Видатки Державного бюджету України на вишу освіту в світлі запровадження середньострокового планування

Ольга Кириленко, Богдан Малиняк

Анотація


Вступ. Досягнення стратегічних цілей розвитку вищої освіти в Україні вимагає покращення фінансового забезпечення та вдосконалення управління ресурсами цієї важливої для країни галузі.

Мета дослідження – визначити проблемні аспекти формування видатків Державного бюджету України на вищу освіту в частині планування їх обсягів, ув’язки поточного і середньострокового бюджетного планування і практики застосування програмно-цільового методу та глибокого обґрунтування шляхів вирішення наявних проблем.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, такі як системний підхід, індукція, дедукція, логічний аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. 

Результати дослідження. Виявлено низку системних недоліків формування видатків Державного бюджету України на вищу освіту, які полягають у відсутності перспективного бюджетного планування, неузгодженості поточного планування видатків із середньостроковим бюджетним плануванням, формальному застосуванні програмно-цільового методу. Не створене належне інституційне забезпечення середньострокового бюджетного планування; фахівці, відповідальні за планування діяльності головного розпорядника бюджетних коштів, дуже часто не володіють необхідними знаннями та навиками. Без глибокого обґпунтування проводиться визначення і структурування головним розпорядником коштів галузі вищої освіти цілей, завдань та результативних показників у документах стратегічного й середньострокового планування. Визначення потреб у коштах відбувається непрозоро та не передбачає активної взаємодії виконавчих органів влади і галузевого міністерства з інститутами громадянського суспільства.

Акцентовано на необхідності вдосконалення нормативно-правової бази планування видатків державного бюджету; узгодження процесу планування видатків з перспективними планами розвитку вищої освіти; запровадження середньострокового бюджетного планування; розвитку демократичних традицій бюджетного планування, притаманних для ринкової економіки. реалізація запропонованих заходів сприятиме формуванню достатнього фінансового забезпечення вищої освіти для розв’язання стратегічних і поточних завдань.

Ключові слова: вища освіта, видатки державного бюджету, бюджетне планування, програмно-цільовий метод, середньострокове планування.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text

Боголіб Т. М. Фінансування розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період. К.: Міленіум, 2006. 506 с.

Вітренко Ю. М. Державне фінансування закладів вищої освіти України як суб’єктів сучасної ринкової економіки. Фінанси України. 2019. № 10. С. 102-123.

Ченцов В. В., Дегтярьова І. О., Григораш О. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та ідеї для реформи. Ефективна економіка. 2019. № 7.

Лисяк Л. В., Петрова Я. І., Цюп’як П. Р. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: стан та напрями удосконалення. Ефективна економіка. 2020. № 12.

Соколовська А. М. Дискусійні аспекти формульного розподілу бюджетних видатків на вищу освіту в Україні. Фінанси України. 2018. № 5. С. 8-21.

Юрчишена Л. В. Модель фінансування вищої освіти: поняття та практичні результати впровадження в Україні. Освітня аналітика України. 2021. № 3 (14). С. 17-32.

Дехтяр Н. А. Фінансування системи вищої освіти в Україні. Гроші, фінанси і кредит. 2018. Вип. 25. С. 667-672.

Єрфорт О. Ю., Єрфорт І. Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. С. 67-79.

Співаковський О. В. Стан фінансування освіти і науки. Освіта.ua. 2016. 17 листоп. URL: http://osvita.ua/ blogs/53098/

Усик В. Особливості фінансування вищої освіти: аналіз українського та світового контекстів. Економіка. 2019. № 2 (203). С. 59-67.

Терещенко Г., Олейнікова Л. Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань. СХІД. 2017. № 4 (150). С. 25–31.

Лютий І. О., Білявська О. Б., Поляновський Г. А. Фінансова автономія університетів: історичний огляд та міжнародний досвід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Економіка. 2020. № 18 (46). С. 68–78.

Власюк О. А., Дараган Т. П. Оптимізація впровадження університетської автономії у вітчизняних закладах вищої освіти – шлях до успішної інтеграції в європейський освітній простір. Освітня аналітика України. 2020. № 1 (8). С. 104-115.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 142-р. «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142- 2017-%D1%80#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1805-р. «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки та плану заходів з її реалізації». URL: https://www.kmu.gov.ua/ npas/pro-shvalennya-strategiyi-reformuvannya-sistemi-upravlinnya-derzhavnimi- finansami-na-20222025-roki-ta-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-i291221-1805

Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2024 року. Затверджено 19.12.2019 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/01/strat_plan_mon_2024.pdf

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2021 р. № 30 «Про затвердження оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2021 рік». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0% B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2021/15.01/plan-mon-na-2021-rik.pdf

Тимченко О. М. Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні. Фінанси України. 2018. № 11. С. 7-20.

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм (КВК 220). URL: https://mon.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022–2024 роки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/548-2021-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства фінансів України 06.06.2012 р. № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1057-12#Text

Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (з супровідними документами). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/3986

Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (з супровідними документами). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=72775

Стенограма пленарного засідання. Засідання чотирнадцяте. Зал засідань Верховної Ради України. 20 жовтня 2021 року, 10 година. URL: https://www.rada. gov.ua/meeting/stenogr/show/7856.html

Бюджетні запити Міністерства освіти і науки України на 2021-2022 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.152

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.