Особливості управління державним боргом України в умовах війни

Михайло Трофімчук, Олександр Трофімчук

Анотація


Вступ. Боргова політика держави має вагоме значення для забезпечення економічної стійкості і розвитку країни. Ефективне управління державним боргом допомагає запобігти кризам та забезпечити фінансову стабільність, а також надає уряду більше важелів для реагування на економічні виклики, що особливо актуально для української економіки, яка функціонує в умовах війни.

Мета. Метою статті є дослідження особливостей управління державним боргом, безпосередньо в умовах війни на основі комплексного аналізу інструментів боргової політики України, які використовуються в сучасних умовах.

Методи. Аналіз причинно-наслідкових зав’язків використано для виявлення особливостей, які обумовлюють боргову політику нашої країни в умовах війни. Методи економіко-статистичного аналізу, такі як динамічний аналіз, структурний аналіз, зіставлення та порівняння, використовувались для аналізу та оцінювання основних тенденцій, пов’язаних з управлінням державним боргом України.

Результати. У статті досліджено вплив основних факторів на формування боргової політики держави та відповідно обумовлюють особливості управління державним боргом у сучасних умовах. Виявлено тенденцію до зростання боргових зобов’язань України в період 2022–2023 рр. Встановлено, що в структурі боргу зовнішні державні запозичення переважають внутрішні. Виявлено, що основним борговим інструментом на внутрішньому ринку є ОВДп, а на зовнішньому – позики від міжнародних фінансових організацій. Обґрунтовано доцільність застосування конкретних інструментів у процесі управління державним боргом на сучасному етапі функціонування української економіки, а також у післявоєнний період на основі міжнародного досвіду.

Перспективи подальших досліджень передбачають необхідність розробки ефективної стратегії з управління державним боргом у післявоєнний період для формування сприятливих умов для відбудови країни і подальшого стійкого економічного зростання.

Ключові слова: борговий менеджмент; державний борг; ОВДп; запозичення; гарантований борг.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Abbas, S. Ali, Alex Pienkowski, and Kenneth Rogoff. Sovereign debt: A guide for economists and practitioners. Oxford University Press, 2019.

Трофімчук М. О. Оцінка впливу війни на вітчизняну економіку та подальші перспективи розвитку фінансово економічних процесів в Україні. Економіка та держава. 2022. № 6. С. 60–64.

Макроекономічні показники. Національний Банк України. URL: https://bank.gov. ua/ua/statistic/macro-indicators#4.

Державний веб-портал бюджету для громадян. 2023. Міністерство фінансів України. URL: https://openbudget.gov.ua.

Державний борг та гарантований державою борг. 2023. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju- borg

Бюджет 2022 року. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/ budget_2022-538

Замкова Н., Гнидюк, І. Державний борг України за масштабної кризи. Scientia Fructuosa (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2022. 144 (4). C. 110–121.

Фінансові ринки. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/files/4- Financial_markets.xlsx.

Петруха Н., Петруха С., Мякота М., Крупельницька Л.,Тарасенко М. Управління державним боргом в країнах Європейського Союзу: уроки для України. Інклюзія і суспільство. 2023. № 1. С. 24–35.

Cecchetti S. G., Mohanty M. S., Zampolli F. The real effects of debt. BIS Working Papers. 2011. No. 352. URL: https:// www.bis.org/publ/othp16.pdf.

Боргова статистика. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/ borgovi-pokazniki-st.

Cinzia, A., Daniel, G. Public debt and the risk premium: A dangerous doom loop. EconPol Opinion. 2019. Vol. 21. URL: https://www.econpol.eu/opinion_21.

Blanchard, O., Zettelmeyer J. The Italian Budget: A Case of Contractionary Fiscal Expansion. PIIE. URL: https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues- watch/italian-budget-case-contractionary-fiscal-expansion.

Guidelines for Public Debt Management. IMF. URL: https://www.imf.org/external/ np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm#III.

Кудряшов В. Стратегічні засади управління державним боргом. Фінанси. Податки. Кредит. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_09_058_uk.pdf.

Кнір М. О., Плєшакова Н. А., Плєшакова О. А., Криворучко Я. В. Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 12. C. 70–75.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.204

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.