., Драчук В. Ю. Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 143–158.

Замула В. І. Екологізація управління підприємством: роль бухгалтерського обліку. проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2006. Вип. 3 (6). С. 77–86. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6572

Совик М. І. Необхідність упровадження обліку екологічних витрат в умовах здійснення економічної діяльності згідно з концепцією сталого розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 19, ч. 3. 2018. С. 61–64.

Integrated Environmental and Economic Accounting. Carsten Stahmer, Statistical Office Gustav-Stresemann-Ring 11, D-65189 Wiesbaden, Germany.

Xie, Jian. Conceptual Framework and Application to Environmental Policy Analysis in China. JIAN XIE. Environmental and Resource Economics, 16, 391–406. 2000.

Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України за рік від початку повномасштабного вторгнення. 01.03.2023 р. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_ FINAL_Damages-Report-1.pdf

Чим може обернутися катастрофа на Каховській ГЕС для екології та сільського господарства? Слово і Діло. 2023. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/06/13/ infografika/suspilstvo/chym-mozhe-obernutysya-katastrofa-kaxovskij-hes- ekolohiyi-ta-silskoho-hospodarstva

Gutsalenko, L., Hutsalenko, O., Marchuk, U., & Zabolotnyy, S. (2022). Ewolucja systemów energetycznych Ukrainy i organizacja rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach energetycznych w warunkach ryzyka. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, 28 (77), 79–91. DOI: https:// doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.16 URL: https://pefim.sggw.edu.pl/article/ view/4751

Пушкар М., Семанюк В. Етапи формування облікової науки та її подальший розвиток. Вісник економіки. 2023. № 2. С. 172–187.

Плахтій Т. Ф., Драчук В. Ю. Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5. С. 143–158.

Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку. Галицький економічний вісник. 2011. № 2 (31). С. 195–200.

Кирсанова Т. А., Кирсанова Е. В., Лукьянихин В. А. Экологический контроллинг

– инструмент екоменеджмента ; под ред. В. А. Лукьянихина. Сумы : Козацький вал, 2004. 222 c.

Гриценко О. І. Екологічний облік: визначення перспектив та основних засад упровадження. Економіка і суспільство. Вип. № 2. 2016. С. 678–683.

Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : моногр. Житомир : ЖДТУ. 2010. 440 с.

Екологічний, інтелектуальний і людський капітал в теорії бухгалтерського обліку : моногр .; Т. В. Давидюк [та ін.]. Житомир : ЖДТУ, 2015. 480 с.

Василець М. В. Тенденції розвитку екологічного аудиту. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 6. С. 109–119.

Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 231–242.

Кондратюк О. Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. Наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Київ, 2008.

Hutsalenko L, Lepetan I. Еcological-oriented approach in providing of sustainable development of ukraine’s agrarian sector: place and role of accounting. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie: zborník zmedzinárodnej vedeckej konferencie, 7-9 septembra 2021, (Skalica, Slovensko). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021.

International Organization for Standardization. Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 14001:2015). Retrieved from https://www.iso.org/standard/60857.html

Enviromental Performance Index 2022/ Ranking country performance on sustainability issues. Retrieved from https://epi.yale.edu/downloads/epi2022report06062022.pdf. 2022

Subbaraman, N.: Russia’s War in Ukraine Could Have Environmental Impact That Lasts Decades, Wall Str. J. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/russiaswar- in-ukraine-could-have-environmental-impact-thatlasts-decades-11650801603, 2022.

Johansmeyer, T.: Damage to Ukraine’s renewable energy sector could surpass $1 billion. Retrieved from https://thebulletin.org/2022/04/damage-to- ukrainesrenewable-energy-sector-could-surpass-1-billion/

Дерій В. А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку. Економічний аналіз. 2015. Т. 19, № 2. С. 193–200.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати