Розвиток ринку зелених облігацій

Автор(и)

  • Людмила Примостка Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Вячеслав Слєсар Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.055

Анотація

Вступ. Досліджено динаміку розвитку світового ринку «зелених» облігацій. Визначено, що такий вид інвестицій – це важливий сегмент для України як члена світових інституцій сталого розвитку. Такий фінансовий сегмент перебуває на етапі поступального та позитивного розвитку. потребують поглибленого вивчення питання використання «зелених» облігацій для фінансування екологічних проєктів в Україні.

Об’єкт дослідження – ринок «зелених» облігацій в Україні та світі.

Мета статті полягає у виявленні світових і національних тенденцій формування ринків «зелених» облігацій на основі залучення фінансових інвестицій для реалізації екологічно важливих проєктів у сфері енергозбереження та обґрунтуванні перспектив розвитку цього ринку в Україні.

Методи. Теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, аналіз та синтез, а також комплексний підхід до вивчення економічних процесів у сфері фінансових інвестицій. Зі спеціальних методів дослідження використовувались: історико-економічний аналіз, статистико-економічний аналіз, абстрактно-логічний аналіз, графічні методи.

Результати. У статті представлено позитивну динаміку світового ринку «зелених» облігацій. розглянуто стан нормативно-законодавчої бази в Україні, що регламентує рух «зелених» облігацій. результати досліджень доцільно використовувати в національній фінансовій системі. практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що обґрунтовані в процесі дослідження пропозиції використовуватимуться для створення організаційного супроводу на різних етапах розвитку ринку «зелених» облігацій в Україні, що дасть змогу спрямовувати фінансові потоки на розробку й фінансування «зелених» проєктів.

Перспективи. Перспективи подальших досліджень перебувають у площині використання інноваційних механізмів. «Зелені» облігації створили новий спосіб залучення інвесторів до «зелених» проєктів.

Ключові слова: зелена економіка, фінансові інструменти, зелені фінанси, ринок зелених облігацій, соціальні облігації, інвестування.

Біографії авторів

  • Людмила Примостка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
    доктор економічних наук, професор
  • Вячеслав Слєсар, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
    аспірант

Посилання

Міжнародний форум з енергобезпеки «Energy Security Forum 2022. Післявоєнне відновлення енергетичного сектору України» https://ecopolitic. com.ua/ua/ news/v-ukraini-vidbudetsya-mizhnarodnij-forum-z-energobezpeki-ta-povoiennogo- vidnovlennya/

Pratsch M. The 2020s – The decade of Sustainable Bonds. 2020. February 11. URL: https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/the- 2020s-thedecade-of-sustainable-bonds.html

Griffith-Jones S., Attridge S., Gouett M. Securing climate finance through national development banks. 2020. January. URL: https://www.odi.org/ publications/16552- securing-climate-finance-through-national-development-banks

Inderst G., Stewart F. Incorporating Environmental, Social and Governance (ESG) Factors into Fixed Income Investment. 2018. 76 p. URL: https://doi. org/10.1596/29693

Report of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing. New York, 2014. 54 p.

Green Bond Principles (GBP) / International Capital Market Association. URL: https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond- principles-gbp/

Moody’s – Green, social and sustainability bond issuance to jump 24% in 2020 to $400 billion. Moody’s. 2020. February 3. URL: https://www.moodys.com/ newsandevents/ topics/Green-Bonds-007034/reports

The Sustainable Banking Network (SBN): 2019 Global Progress Report & 30 Country Progress Reports. IFC. 2019. October. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/ connect/ topics_ext_content/ ifc_external_ corporate_ site/sustainability-at-ifc/ company-resources/ sustainable-finance/sbn_ 2019+ globalprogressreport

Кожухова Т. В. Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку: моногр. Кривий Ріг, 2017. 336 с.

Фоміна М. В. Проблеми сталого економічного розвитку в умовах глобалізації: моногр. Донецьк: Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2010. 359 с.

Краснова І. В., Примостка Л. О., Шевалдіна В. Г. Фінансові інновації̈ в управлінні кліматичними ризиками. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. № 21-XI (21). С. 44–54.

Краснова І. В., Примостка Л. О., Лавренюк В. В. Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі. проблеми економіки. 2021. № 3 (49). C. 140–146. DOI: https://doi. org/10.32983/2222-0712-2021-3-140-146

Васильчук І. П. Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. 2019. № 12 (40). С. 81–85.

Петров Я., Січковська О. В Україні запроваджується ринок зелених облігацій. Юридична газета. 2020. 14 верес. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ v-ukrayini zaprovadzhuetsya-rinok-zelenih-obligaciy.html

Фролов А. Формування державної політики організації та розвитку ринку «зелених» облігацій в Україні. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ ZELEN_INVEST.pdf

Маркевич К. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Київ : Центр Разумкова. Вид-во «Заповіт», 2019. 316 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ ZELEN_INVEST.pdf

Веклич О. «Зелений» банкінг: сутність, механізм та інструменти реалізації. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf

Підвисоцький Ян. Новітні фінансові технології мобілізації інвестицій у «зелені» проекти. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ ZELEN_INVEST.pdf

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. https://saee. gov.ua/

Climate Bonds Initiative estimates $482.2 billion USD in green bond issuances for 2022, limiting its estimate to bonds aligned with its definition of a green bond. See Climate Bonds Initiative, https://www.climatebonds.net/

Про схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні: проєкт Розпорядження КМУ URL: https://saee.gov.ua/sites/ default/ files/ Proekt%20rozpodilennya% 20KMU% 20 «Pro%20 zaprovadzhennya % 20 kontseptsiyi%20zaprovadzhennya%20 zaprovad zhennya %20ta20 rozvytok %20 rynku%20zelenykh%20 oblikiv% 20v%20Ukrayini».pdf

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті