Дефініція економічної безпеки суб’єкта господарювання

Роман СНІЩЕНКО

Анотація


Вступ. Нестабільність економіки України, зумовлена політичними і воєнними чинниками, прискорює процеси негативного впливу конкурентного середовища на суб’єкти господарювання, робить їх бізнес вразливим і нестабільним. Питання забезпечення економічної безпеки підприємств набувають зараз особливої актуальності. Врахування набутого досвіду потребує вдосконалення і подальшої розробки теоретико-методологічного апарату економічної безпеки підприємств як важливого напряму безпекознавства.
Мета. Метою наукової роботи є обґрунтування авторської дефініції економічної безпеки суб’єктів господарювання з урахуванням набутого наукового досвіду. Об’єктом дослідження виступають процеси забезпечення економічної безпеки. Предметом дослідження є теоретичні засади економічної безпеки на рівні окремого суб’єкта господарської діяльності.
Методи. Теоретико-методологічною базою дослідження є системний підхід до дефініції економічної безпеки як наукової категорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, методи теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, абстрактно-логічний та інші.
Результати. Проведено аналіз наявних дефініцій економічної безпеки підприємства. Визначені основні підходи до трактування цього терміна. Обґрунтовано недоцільність подрібнення класифікацій і збільшення кількості підходів до дефініції економічної безпеки. Надано авторське визначення складної економічної категорії «економічна безпека», що стосується суб’єкта господарювання.
Напрямками подальших досліджень є уточнення цілей і принципів забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання в умовах нестабільності економіки.
Ключові слова: безпека економічна, стан, характеристика, підхід, здатність.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сухоруков А. І., Мошенський С. З., Петрук О. М. Національна економічна безпека : навч. посіб.; за ред. д-ра екон. наук, проф., засл. економіста України А. І. Сухорукова. Житомир : Рута, 2010. 383 с.

Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Д. Гелей [та ін.] ; заг. ред. Я. Й. Малик; Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 256 с.

Барановський О. І. Філософія безпеки : моногр. : у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014.

Т. 1 : Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. 2014. 831 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ : Видавн. центр КНТЕУ, 2001. 310 с.

Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство /

авт.-уклад. Андрушків Б. М. та ін.; наук. ред. Андрушків Б. М. Тернопіль : Терно-граф, 2008. 424 с.

Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства :

дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами. Національна академія управління. Київ, 2006. 171 с.

Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. Київ : «МП Леся», 2017. 332 с.

Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 85–89. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/103/1/Teoretychni_aspekty_ekonomichnoi_bezpeky_pidpryiemstv.pdf.

Суліма Н. М., Степасюк Л. М., Величко О. В. Економіка і фінанси підприємства :

підруч. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 466 с.

Грибіненко О. М., Шагонян С. М. Сутність та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету: Сер. : Економічні науки. Вип. 22. Ч. 1. С. 98–100.

Скриньковський Р. М. Економічна безпека підприємства: сутність, класифікація та система діагностики. Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. Миколаїв: Миколаївський націон. ун-т імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3, 2015. URL: http://global-national.in.ua/issue-3-2015

Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування) : дис. … д-ра екон. наук : 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки). ВНЗ Ун-т економіки та права «КРОК». Київ, 2015. 478 с.

Бондарчук Н. В., Гуменюк М. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення. Ефективна економіка. № 11. 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409.

Бровкіна Ю. О. Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства. Економіка: реалії часу: Електронне наукове фахове видання. 2015. № 1 (17). С. 122–128. URL: https://economics.opu.ua/117-2.

Сніщенко Р. Г. Фінансова безпека як економічна категорія. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Сер.: Економічні науки. 2014.

№ 4 (24). С. 182–189.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.070

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.