Удосконалена «модель чотирьох ліній» організації системи управління ризиками в банках та банківських групах України

Володимир Чаплига

Анотація


Вступ. поглиблення спаду світової економіки, високий рівень невизначеності та значні втрати економіки України внаслідок військової агресії росії призводять до обмеження ділової активності і вимагають від економічних агентів зосередження зусиль на підвищенні ефективності їх діяльності в умовах перманентної зміни ландшафту зростання ризиків та обмеженості ресурсів. Особливо це стосується банківської сфери, де трансформаційні процеси супроводжуються сучасними зовнішніми і внутрішніми викликами та загрозами.

Мета дослідження. Мета дослідження – вдосконалення моделі організації системи управління ризиками в банках та банківських групах у сучасних динамічних умовах зі значним рівнем невизначеності трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни.

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети у дослідженні використано як загальнонаукові методи аналізу, синтезу, аналогій, так і спеціальні методи наукового пізнання, зокрема системного аналізу, управління ризиками та моделювання організації системи управління ризиками в банку. 

Результати дослідження. показано, що   традиційна   та   рекомендована до застосування банками України модель «трьох ліній захисту» від ризиків, як і оновлена «модель трьох ліній», мають певні недоліки через неоптимальний розподіл інформації та недостатню ефективність заходів з ризик-менеджменту на різних рівнях управління. Відома модель «чотирьох ліній захисту» не враховує специфіку суб’єктів впливу на управління ризиками в банківському секторі України. Запропоновано удосконалену «модель чотирьох ліній» організації системи управління ризиками в банках та банківських групах України, яка орієнтована на синергію взаємодії суб’єктів впливу та на використання можливостей у досягненні визначених цілей.

Перспективи подальших досліджень. перспективним є дослідження застосування штучного інтелекту під час використання запропонованої удосконаленої «моделі чотирьох ліній» у системах ризик-менеджменту.

Ключові слова: ризик, система ризик-менеджменту, банк, модель чотирьох ліній, Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, синергія, ефективність.

Результати дослідження. показано, що   традиційна   та   рекомендована до застосування банками України модель «трьох ліній захисту» від ризиків, як і оновлена «модель трьох ліній», мають певні недоліки через неоптимальний


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: Постанова правління Національного банку України від 11 червня 2018 р. № 64 (зі змінами від 30.03.2023 р.). URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=71600453

Prymostka L. O., Prymostka O. O. Risk-oriented management in the bank. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, N 2(29). 2019. P. 66-72. DOI:10.18371/fcaptp.v2i29.172224

Arndorfer I. and Minto A. The «four lines of defence model» for financial institutions. Financial Stability Institute. Occasional Paper, No 11, 2015. URL: https://www.bis. org/fsi/fsipapers11.pdf

Modernizing the three lines of defense model. Deloitte. 2018. URL: https://www2. deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/modernizing-the-three-lines-of-defense- model.html

Wiwanto F. Three common problems with the three lines of defense framework. Forbes Finance Council. Jul 6, 2020. URL: https://www.forbes.com/sites/ forbesfinancecouncil/2020/07/06/three-common-problems-with-the-three-lines-of- defense-framework/?sh=4a9b65c05a85

The IIA’s three lines model. URL: https://www.theiia.org/globalassets/documents/ resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense- july-2020/three-lines-model-updated-english.pdf

The four lines of defence : ICAEW. 2018. URL: https://www.icaew.com/technical/ audit-and-assurance/assurance/what-is-assurance/four-lines-of-defence

Four lines of defence and assurance mapping : ACCA. 2018. URL: https://www. accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/professional-exams- study-resources/strategic-business-leader/technical-articles/defence-assurance- mapping.html

Домінова І. В. Внутрішній контроль банків на основі моделі «чотири лінії захисту»: особливості та переваги. Облік і фінанси. 2019. № 2. С. 118–123.

Кобелєва Т. О. Чотири стратегії комплаєнс-захисту в системі економічної безпеки промислового підприємства. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/ area/issue/view/36

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. Відомості Верховної ради. 2018. № 9. 50 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.161

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.