Вдосконалення управління інноваційними проектами та пожвавлення інноваційної активності підприємств України

Ольга Собко, Ігор Крисоватий

Анотація


Вступ. поширення практики застосування переваг проектного менеджменту в організації інноваційної діяльності розглядається як дієвий інструмент пожвавлення інноваційної активності сучасних підприємств. Інноваційний проект є модерною формою організації інноваційних процесів, що дає змогу генерувати інтелектуальну додану вартість для підвищення інноваційності та конкурентоспроможності підприємств. Обґрунтовано доцільність удосконалення управління інноваційними проектами на основі підвищення їхньої інтелектомісткості для підвищення інноваційності та конкурентоспроможності підприємств.

Мета. Обґрунтувати напрями вдосконалення управління інноваційними проектами для пожвавлення інноваційної активності українських підприємств.

Методи. У процесі дослідження для обґрунтованості положень, наведених у статті, використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: історико-логічний – у процесі дослідження теоретичних основ реалізації підходів проектного менеджменту в організації інноваційної діяльності підприємства; аналізу і синтезу – для співставлення основних підходів до трактування понять і методики розрахунку показника інтелектомісткості інноваційного проекту; кореляційно- регресійного аналізу для побудови прогнозних моделей змін інноваційної активності промислових підприємств та реалізації інноваційної продукції; графічний метод – для наочного представлення результатів аналітичних досліджень; абстрактно- логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати. Дослідження доводять, що інноваційні проекти є модерною формою організації інноваційної діяльності в умовах посилення кризових явищ, швидкої цифровізації і глобалізації економічних процесів, яка здатна забезпечити постійне підвищення інноваційності та конкурентоспроможності підприємств. реалізація інноваційної моделі ведення бізнесу вимагає пошуку прогресивних напрямів удосконалення управління інноваційними проектами підприємств. Уточнено поняття «управління інноваційними проектами як впливу на колективи людей з метою організації і координації їхньої діяльності, націленої на посилення інтелектомісткості проекту, що забезпечує створення інтелектуальної доданої вартості, підвищення інноваційності та конкурентоспроможності підприємства». побудовано прогнозні моделі змін інноваційно-активних промислових підприємств України та динаміки реалізації інноваційної продукції підприємств для оцінювання ефективності організації інноваційної діяльності на мікрорівні. Доведено необхідність пожвавлення процесів розробки та реалізації інноваційних проектів як важливого чинника підвищення інноваційної активності підприємств. Систематизовано чинники, які мають негативний вплив на зацікавленість підприємств у впровадженні інноваційних проектів, що посилює зниження інноваційної активності в українському бізнес-секторі. Обґрунтовано напрями подальших досліджень з удосконалення управління інноваційними проектами, націлені на посилення інтелектомісткості проекту, генерування інтелектуальної доданої вартості, що дає змогу інтелектуалізувати виробничо-комерційні процеси, пожвавити інноваційну активність та забезпечити підвищення інноваційності підприємства.

Перспективи. Трансформація економічних систем, наростання кількості і масштабності викликів сьогодення вимагатиме подальшого постійного посилення інноваційності підприємств, зумовленого необхідністю формування конкурентних переваг, підвищення екологічної та соціальної складової бізнесу як результату впровадження інноваційних проектів. Актуалізується доцільність розвитку проектного менеджменту в організації інноваційної діяльності українських підприємств. Обґрунтовано напрями удосконалення управління інноваційними проектами в частині підвищення їхньої інтелекто- та наукомісткості для вирішення проблем пожвавлення інноваційної активності підприємств.

Ключові слова: проектний менеджмент, інновації, інноваційний проект, інтелектуальна додана вартість, інтелектомісткість, інтелектуальний потенціал, інноваційність, конкурентоспроможність підприємств, наукоємність, управління інноваційним проектом.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Innovation Management in Knowledge-Driven Economy. – Brussels-Luxembourg: European Commission, Directorate-general for Enterprise, 2004. URL: https://www. researchgate.net/publication/296196227_Innovation_Management_and_the_ Knowledge-Driven_Economy (дата звернення: 07.05.2021).

Innovation tomorrow. Innovation policy and the regulatory framework: Making innovation an integral part of the broader structural agenda. Innovation papers. № 28. – Brussels-Luxembourg: European Commission, Directorate-general for Enterprise, 2006. URL: https://www.researchgate.net/publication/280522650_ INNOVATION_TOMORROW (дата звернення: 07.05.2021).

Шумпетер Й. А. Теория экономичского развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автономова. Москва : Эксмо, 2008. 864 с.

Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції : монографія / О. О. Охріменко, Н. Є Скоробогатова, І. М. Манаєнко, Р. С. Яресько. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. 262 с.

Filippov S., Mooi H. Innovation project Management: A Research Agenda Journal on Innovation and Sustainability RISUS, November, 2010. URL:https://www. researchgate.net/publication/277789740_Innovation_Project_Management_A_ Research_Agenda (дата звернення: 08.05.2021).

Заїка С. О., Грідін О. В. Інноваційний проект як об’єкт управління. URL: http:// dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/4286/1/13.pdf (дата звернення: 05.05.2021).

Марченко К. Є. Управління розробкою інноваційних проектів. Управління розвитком. 2013. № 12. С. 131–132.

Продіус О. І. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах / Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер. : Економічні науки, 2016, Вип. 19 (2), С. 91–95. URL: http://www.irbis-nbuv.gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=& S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_ S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvkhdu_en_2016_19(2) 23 (дата звернення: 06.05.2021).

Стан науково-інноваційної діяльності в Україні в 2020 р. Науково-аналітична записка. Київ : УкрІНТЕІ, 2021, 39 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ nauka/2021/06/23/AZ.nauka.innovatsiyi.2020-29.06.2021.pdf (дата звернення: 08.05.2021).

Вахітова Г., Гвоздьов С. KSEVoice: На Захід? Що може уповільнити відтік перспективної молоді з України? URL: https://kse.ua/ua/community/stories/ ksevoice-na-zahid-shho-mozhe-upovilniti-vidtik-perspektivnoyi-molodi-z-ukrayini/ (дата звернення: 05.05.2021).

Наука та інновації. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (дата звернення: 05.05.2021).

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 р. URL: https:// mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2020/08/13/ nadnaukaza2019-stisnuto.pdf (дата звернення: 06.05.2021).

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів від 10.07.2019 № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 06.05.2021).

Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник (архів). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (дата звернення: 06.05.2021).

Про інноваційну діяльність : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/40-15#Text (дата звернення: 07.05.2021).
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.084

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.