ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА В ЇЇ ЕФЕКТИВНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ

Алла Мельник, Олександо Длугопольський

Анотація


Проаналізована з начущість державних витрат на охорону довкілля,
систематизовано види екологічної небезпеки, дана оцінка інструментам
екологічної політики, які доцільно використовувати в ХХІ столітті для
попередження загрози екологі чної деградації.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Боков В. А., Лущик А. В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие.–Симферополь: Сонат, 1998.

Державне регулювання економі ки: Нав чальний посі бник. – К.: КНЕУ, 2000.–316 с.

Smith T ., Kromarek P . Understanding US and European Environmental Law.–London, 1989.

Von Weizsacker E. Earth Politics. – New York, 1994.

Реймерс Н. Ф. Экология(теории, законы, правила, принципы, гипотезы).– М.: Россия молодая, 1994.

Снежко Е. Вода на вес золота // Инвест-газета. – 2007. – № 46. – С. 23–26.

UNDP Human Development Report, 2006.

Watertech Online, 2001.

Статистичний збірник: Регіони України / За ред. Осауленка О. Г . Ч.1. – К.,2006.

Розпутенко І . Управління державними видатками в перехідних економіках.– К.: Основи, 1993.

1. Segerson K., Miceli T .J. Voluntary Environmental Agreements: Good or BadNews for Environmental Protection? // Journal of Environmental Economics and Management. –1998. – № 36. – Р . 109–130.

Stavins R. Environmental Economics and Public Policy // Selected Papers of R.N. Stavins, 1998-1999. USA, 2003. – Р . 109–124.

Bromle y D. W. Economic I nterests and I nsti tution s: the Conceptual Foundations of Public Policy . 1989. –New York. – Р . 187–190.

Пахомова Н. В. Концепция иерархии имущественных прав на природные ресурсы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. – 2005. – Выпуск 2. – С. 3–17.

The Commission of the European Communities. Commission Decision of 3 May 2000 // Official Journal of the European Communities. L226, 6.09.2000. – Р .3–24.

Березовська Ю., Гамоля Н. Цивілізація сміття // Контракти. – 2005.–№ 33.

Виговська Г . П., Міщенко В. С. Про стан проблеми відходів / Труди ІІ науково-те хнічної конференції “Нові технології та обладнання по переробці промислових та побутових ві дходів і їх медико-екологічне забезпечення” (17–20 лютого 2003 р., смт. Східниця).–К.: Знання, 2003. – С. 8–13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.