Впровадження інтегрованої концепції внутрішнього контролю COSO-ERM в Україні

Євгенія Калюга, Ганна Грищук, Олександр Калюга

Анотація


Вступ. На сучасному етапі розвитку система внутрішнього контролю відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування та реалізації потреб користувачів в інформації з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо собівартості продукції рослинництва. За останні роки багато наукових праць приділено розвитку внутрішнього контролю на сільськогосподарських підприємствах, у т. ч. з урахуванням адаптації зарубіжного досвіду таких країн, як США, Японія, Німеччина, польща, Канада у вітчизняну практику. Це обумовлює актуальність дослідження інтегрованої моделі COSO-ERM з метою її впровадження на сільськогосподарських підприємствах України.

Мета дослідження – охарактеризувати інтегровану концепцію внутрішнього контролю COSO-ERM у вітчизняну практику підприємств.

Методи (методологія). Теоретико-методологічною основою наукового дослідження є аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, конкретизація, порівняння, монографічний, системний і логічний методи.

Результати. Досліджено підходи до організації системи внутрішнього контролю собівартості продукції рослинництва з урахуванням принципів побудови його структури за інтегрованою моделлю внутрішнього контролю COSO-ERM. Адаптовано зарубіжний досвід проведення внутрішнього контролю собівартості продукції рослинництва до вітчизняної практики підприємств. розроблено контрольні заходи з метою запобігання або зменшення ризиків сільськогосподарського виробництва, що впливають на витрати виробництва.

Перспективи. У майбутньому доцільно більш ґрунтовно вивчити методику та організацію внутрішнього контролю виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні та в зарубіжних країнах, які мають позитивний досвід.

Ключові слова: внутрішній контроль; інтегрована концепція COSO-ERM; продукція рослинництва; сільськогосподарське виробництво; собівартість.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017. Ч. 1. 1142 с. URL: https:// mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87% D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf

Куцик П.О., Кошкаров С. А., Бачинський В. І. Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю виробничих підприємств : монографія. Чернівці : Золоті литаври, 2012. 259 с.

Савчук В., Садовська І., Богданюк О. Аналітичний контроль витрат виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2022. № 2. С. 60–63. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/268693

Маргасова В. Г., Вдовенко Н. М. Еволюція наукових поглядів на облік витрат і контроль собівартості продукції рослинництва. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 1 (7). С. 69–79. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/ view/3380/3395

Грищук Г. В. Облік витрат і контроль собівартості продукції рослинництва : дис.… д-ра філософії; 071 – облік і оподаткування. НУБіП України. Київ, 2023. 230 с. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_grishchuk.pdf

Дерій В. А. Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств : дис. д-ра екон. наук; спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тернопіль : ТНЕУ, 2012. 471 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/1791/1/dis.pdf

Калюга Є. В. Внутрішній контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення. Економічний аналіз. Вип. 6. Тернопіль, 2010. С. 357–359. URL: https://econa. at.ua/Vypusk_6/kalyuga.pdf

Коцупатрий М. М., Марчук У. О. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств : моногр. Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 268 с.

Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології : моногр. Житомир : ЖДТУ, 2012. 560 с.

Скрипник М. І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції : моногр. Житомир, 2011. 732 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Moeller, Robert R. Brink’s modern internal auditing: a common body of knowledge, Eighth edition. 2009. 810 p. URL: https://jabatanfungsionalauditor.files.wordpress. com/2016/06/brinks-modern-internal-auditing-a-common-body-of-knowledge-8th- edition.pdf

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO]. Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance – Executive Summary. 2017. URL: https://www.coso.org/Documents/2017-COSO- ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf

Umerova H. Internal control system at agricultural еnterprises: adaptation of international еxperience in Ukraine. National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges. Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2021. Р. 309–319.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.