Herald of Economics

Herald of Economics publishes fundamental and applied articles on economics, management, accounting, taxation, auditing and economic analysis.

The journal "Herald of Economics" is published four times per year (quarterly).

The scientific journal "Herald of Economics" i

Included in category "B" of the List of scientific professional publications of Ukraine by specialties: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292.

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 16.12.2019 number 1643

s the successor of the scientific journal "Herald of Ternopil National Economic University" and from 2021 is published under a new name in with the name change of the institution from "Ternopil National University of Economics" to "West Ukrainian National University". The composition of the editorial board and principles "Herald of Ternopil National Economic University".

The scientific journal "Herald of Economics" is published in international catalogs and science-based databases: IndexCopernicus (ICV 2020:70.15), Google Scholar (hi 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing (ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Included in category "B" of the List of scientific professional publications of Ukraine by specialties: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292.

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 16.12.2019 number 1643

Certificate of state registration of the printed media КВ № 24736-14676пр from February 8, 2021.

 


№ 2 (2023): Herald of Economics

Зміст

Articles

Aleksandr Belov
PDF
8-22
Olena Garashchuk, Vira Kutsenko, Anastasiia Kudierova
PDF
23-40
Volodymyr Muravskyi, Oleksandr Kundeus, Anna Hrytsyshyn, Ruslana Lutsiv
PDF
41-57
Oleksandr Brechko
PDF
58-73
Vitaliia Koibichuk, Roman Kocherezhchenko, Irina Zhovtonizhko
PDF
74-88
Oksana Kundrya-Vysotska, Iryna Vagner, Iryna Demko
PDF
89-102
Iryna Nazarova
PDF
103-118
Yevheniia Kaliuha, Hanna Hryshchuk, Oleksandr Kalyuga
PDF
119-129
Tetiana Portovaras
PDF
130-142
Zvenyslava Bandura, Pavlo Holubetskyy
PDF
143-155
Zenovii-Mykhailo Zadorozhnyi, Iryna Ometsinska
PDF
156-171
Mykhailo Pushkar, Vita Semaniuk
PDF
172-187
Tetyana Pimonenko, Oleksii Lyulyov, Yana Us, Yuliia Shaforost, Anastasiia Budonna
PDF
188-203
Olena Chygryn, Oleksii Gavrylenko, Kateryna Shevchenko
PDF
204-216
Viktor Koziuk, Oksana Shymanska
PDF
217-232
Mykhailo Shkilniak, Alla Melnyk, Tetіana Zhelіuk, Alla Vasina, Olena Dudkina
PDF
233-248