Генезис контролю в сфері публічних закупівель

Світлана Сисюк

Анотація


Вступ. Діяльність суб’єктів державного сектору, особливо бюджетних установ, тісно пов’язана з потребою в наявності значної кількості матеріальних ресурсів.

Неефективність здійснюваного контролю за їхнім придбанням призводить до значних втрат бюджетних коштів. Тому важливо формувати нові підходи до здійснення контролю у сфері закупівель. Особливо актуалізується цей напрям наукових пошуків через дефіцит державних коштів, кризовість української економіки та прогалини в системі управління її функціонуванням.

Мета статті полягає в здійсненні критичного оцінювання нормативно- правового регулювання та чинної системи контролю в сфері закупівель за державні кошти, науковому обґрунтуванні можливостей удосконалення методики й техніки його проведення, зокрема на засадах ризик орієнтованого підходу.

Методи. У процесі проведення критичного оцінювання чинних нормативно- правових вимог у галузі контролю за закупівлями за державні кошти та трансформації системи контролю в цій сфері використовувалися загальнонаукові емпіричні та логічні методи дослідження. Аналіз і оцінку застосовано щодо характеристик чинної системи контролю та його форм для ідентифікації наявних недоліків і позиціонування шляхів їхнього подолання. Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові документи з питань контролю за закупівлями за державні кошти, наукові праці українських науковців, описи систем Prozorro та Dozorro тощо.

Результати. Проаналізовано генезис нормативно-правового забезпечення контролю закупівель за державні кошти та встановлено позитивний вплив зміни чинного законодавства на його ефективність і форми. Обґрунтовано доцільність розробки та затвердження Порядку здійснення моніторингу закупівель за державні кошти з урахуванням позитивного досвіду застосування ризик-систем оцінки.

Запропоновано проведення експрес-аналізу за основними ризиками державних закупівель та ідентифіковано їхній склад.

Перспективи. Глибше дослідження практики та методики застосування ризик- систем оцінювання, в т. ч. в площині запропонованого експрес-аналізу, дасть змогу оптимізувати контроль закупівель за державні кошти, а також сприятиме підвищенню його оперативності та ефективності .

Ключові слова: контроль, нормативне регулювання, суб’єкти контролю, закупівлі за державні кошти, методика, ризик-системи, експрес-аналіз.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про публічні закупівлі: Закон України № 922-VIІІ від 25.12.2015 р. URL : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Задворний В. Двобій Prozorro з корупцією. Економічна правда. 23 березня 2020

р. URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2020/03/23/658092/.

Заєць Н. М. Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2016. № 30. С. 216–223.

Критенко О. О. Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2013. № 1. С. 323–341.

Хорунжак Н. М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно- облікових проблем. Сталий розвиток економіки. 2016. № 3 (32). С. 143–149.

Балан А. А., Витичак І. В. Державний фінансовий контроль в сфері державних закупівель. Економіка: реалії часу. 2014. № 5 (15). С. 108–114.

Зорій Н. М., Сисюк С. В. Перспективи і напрями реформування державного фінансового контролю. Економіка і регіон. 2009. № 4 (23). С.193–196.

Русін В. М. Розвиток системи публічних закупівель в Україні. Економіка і держава. 2019. № 12. С. 99–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.99.

Фалько Л. В. Особливості реалізації контрольних повноважень органів Державного казначейства України у сфері державних закупівель. Право і безпека. 2011. № 2(39). URL : http:// www.nbuv.gov.ua/.

Шангіна Н. Г. Організаційно-економічні засади здійснення державних закупівель у бюджетних установах: сучасні проблеми та напрями підвищення ефективності. Продуктивність агропромислового виробництва (економічні науки). 2011. № 21. С. 30–35.

Юдіцький О. Л. Шляхи удосконалення законодавства України про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти. Приватне право і підприємництво. 2011. Вип. 10. С. 169–171.

Жуков В. Аналіз змін у тендерних закупівлях. Юрист та закон. 2019. № 43. URL : https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013261.

Положення про Державну аудиторську службу України : Постанова Кабінету Міністрів України № 43 від 03.02.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/43-2016-%D0%BF.

Положення про Офіс фінансового контролю : Постанова Кабінету Міністрів України № 184 від 19.02.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/184- 2020-%D0%BF.

Порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків: Наказ Державної аудиторської служби України № 196 від 11.09.2018 р. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z1115-18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.