Агентська проблема в управлінні як виклик для системи обліку корпорацій

Василь ЦАРУК

Анотація


Вступ. Корпоративне управління як основа забезпечення ефективного використання наявних у корпорації ресурсів може бути побудоване за допомогою спектра моделей, яким притаманні як переваги, так і недоліки. Неоінституційна теорія, зокрема її окрема складова – агентська теорія, є однією з теорій, яка дає змогу обґрунтувати причини зниження якості впроваджених систем корпоративного управління та сформувати шляхи її підвищення, зокрема з урахуванням ролі бухгалтерського обліку в забезпеченні ефективності їх функціонування.
Мета. Метою статті є моніторинг сутності та особливостей вияву агентської проблеми в корпоративному управлінні для узагальнення можливих шляхів її подолання за допомогою облікового інструментарію й обґрунтування відповідних напрямів удосконалення обліку.
Методи. Застосовано спектр методів дослідження, пов’язаних з вирішенням агентської проблеми в системі корпоративного управління, зокрема діалектичний метод пізнання і системний підхід до трактування корпоративного управління, монографічний метод для моніторингу позицій науковців у сфері вирішення агентської проблеми через застосування методів обліку та його інструментарій, абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків.
Результати. Обґрунтовано необхідність розвитку бухгалтерського обліку для вирішення агентської проблеми в корпоративному управлінні. Розкрито особливості розвитку неоінституційної теорії як теоретичної основи корпоративного управління. Визначено необхідність дослідження агентської теорії як засобу вирішення проблем в корпоративному управлінні. Розкрито сутність агентської проблеми в корпоративних структурах та виокремлено причини її виникнення. Окреслено теоретичні засади агентської проблеми в корпоративних структурах. Проаналізовано випадки вияву агентської проблеми в корпоративних структурах. Виділено основні напрями удосконалення облікової системи корпоративної структури з метою мінімізації наслідків виникнення агентської проблеми.
Перспективи. У подальших наукових дослідженнях доцільно акцентувати увагу на оптимізації конкретних елементів облікової системи корпорацій з метою уникнення агентської проблематики в системі корпоративного управління.
Ключові слова: неоінституційна теорія, агентська проблема, управлінський опортунізм, облік в корпоративному управлінні.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Demsetz H. The structure of ownership and the theory of the firm. Journal of Law and Economics. 1983. Vol. 26. Issue 2. P. 375–390.

Hart O. D. Firms, Contracts, and Financial Structure. Oxford: Oxford University Press, 1995. 228 p.

Klepczarek E. Corporate governance theories in the new institutional economics perspective. the classification of theoretical concepts. Studia Prawno-ekonomiczne. 2017. Vol. 105. P. 243-258.

The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. Ed. by R. Greenwood, Ch. Oliver, R. Suddaby, K. Sahlin-Andersson. SAGE, 2008. 840 p.

Молчанов П. С. Институциональные аспекты системы корпоративного управления. Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 Москва, 2005. 168 с.

Eisenhardt K. M. Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 1989. 14 (1). P. 57–74.

Природа фірми: Походження, еволюція і розвиток / за ред. О. Е. Вільямсона, С. Дж. Вінтера ; пер. з англ. А. В. Куликова ; наук ред. В. П. Кузьменко. Київ : А.С.К., 2002. 336 с.

Кузьминов Я. И., Бендукидзе К. А., Юдкевич М. М. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты : учебник для студ. вузов. Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 442 с.

Вільямсон О. Е. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів. Київ : АртЕк, 2001. 472 с.

Либман А. В. Теоретические аспекты агентской проблемы в корпорации. Вестник СПБГУ. 2005. Вып. 1 (8). С. 123–140.

Шевченко И. В., Курузов М. В. Внутрикорпоративные агентские конфликты и их классификация. Финансы и кредит. 2014. № 10 (586). С. 25–30.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.