Про журнал

Галузь та проблематика

Видання публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Процес рецензування

1. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів та здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

2. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

3. У рецензії висвітлюються такі питання:

• відповідність змісту статті заявленій її назві;

• відповідність статті тематичним рубрикам журналу;

• актуальність теми дослідження і наявність у змісті статті елементів новизни;

• доцільність публікації статті з огляду  на наявність інтересу широкого кола читачів;

•  чіткість формулювання мети статті;

• відповідність статті науковому рівню журналу; 

• наявність обґрунтованих висновків і напрямків подальших досліджень;

• недоліки (за наявності вказується, які виправлення і доповнення мають бути внесені автором).

4. До рецензування допускаються лише наукові статті, оформлені згідно з «Вимогами до статей», що виявляється при первинному контролі у редакції. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові з поміткою «Недотримано технічних вимог».

5. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

6. Випускаючий редактор здійснює  кодування статті, присвоюючи їй реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів)).

7. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за темою статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються українські та іноземні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, заявленою в статті. Від імені редакції такому вченому надсилається лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент обирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

8. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму й залежно від результату рецензування обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до друку; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.

9. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

10. Термін рецензування та підготовки рекомендацій – впродовж двох тижнів з моменту одержання статті.

11. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

12. Остаточне рішення щодо статті ухвалюється на засіданні редакції, що проходить 1 раз на місяць у складі: головний редактор, заступник (-и) головного редактора, випускаючий редактор. Рішення ухвалюється з урахуванням отриманих рецензій.

13. Подальша робота зі статтею, яка рекомендована до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

14. Рішення редакції скеровується авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

15. Доопрацьований варіант статті скеровується на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

16. Редакція не веде дискусій з авторами відхилених статей.

17. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді впродовж 3-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

18. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Періодичність публікації

Науковий журнал “Вісник Економіки” виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор

 1. Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Заступники головного редактора

 1. Мельник Алла Федорівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 2. Дерій Василь Антонович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 3. Хорунжак Надія Михайлівна, д. е. н., професор,  Західноукраїнський національний університет, Україна.

Редакційна колегія

 1. Борисова Тетяна Михайлівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 2. Буяк Леся Михайлівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 3. Желюк Тетяна Леонтіївна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 4. Зварич Роман Євгенович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 5. Кириленко Ольга Петрівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 6. Кнейслер Ольга Володимирівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 7. Кравчук Наталія Ярославівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 8. Крисоватий Андрій Ігорович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 9. Лободіна Зоряна Миколаївна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 10. Микитюк Петро Петрович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 11. Монастирський Григорій Леонардович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 12. Муравський Володимир Васильович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 13. Рожелюк Вікторія Миколаївна, д. е. н., професор,  Західноукраїнський національний університет, Україна.
 14. Семанюк Віта Зеновіївна, д. е. н., професор,  Західноукраїнський національний університет, Україна.
 15. Сембієва Ляззат, д. е. н., професор, Євразійський національний університет ім. Л. М. Гумільова, Казахстан.
 16. Сковронська Агнешка, д. габ., професор, Вроцлавський економічний університет, Польща.
 17. Собко Ольга Миколаївна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 18. Сохацька Олена Миколаївна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 19. Тулай Оксана Іванівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 20. Штандо Анжей, д.габ., професор, Вроцлавський економічний університет, Польща.

Літературні редактори

 1. Бойчук Оксана  Володимирівна, літературний редактор першої категорії видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка», Західноукраїнський національний університет, Україна.
 2. Катрусяк Оксана Валеріївна, тимчасово виконуюча обов’язки  літературного редактора першої категорії видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка»,  Західноукраїнський національний університет, Україна.

Sponsors

Західноукраїнський національний університет

Історія журналу

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. № 241 як фахове видання з економічних наук.

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – № 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 11. – С. 12).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.