Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Науковий журнал “Вісник Економіки” виходить чотири рази на рік українською та/або анлійською мовами. До друку приймаються статті, які мають наукову та практичну цінність. Терміни подання матеріалів: у 1-ий випуск журналу – до 25 грудня, в 2-ий випуск – до 25 березня, в 3-й випуск – до 25 травня, в 4-й випуск – до 25 вересня.

Для участі у формуванні збірника необхідно подати:

1. Електронний варіант статті українською або англійською мовами, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

2. Електронний варіант анотацій українською та англійською мовами 1800-2100 знаків із пробілами.

3. Електронну копію рецензії наукового керівника або іншого фахівця в певній галузі знань, який має науковий ступінь або вчене звання при поданні статей авторами без наукових ступенів.

4. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, контактні телефони, шифр і назва спеціальності, за якою подається стаття, адреса електронної скриньки).

Подані авторами статті розглядаються лише після подачі повного пакету супровідних документів.

Основні вимоги до підготовки й оформлення матеріалів:

1.       Індекс УДК (зліва великими літерами, шрифт – жирний).

Пункти 2, 3, 4, 5 та 6 подаються двома мовами (українською,  англійською).

2.       Код JEL класифікації (JEL classification codes) (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, жирним. Наприклад: JEL classification: С12, С14, С18).

3.    DOI (цей код присвоює редколегія після рекомендації статті до друку).

4.    Автор (справа вказується повне ім’я та прізвище автора світлим курсивом, прізвище – великими літерами ).

5.   Відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур), детальна контактна робоча адреса з поштовим індексом, назва країни, адреса електронної скриньки, ORCID ID.

      6.     Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16).

   Бібліографічні описи для цитування на українській та англійській мовах.

       7.    Анотація українською та англійською мовами, курсивом з абзацу; обсягом 1800-2100 знаків із пробілами. В ній необхідно відобразити: вступ, мета і методи дослідження, результати, перспективи. У тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті. Положення, що викладаються, повинні логічно випливати один з іншого. Текст анотації повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань).

      8.  Ключові слова (курсивом з абзацу, не менше п’яти слів або словосполучень, виокремлених знаком« ; » (крапка з комою)). Ключові слова не повинні повторювати назву статті.

      9.   Формули:  ,  рис.:  ,  табл.:  ,  бібл.:   . (вказати кількість формул, рисунків, таблиць, бібліографічних джерел).

Formulas:   , fig.:   , tabl.:  , bibl.:  . (вказати кількість формул, рисунків, таблиць, бібліографічних джерел).

      10. Текст:

 Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: вступ (постановка проблеми); короткий огляд літератури; мета дослідження; основні результати дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших розвідок.

• Обсяг статей – від 8 до 18 сторінок тексту формату А4 через 1,5 інтервалу кеглем 14 шрифтом  Time New Roman; поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа – 10 мм.

• Цифровий матеріал оформляється таблицею, яка має порядковий номер (друкується курсивом справа, наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею по центру). Ілюстрації також повинні нумеруватися і мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація податків.).

• Автори відповідають за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

• Список використаної літератури розміщується після статті під заголовком  “Література” українською мовою (відповідно до встановлених вимог Національногостандарту України ДСТУ 8302:2015 (зі змінами і доповненнями)) та “References” англійською (оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA) та транслітерованим текстом за стандартом КМУ2010 із зазначенням коду DOI (за його наявності). Наприклад: Ivaniv, S.M., Petriv, Yu. S. (2017). Oblikova polityka v Ukraini [Accounting policy in Ukraine]. Ternopil: VPC «Ekonomichna dumka» [in Ukrainian]. DOI: 10.25164/2219-2568-2017-5(76)-3-12. Кількість джерел не менше 12,нумерація джерел здійснюється в порядку посилання на них.

Посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках, наприклад, [5, с. 120; 7, с.  94-95], де перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою (;).

Обов’язково необхідно вказати, що матеріал подається до публікації вперше і не був раніше опублікований. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються  до розгляду. Рукописи статей підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Відхилений оригінал авторові не повертається, лише надсилається рецензія на доопрацювання.

11.   Назва статті англійською мовою по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16).

12.     Анотації та їх структура (рубрики подаються напівжирним шрифтом, а текст – звичайним):  

Аннотація

Вступ.

Методи.

Результати.

Висновки.

Ключові слова:

Формули:  ,  рис.:  ,  табл.:  ,  бібл.:  .

Abstract:

Introduction.

Methods.

Results.

Discussion.

Key words:

Formulas:   , fig.:   , tabl.:  , bibl.:  .

 

  13.   References. 

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.

  1.       Індекс УДК (зліва великими літерами, шрифт – жирний).
  Пункти 2, 3, 4, 5 та 6 подаються двома мовами (українською,  англійською).
  2.       Код JEL класифікації (JEL classification codes) (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, жирним. Наприклад: JEL classification: С12, С14, С18).
  3.       DOI (цей код присвоює редколегія після рекомендації статті до друку).
  4.       Автор (справа вказується повне ім’я та прізвище автора світлим курсивом, прізвище – великими літерами).
  5.       Відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур), детальна контактна робоча адреса з поштовим індексом, назва країни, адреса електронної скриньки, ORCID ID.

        6.     Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16).

 • Анотація українською та англійською мовами, курсивом з абзацу; обсягом 1800-2100 знаків із пробілами. В ній необхідно відобразити: вступ, мета і методи дослідження, результати, перспективи. У тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті. Положення, що викладаються, повинні логічно випливати один з іншого. Текст анотації повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань).

   Ключові слова (курсивом з абзацу, не менше п’яти слів або словосполучень, виокремлених знаком « ; » (крапка з комою)). Ключові слова не повинні повторювати назву статті.

  Формули:  ,  рис.:  ,  табл.:  ,  бібл.:   . (вказати кількість формул, рисунків, таблиць, бібліографічних джерел).

  Formulas:   , fig.:   , tabl.:  , bibl.:  . (вказати кількість формул, рисунків, таблиць, бібліографічних джерел).

 • Анотації та їх структура (рубрики подаються напівжирним шрифтом, а текст – звичайним):  

  Аннотація

  Вступ.

  Методи.

  Результати.

  Висновки.

  Ключові слова:

  Формули:  ,  рис.:  ,  табл.:  ,  бібл.:  .

  Abstract:

  Introduction.

  Methods.

  Results.

  Discussion.

  Key words:

  Formulas:   , fig.:   , tabl.:  , bibl.:  .

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.